Jordebog 1769 m.m.

Du kan søge efter navne m.m. ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre!
(Spring direkte til LISTER).

Når det flere steder nævnes at folketællingen i 1787 er den første der blev foretaget i Danmark, er det faktisk ikke helt korrekt. Den 15/8 1769 blev der nemlig også foretaget en optælling, men her blev der kun udarbejdet tabeller over antallet af personer fordelt på alder, køn og erhverv. Kun for enkelte byer og nogle landsogne blev der yderligere udarbejdet navnelister. Og alle der var tilknyttet militæret – lige fra officerer til menige – blev helt udeladt, da man ikke ønskede at give fjendtlige stater et indtryk af landets militære kapacitet!

Jordebogen fra 1769 over de kongelige godser blev udarbejdet for at danne grundlag for deres salg – en slags salgsopstilling. Den indeholder i smukt tryk bl.a. en oversigt over Mandemarkes gårde og huse med beboernes navne.

Der findes også en endnu ældre registrering i ‘Christian 5.s Matrikel’, hvor Møens  Lands Matricul Anno 1686 er affotograferet for ‘Mandemarche Bye’ i dobbeltsider af Statens Arkiver (faneblad 1808 side 3-5). Den er dog indtil videre ikke udforsket nærmere, idet den kræver særlige ‘gotiske læsebriller’!

Jordebog 1769

Hele jordebogen ligger som søgbar pdf-fil på Det kgl. Bibliotek, men her ses forsiden og side 36 (de kan forstørres ved at klikke flere gange):

Til venstre ses forsiden, hvor der står:

Jorde-Bog over det Hans Kongel. Majestæts forbeholdne Gods, Kirker og Tiender paa Møen, med derunder begrebne Nyeordsøe, item paa Masnedøe, Farøe, Tærøe og Langøe under Vordingborg Amt samt Baagøe under Nyekiøbings Amt, som efter udgangne trykte Placat dateret 4. April 1769 og senere i Trykken bekiendtgiorde Conditioner af 27. Julii nestefter, udi Steege Bye paa Møen den 19. Septembr. 1769 til Bortforhandling vorder opbuden.

Til højre ses navnelisten for Mandemarkes 19 gårde og 19 huse udarbejdet i 1769 i forbindelse med kongens salg af alle sine besiddelser på Møn m.v. Listen over familieoverhovederne må være hentet fra den nævnte folketælling samme år.

Af et bilag til navnelisten kan man se at hartkornet for ager og eng for hver af de 19 bønder er opgjort til det samme: 4 Tønder land, 6 Skæpper, 3  Fjerdingkar og 2 godt 1 Album. Enhederne er omtalt i afsnittet om Hartkorn under Jordebog for Klintegodset 1776 – og om hartkorn og matrikelsystemet.

Jordene blev jo i landsbyfællesskabets tid dyrket i fællesskab, så landsbyens samlede marker ned mod Østersøen må i beregningen være fordelt lige mellem de 19 gårde. De små jordstrimler som beboerne i Mandemarkes huse havde brugsret til, er ikke nævnt, idet formålet med Jordebogen kun var at finde et grundlag at beskatte bønderne på.

Man kan ikke direkte omregne angivelsen ovenfor til kvadratmeter, da det er selve hartkornet man har taget udgangspunkt i, altså jordernes dyrkningsværdi, idet en tønde hartkorn er en enhed for værdien af landbrugsjord, altså en kombination af jordens areal og ydeevne! (Men ellers ville hver bonde have haft 26.778 m2 til rådighed, således at de tilsammen kunne dyrke 508.782 m2 svarende til 92 tønder land eller et kvadratisk jordareal på 713 meter på hver led, hvis redaktøren af hjemmesiden her har forstået at omregne oplysningerne rigtigt).

Navnelisten fra 1769 er gengivet nedenfor (i mere læselig form). Ved folketællingen 18 år senere i 1787 genfindes flere navne, som er fremhævet med kursiv, men det er ikke nødvendigvis de samme personer. Derfor er listen gentaget i et afsluttende afsnit med tilføjelse af mulige forklaringer m.v. med en oversigt over de første 19 familieoverhoveder på familie 1-19 ved folketællingen i 1787, der alle var anført som ‘Bonde og Gaardbeboer’ (spring til LISTER).

Bemærk tilføjelsen til sidst om en ‘grundmuuret Skoele’ (stavet sådan), som har ligget der allerede på dette tidspunkt:

  Mandemarche Bye.
1 Casper Hansen
2 Christen Borp
3 Jørgen Rasmussen
4 Niels Nielsen
5 Hans Rasmussen Holst
6 Niels Larsens Enke
7 Peder Henriksen
8 Hans Rasmussen
9 Hemming Johansen
10 Jørgen Larsen 
11 Peder Hansen
12 Hans Jensens Enke
13 Hemming Jensen
14 Niels Hansen
15 Peder Povelsen
16 Hans Rasmussen
17 Rasmus Hansen 
18 Jeppe Jensen
19 Michael Christensen 
  Huuse.
1 Hans Rasmussen
2 Hemming Jakobsen
3 Isaach Abrahamsen
4 Niels Larsen 
5 Friderich Johansen
6 Peder Jakobsen
7 Jens Pedersen Soldat
8 Anders Johansen
9 Jens Hansen
10 David Davidsen
11 Peder Larsen
12 Hemming Pedersen 
13 Hans Nielsen
14 Hans Pedersen
15 Peder Larsen
16 Christian Pedersen
17 Hans Jørgensen
18 Hans Rasmussen
19 Niels Rasmussen
  Udi denne Bye er en grundmuuret Skoele.

Og så er der længere henne i jordebogen (uvist hvorfor) yderlige nævnt en gårdmand fra Mandemarke Holger Rasmussen. Han genfindes også ved folketællingen 19 år senere (i familie 14).


Forskellige navnelister

Udover listerne nedenfor findes der også en navneliste vist på hjemmesidens gamle historie Jordebog for Klintegodset 1776. ‘Mandemarche’ som omfattede 19 gårde nævnes i Jordebogen på  tre sider: 1. ark2. ark og 3. ark, som du kan forstørre på ny fane ved at klikke flere gange, så de bliver lettere – men ikke lette – at læse.

Listerne over bønderne i Jordebog 1769 og ved folketælling 1787

I skemaet nedenfor er der tilføjet forslag til forklaringer og henvisninger til folketællingen i 1787 som blev foretaget 19 år senere. Der er også indsat links til stamtræssiden Geni.com i de tilfælde hvor personerne er fundet her.

Ved folketællingen i 1787 er familierne nævnt i rækkefølge, som i mere end påfaldende grad følger nummeringen i den 19 år tidligere publicerede Jordebog 1769! Det samme er derimod ikke tilfældet ved den næste folketælling i 1801.

Måske kan to af listens navne henføres til de to gårde, som ved udskiftningen omkring 1803-06 blev liggende i selve landsbyen. Da gårdene nævnes først på listen og husene nævnes bagefter, er det i alt fald gård nr. 9 som svarer til Busenevej 19, hvor Hemming Johansen var anført som familie 9. Derimod er Jens Hansen i hus nr. 9 formentlig blot tale om en navnebror til den Jens Hansen som i 1787 – i familie 12 – kan henføres til Busenevej 20.

Mange af familierne i 1787 kan følges ud til gårdene efter udskiftningen som finder sted de første par år efter den næste folketælling i 1801. Hvor gårdene indtil da har ligget i landsbyen vides desværre ikke. Nogle steder blev tilbageværende bygninger indrettet til nye beboelser, hvor beboerne kaldtes ‘hjemstedsmænd’, mens andre henlå ubebyggede som ‘hjemstedspladser’. (Disse begreber er omtalt under en side der åbnes i ny fane – søg efter “hjemsted”).

Vil du have folketællingen i 1787 åben i ny fane, så klik her FT1787.

  Mandemarche Bye.
1 Casper Hansen  (FT1787:243 familie 1)
2 Christen Borp  (fmtl. Christen Byoresen far til Christen Christensen FT1782:249 familie 2)
3 Jørgen Rasmussen (måske far til Rasmus Jørgensen FT1787:256 familie 3)
4 Niels Nielsen  (kan han være Maren Nielsdatters 1. kone? FT1787:265 familie 4)
5 Hans Rasmussen Holst  (måske far til Niels Hansen FT1787:267 familie 5?)
6 Niels Larsens Enke  (kan det være Kirsten Jensdatter? FT1787:275 familie 6)
7 Peder Henriksen  (fmtl. Peder Henrichsen, far til Lars Pedersen, FT1787:279 familie 7)
8 Hans Rasmussen  (FT1787:288 familie 7) 
9 Hemming Johansen  (FT1787:291 familie 9 – Busenevej 19)
10 Jørgen Larsen  (1. mand til Anna Marie Jacobsdatter FT1787:298 familie 10 – Skansevej 1)
11 Peder Hansen  (=gamle Peder Hansen – familie 11 FT1787:305)
12 Hans Jensens Enke  (fmtl. Hans Jensen og Karen Jensdatter, forældre til Jens Hansen – familie 12 FT1787:312 – Busenevej 20)
13 Hemming Jensen  (FT1787:318 familie 13)
14 Niels Hansen  (måske Niels Hansen Frimand men ingen forbindelse ses til FT1787:326 familie 14!)
15 Peder Povelsen  (FT1787:329 familie 15)
16 Hans Rasmussen  (FT1787:334 familie 16)
17 Rasmus Hansen  (FT1787:340 familie 17)
18 Jeppe Jensen  (FT1787:349 familie 18)
19 Michael Christensen  (FT1787:352 familie 19)
  Huuse.
1 Hans Rasmussen
2 Hemming Jakobsen
3 Isaach Abrahamsen (FT1787:423)
4 Niels Larsen 
5 Friderich Johansen
6 Peder Jakobsen (FT1787:370)
7 Jens Pedersen Soldat
8 Anders Johansen
9 Jens Hansen (FT1787:394)
10 David Davidsen
11 Peder Larsen  (FT1787:396 eller 413)
12 Hemming Pedersen 
13 Hans Nielsen
14 Hans Pedersen (FT1787:404)
15 Peder Larsen (FT1787:396 eller 413)
16 Christian Pedersen (FT1787:415)
17 Hans Jørgensen  (FT1787:381 eller 420)
18 Hans Rasmussen (FT1787:288?)
19 Niels Rasmussen
  Udi denne Bye er en grundmuuret Skoele.

Og så er der længere henne i jordebogen yderlige nævnt en gårdmand fra Mandemarke Holger Rasmussen. Han genfindes også ved folketællingen 19 år senere – i familie 14 FT1787:326. Så ved auktionen i 1769 har der måske været 20 bønder i Mandemarke, medmindre der er tale om ændring i sidste øjeblik af navnet vedgård nr. 14 Niels Hansen, da det ser ud som om Holger Rasmussen bebor gården i 1787.

Nedenfor ses familieoverhovederne på familie 1-19 ved folketællingen i 1787, der alle står nævnt som ‘Bonde og Gaardbeboer’ og efterfølges på folketællingslisten fra familie 20 som husmænd m.v.:

243 1 Caspar Hansen 50 1737 Gift Huusbonde
249 2 Christen Christensen 50 1737 Gift Huusbonde [død 12/12 1806]
256 3 Rasmus Jørgensen 37 1750 Gift Huusbonde
264 4 Andreas Pedersen 28 1759 Gift Huusbonde
267 5 Niels Hansen 35 1752 Gift Huusbonde
274 6 Lars Nielsen 38 1749 Gift Huusbonde
279 7 Lars Pedersen 37 1750 Gift Huusbonde
286 8 Rasmus Hansen (FT1801:431) 28 1759 Gift Huusbonde

 

291 9 Hemming Johansen 69 1718 Gift Huusbonde
297 10 Hemming Pedersen  30 1757 Gift Huusbonde 

Oplysninger om Hemming Pedersen: Hemming Christian Pedersen f. 11/4 1757, gift 8/7 1783, d. 2/11 1843, FT1787:297, FT1801:344, FT1834:61, FT1840:1113

305 11 Peder Hansen (=gamle Peder Hansen) 43 1744 Gift Huusbonde
312 12 Jens Hansen 37 1750 Gift Huusbonde

Link til historie om ham: ‘Jens Hansen havde …’

318 13 Hemming Jensen [FT1801:428] 53 1734 Gift Huusbonde
326 14 Holger Rasmusen 63 1724 Enke-mand Huusbonde
329 15 Peder Povelsen 48 1739 Gift Huusbonde
334 16 Hans Rasmusen [FT1787:334, FT1801:379] 44 1743 Gift 2. gang Huusbonde
340 17 Rasmus Hansen (dør 31/5 1793) 61 1726 Gift Huusbonde
346 18 Christian Friderichsen  33 1754 Gift Huusbonde

Christian Friderichsen Seje, f. 1754 Mandemark, døbt 21/4 1757, død Mandemark 9/2 1823, jfr. famrolf

352 19 Michael Christensen 60 1727 Gift Huusbonde

Liste på kort fra 1798

(klik for at forstørre flere gange)

På det gamle kort fra 1798 er der nederst til venstre et skema som senere efter udskiftningen er blevet overstreget.

Det indeholder en række navne på gårdmænd i Mandemarke. Til højre for navnene står numrene 1-16 kronologisk. På den anden side står nogle andre numre, som måske er gamle gårdnumre eller husnumre (Klintholm Gods havde sit eget nummersystem) eller måske matrikelnumre? Hvis man ser på forsikringsprotokollen fra Møns Branddirektorat fra 1800-1838 (Statens Arkiver opslag 64-76) viser numrene til venstre  at svare til protokollens matrikelnumre! 

Nedenfor er navnene angivet i skemaets rækkefølge, hvor kolonnerne med tal er byttet om, så det er matrikelnumrene der er anført til højre:

 1. Jens Hansen – 12
 2. Jørgen Hemmings=… – 9
 3. Rasmus Jørgensen – 15
 4. Rasmus Hansen – 8
 5. Christen Borch – 2
 6. Lars Hansen – 19
 7. Lars Christensen – 6
 8. Peder Jørgensen – 10
 9. Lars Pedersen – 7
 10. Unge Peder Hansen – 17
 11. Anders Jacobsen – 1 ?
 12. Hans Rasmussen – 16
 13. Rasmus Jørgensen – 3
 14. Gamle Peder Hansen – 11
 15. Hemming Pedersen – 13
 16. Niels Hansen Holst – 5

Gårdenes senere matrikelnumre efter udskiftningen

Til sidst kommer to oversigter over gårdene sorteret efter deres senere matrikelnummer med nuværende adresser og opførelsesår (iflg BBR) samt link til kort over beliggenheden:

En anden liste over oprindelige matrikelnumre:

 1. benyttes ikke længere (brugt til Klintholm Gods besiddelser)
 2. benyttes ikke længere (inddraget i Klintholm gods besiddelser)
 3. Busenevej 20 – matr. 3a (opf. 1875)
 4. Busenevej 19 – matr. 4a (opf. 1951)
 5. Rakkerbanken 3 – matr. 5a “Lundhøjgård” (opf. 1880) 
 6. Rakkerbanken 1 – matr. 6a “Højbogaard” (opf. 1876)
 7. Kraneledvej 12 – matr. 7a (opf. 1775)
 8. Kraneledvej 14 – matr. 8a (opf. 1806)
 9. nedlagt gård ned mod kysten syd for matr. 8, som i alt fald var beboet ved folketællingen i 1880 (og måske 1890), men er formentlig nedlagt før 1901.
 10. Skansevej 2 – matr. 10a (opf. 1824 + 1774)
 11. Båndhøjvej 1“Båndhøjgård” – har  i dag opslugt en række andre ejendomme og har matr. 9a, 6c, 7d m.fl. 
 12. Busenevej 36 – matr. 12a “Kongsbjerggård” (opf. 1896)
 13. Gurkebakken 7 – matr. 13p (opf. 1890) “Solbakken”
 14. Busenevej 40 – matr. 14a “Bøgeholtgård” (opf. 1925)
 15. Gurkebakken 12 – matr. 15a (opf. 1901)
 16. Kraneledvej 35 – matr. 16a “Kraneledgård” (opf. 1910)
 17. Skansevej 1 – matr. 17a (opfr. 1875)
 18. Skansevej 3 – matr. 18a “Skansegaard” (opf. 1814)