Jordebog 1769 (NY 8/2019)

Du kan søge efter navne m.m. ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre!

Når det flere steder nævnes at folketællingen i 1787 er den første der blev foretaget i Danmark, er det faktisk ikke helt korrekt.

Den 15/8 1769 blev der nemlig også foretaget en optælling, men der blev kun udarbejdet tabeller over antallet af personer fordelt på alder, køn og erhverv. Kun for enkelte byer og nogle landsogne blev der yderligere udarbejdet navnelister. Og alle der var tilknyttet militæret – lige fra officerer til menige – blev helt udeladt, da man ikke ønskede at give fjendtlige stater et indtryk af landets militære kapacitet!

Jordebog 1769

Hele jordebogen ligger som søgbar pdf-fil på Det kgl. Bibliotek, men her ses forsiden og side 36 (de kan forstørres ved at klikke flere gange):

Til venstre ses forsiden, hvor der står:

Jorde-Bog over det Hans Kongel. Majestæts forbeholdne Gods, Kirker og Tiender paa Møen, med derunder begrebne Nyeordsøe, item paa Masnedøe, Farøe, Tærøe og Langøe under Vordingborg Amt samt Baagøe under Nyekiøbings Amt, som efter udgangne trykte Placat dateret 4. April 1769 og senere i Trykken bekiendtgiorde Conditioner af 27. Julii nestefter, udi Steege Bye paa Møen den 19. Septembr. 1769 til Bortforhandling vorder opbuden.

Til højre ses navnelisten for Mandemarkes 19 gårde og 19 huse udarbejdet i 1769 i forbindelse med kongens salg af alle sine besiddelser på Møn m.v. Listen over familieoverhovederne må være hentet fra den nævnte folketælling samme år.

Af et bilag til navnelisten kan man se at hartkornet for ager og eng for hver af de 19 bønder er opgjort til det samme: 4 Tønder land, 6 Skæpper, 3  Fjerdingkar og 2 godt 1 Album. Enhederne er omtalt i afsnittet om Hartkorn under Jordebog for Klintegodset 1776 – og om hartkorn og matrikelsystemet.

Jordene blev jo i landsbyfællesskabets tid dyrket i fællesskab, så landsbyens samlede marker ned mod Østersøen må i beregningen være fordelt lige mellem de 19 gårde. De små jordstrimler som beboerne i Mandemarkes huse havde brugsret til, er ikke nævnt, idet formålet med Jordebogen kun var at finde et grundlag at beskatte bønderne på.

Man kan ikke direkte omregne angivelsen ovenfor til kvadratmeter, da det er selve hartkornet man har taget udgangspunkt i, altså jordernes dyrkningsværdi, idet en tønde hartkorn er en enhed for værdien af landbrugsjord, altså en kombination af jordens areal og ydeevne! (Men ellers ville hver bonde have haft 26.778 m2 til rådighed, således at de tilsammen kunne dyrke 508.782 m2  svarende til 92 tønder land eller et kvadratisk jordareal på 713 meter på hver led, hvis redaktøren af hjemmesiden her har forstået at omregne oplysningerne rigtigt).

På navnelisten nedenfor man kan i øvrigt genfinde mange af navnene ved folketællingen 18 år senere i 1787, som er fremhævet med kursiv. To af dem kan henføres til de 2 gårde, som også efter udskiftningen omkring 1803 forblev i selve landsbyen.

Som man kan se af tilføjelsen til sidst var der også en ‘grundmuuret Skoele’ (stavet sådan) allerede på dette tidspunkt:

  Mandemarche Bye.
1 Casper Hansen
2 Christen Borp
3 Jørgen Rasmussen
4 Niels Nielsen
5 Hans Rasmussen Holst
6 Niels Larsens Enke
7 Peder Henriksen
8 Hans Rasmussen
9 Hemming Johansen (Busenevej 19)
10 Jørgen Larsen
11 Peder Hansen
12 Hans Jensens Enke
13 Hemming Jensen
14 Niels Hansen (formentlig Niels Hansen Frimand)
15 Peder Povelsen
16 Hans Rasmussen
17 Rasmus Hansen
18 Jeppe Jensen
19 Michael Christensen
  Huuse.
1 Hans Rasmussen
2 Hemming Jakobsen
3 Isaach Abrahamsen
4 Niels Larsen
5 Friderich Johansen
6 Peder Jakobsen
7 Jens Pedersen Soldat
8 Anders Johansen
9 Jens Hansen (Busenevej 20)
10 David Davidsen
11 Peder Larsen
12 Hemming Pedersen
13 Hans Nielsen
14 Hans Pedersen
15 Peder Larsen
16 Christian Pedersen
17 Hans Jørgensen
18 Hans Rasmussen
19 Niels Rasmussen
  Udi denne Bye er en grundmuuret Skoele.

Og så er der længere henne i jordebogen (uvist hvorfor) yderlige nævnt en gårdmand fra Mandemarke Holger Rasmussen. Han genfindes også ved folketællingen 19 år senere. Så ved auktionen i 1769 har der altså været 20 bønder i Mandemarke.


Men så er der også noget som hedder ‘Christian 5.s Matrikel’ hvor ‘Møens  Lands Matricul Anno 1686’ er affotograferet for ‘Mandemarche Bye’ i dobbeltsider af Statens Arkiver (faneblad 1808 side 3-5). Den er ikke udforsket nærmere, idet den kræver særlige ‘gotiske læsebriller’.