Erstatningerne i 1980

OVERFREDNINGSNÆVNET

Overfredningsnævnets afgørelse

Af 9. december 1980
om erstatning i anledning af fredningen af arealer på Østmøn i Møns kommune (sag nr. 2433/79).
———————–

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato ændret den kendelse, som fredningsnævnet for Storstrøms amts nordlige fredningskreds afsag­de den 14. august 1979, og hyorefter der ikke skulle ske fredning af et ca. 772 ha stort areal på Østmøn. Ved sin afgørelse har overfredningsnævnet besluttet, at fredningen skal gennemføres i et nærmere angivet omfang. Fredningen omfatter herefter ca. 763 ha og vedrører 56 ejendomme helt eller delvis.

Under sagens behandling for Overfredningsnævnet er ejerne gjort bekendt med det påtænkte indhold af fredningsbestemmelserne, og der er givet dem lejlighed til at fremsætte krav om erstatning i anledning af fredningen.

For Overfredningsnævnet har 31 ejere ved landsretssagfører Jørgen Nørreslet, Præstø, påstået sig tilkendt erstatning med principalt 20 % af den se­nest ansatte ejendomsværdi for de enkelte ejendomme og subsidiært 9.000 kr. pr. ha areal under fredningen. Det er til støtte for den principals påstand gjort gælden­de, at den værdiforringelse af ejendommene, som fredningen medfører, står i direkte forhold til den pågældende ejendoms samlede værdi inklusive værdien af ejendom­mens bygninger. Fredningen påfører ejerne begrænsninger i deres råden også og endda navnlig over bebyggelsen, og erstatningen bør derfor ikke fastsættes alene i forhold til iordarealernes værdi. Fredningsbestemmelserne er byrdefulde og vil nedsætte ejendommenes handelsværdi betvdeligt. Værdien vil ikke falde med et mindre beløb end den pricipalt påståede erstatning eller – hvis erstatningen udmå­les efter jordarealets størrelse – i overensstemmelse med den subsidiære påstand, der vil fremkalde en erstatning på godt 50 % af den grundværdi, hvortil ejendomme­ne blev ansat ved 16. almindelige vurdering.

Gårdejer Otto Petersen har ved advokat Peter Schiøtz, Næstved, på­stået sig tilkendt en erstatning på 150.000 kr. for fredning af den ca. 20 ha store landbrugsejendom matr.nr. 5 a, Busene By, og har herved henvist generelt til de rådighedsindskrænkninger, som fredningen medfører.

Godsejer Peter Scavenius har ved landsretssagfører Kristian Mogen­sen, København, påstået sig tilkendt erstatning for fredningen af godt 200 ha un­der Klintholm gods med mindst 1.200 kr. pr. ha. Den således beregnede erstat­ning er påstået forhøjet med 2.000 kr. pr. ha, hvor tilplantning forbydes, og med 75 kr. pr. kvadratmeter areal af matr.nr. 39 a, 39 b, 40 a, 42 a og 46, alle Mandemarke By, i det omfang fredningen forhindrer udstykning og bebyggelse af disse matrikelnum­re.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med de i sagen interesserede ejere og myndigheder m.v. , har deltaget 7 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Overfredningsnævnet skal herefter udtale:

Erstatning i anledning af fredningen må fastsættes til det tab, som fredningen påfører ejerne af de fredede arealer, og som kan antages at svare til den nedgang i ejendommenes handelsværdi ved kontant betaling, som fredningen medfører.

Hele det omhandlede område ligger i landzone. Da fredningen ikke er til hinder for en mindre udbygning af Mandemarke og Kraneled byer, findes der ikke til arealerne under fredningen at være knyttet særlige værdier begrundet i forventning om, at der kunne opnås tilladelse efter by- og landzoneloven til udstykning til ikke-landbrugsmæssig udnyttelse.

Landbrugsarealerne under fredningen er ved 16. almindelige vurdering pr. 1. april 1977 ansat til en grundværdi af gennemsnitlig godt 16.000 kr. pr. ha, tvpisk varierende mellem 11.000 kr. og 18.000 kr. pr. ha, idet dog mindre arealer nær kysten er ansat til væsentligt lavere grundværdier. Fredningsbestemmelserne er lidet tyngende for landbrugsdrift og indeholder kun få begrænsninger i adgangen til at foretage byggearbejder, som er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsdriften, og som derfor kan foretages uden amtsrådets tilladelse efter by- og landzoneloven.

På de allerede bebyggede grunde i Busene by kan der udføres byggearbejder uanset Fredningen. De yderligere begrænsninger med hensyn til arealanvendelse og byggeri, som fredningen medfører for de mindre, bebyggede ejendomme i området i forhold til bestemmelserne i navnlig by- og landzoneloven, kan ikke antages at påføre ejerne noget tab af betydning, når der samtidig tages hen­syn til fredningens indvirken på beliggenhedsværdien.

Der vil derfor være ydet fuld erstatning for det tab, som fredningen påfører ejerne, når erstatningen fastsættes til ca. 800 kr. pr. ha og med et mind­stebeløb til en ejer på 1.000 kr. Det bemærkes herved, at erstatninger af denne størrelse er fastsat ved taksation ved andre nyligt afgjorte fredninger af lidet tyngende karakter.

Ejerne af matr.nr. 3 c, Mandemarke By, og matr.nr. 4 i, samme sted, fin­des dog yderligere at burde tilkendes hver 1.000 kr. i anledning af den særlige beskyttelse af vådområderne på disse matrikelnumre, som fredningen indfører.

Endvidere findes der i anledning af forbuddet mod tilplantning af enkelte arealer at burde tilkendes ejerne af disse arealer en yderligere erstatning på 1.000 kr. pr. ha.

I erstatning for afstålse af ca. 4.900 kvadratmeter af matr.nr. 13 a, Mandemarke By, tilkendes der ejeren 12.500 kr. med tillæg af 2,50 kr. pr. kvadratmeter afstået areal ud over 4.900 kvadratmeter.

De anførte beslutninger er truffet enstemmigt, dog har et mindretal på 3 medlemmer stemt for, at den generelle fredningserstatning burde tilken­des med et noget større beløb end 800 kr. pr. ha.

De enkelte erstatningsbeløb bliver herefter (idet de anførte løbenum­re 1-106 svarer til løbenumrene i fredningsnævnets kendelse):

Lb.nr. 1, Peter Scavenius.
Matr.nr. 1 s, Klintholm hovedgård, 28 a, 32 c, 33 d, 34 d, Busemarke, 2 a, 3 e, 3 f, 6 b, 7 b, 8 b v 9 b, 10 b, 10 c, 15 b, 16 b, 18 b, 18 c, 19 a, 24 b, 15 b , 26 b, 39 a, 3,0 .5, 40 a, 42 a, Mandemarke, 5c, 6b, 6c, 15c, 23c, Busene.

205, 10 ha d 800 kr. 164.0 00 kr.

3,56 ha af yderligere 1.000 kr. per ha 3. 500 kr.

I alt 167. 500 kr.

Lb.nr. 12, Berner Torpe.
Matr.nr. 34 a, Busemarke: 15,06 ha d 800 kr. 12. 000 kr.

Lb. nr. 13, Helge M. Larsen.
Matr.nr. 33 a, Busemarke: 14,86 ha d 800 kr. 12. 000 kr.

Lb. nr. 14, Benny Henningsen.
Matr.nr. 32 a, Busemarke: 13,98 ha á 800 kr. 11.250 kr.

Lb.nr. 15, Poul Anker Brandt.
Matrikelnr. 7c, Mandemarke: 8,85 ha á 800 kr. 7. 100 kr.

Lb. nr. 16, Hans P.F. jacobsen.
Matr. nr. 7a, Mandemarke: 8,89 ha d 800 kr 7. 100 kr.

Lb.nr. 17, Hans K. Frederiksen,
Matr. nr. 8a, Mandemarke: 18,43 ha d 800 kr. 14.750 kr.

Lb.nr. 18, Vagn O. Hansen.
Matr.nr. 6c, 9a, Mandemarke: 64,14 ha á 800 kr. 51.500 kr.

Lb.nr. 18 a, Holger Petersen.
Matr.nr. 6a, Mandemarke: 0,39 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 19, Aksel M. Rasmussen.
Matr.nr. 10a, Mandemarke: 11,62 ha á 800 kr. 9. 300 kr.

Lb.nr. 20, Arne Belling.
Matr.nr. 12a, Mandemarke: 17,93 ha á 800 kr. 14.350 kr.

Lb.nr. 21, Hemming Bille Nielsen.
Matr.nr. 13a, Mandemarke: 17,72 ha á 800 kr. 14.200 kr.
0, 4 9 ha parkeringsareal (afståelse) 12.500 kr. I alt 26.700 kr.

Lb.nr. .14, James von Hauen.
Matr.nr. 15e, Mandemarke: 0,30 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 35, Sv .Å. Jensen.
Matr.nr. 15a, Mandemarke: 9,77 ha á 800 kr. 7.850 kr.

Lb.nr. 36. Jens Christoffersen.
Matr.nr. 15f og 16a, Mandemarke: 24,93 ha á 800 kr. 20. 000 kr.

Lb.nr. 40, Egon Hagbard Jensen.
Matr.nr. 17a, Mandemarke: 0,44 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 41, B. Boyschou Petersen.
Matr.nr. 18a, Mandemarke: 47,73 ha á 800 kr. 38.200 kr.

Lb.nr. 42, Miljøministeriet:
Matr.nr. 12b, 14a, Mandemarke, og 1 a, 3 b, 5 b, 26, 27 a, Busene: 53.07 ha. 0 kr.

Lb. nr. 43, Kari J. Erntgård.
Matr.nr. 13d, Mandemarke: 0,08 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 44 F. Gråberg Carlsen.
Matr.nr. 4a og 4d, Mandemarke: 18,88 ha d 800 kr. 15. 100 kr.

Lb.nr. 45, Niels P. Jørgensen.
Matr.nr. 4f, 5a, 5c, 5f, Mandemarke: 20,36 ha á 800 kr.16.300 kr.

Lb.nr. 46, Richard Larsen.
Matr.nr. 4i og 5e, Mandemarke:
0,49 ha á 800 kr. 400 kr. vådområde 1.000 kr. 1. 400 kr.

Lb.nr. 49, Verner Petersen.
Del af matr.nr. 3a samt 3c, 3d og 48, Mandemarke:
13,80 ha á 800 kr. 11.100 kr. vådområde 1.000 kr, 12. 100 kr.

Lb.nr. 59, Hans Holger Hansen.
Matr.nr. 41, Mandemarke: 0,87 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 63 Frede Nielsen.
Matr.nr. 4c og 5d, Mandemarke: 4 ha á 800 kr. 3.200 kr.

Lb.nr. 80, Kurt E. Nielsen.
Matr.nr. 11 a, Busene og 35a, Mandemarke:
7,02 á 800 kr. 5. 650 kr.

Lb.nr. 81, Bendix Grothe jensen.
Matr.nr. 16 b, Busene: 0,02 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 82, Jørgen Knudsen.
Matr.nr. 16 a, Busene: 0,37 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 83, Poul Kragh.
Matr.nr. 12 b, Busene: 0,15 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 85, P. Roslyng jensen.
Matr.nr. 13 c,Busene: 0,07 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 86, Kaj Johs. Hansen.
Matr. nr. 1 c, Busene: 0, 13 ha 1. 000 kr.

Lb. nr. 87, Åge og Edel Gylle
Matr.nr. 2 d, Busene: 0,21 ha 1 . 000 kr.

Lb.nr. 88, Grethe Seer Bregnholt.
Matr.nr. 2 f, Busene: 0,20 ha 1.000 kr.

Lb. nr. 89, Frida Brixvold.
Matr.nr. 2 e, Busene: 0,57 ha 1. 000 kr.

Lb.nr. 90, Kirsten Nielsen.
Matr. nr. 2c, Busene: 0, 21 ha 1. 000 kr.

Lb.nr. 91, Alice Suldrup.
Matr. nr. 3 d, Busene: 0,09 ha 1. 000 kr.

Lb.nr. 92, Sv. Sparring.
Matr.nr. 3 e, Busene: 0, 10 ha 1. 000 kr.

Lb. nr. 93, Willy Ågaard.
Matr.nr. .3 a, Busene: 15,10 ha á 800 kr. 12. 1 00 kr.

Lb.nr. 94, Jørgen Ch.P. Larsen.
Matr.nr. 4 a, Busene: 22,84 ha á 800 kr. 18.300 kr.

Lb. nr. 95, Otto Petersen.
Matr.nr. 5 a, Busene: 20,09 ha á 800 kr. 16. 100 kr.
0,44 ha á 1.000 kr. 500kr 16.600 kr.

Lb.nr. 96,Gerhard Hansen.
Matr.nr. 6 a, Busene: 17,15 ha á 800 kr. 13.750 kr.

Lb.nr. 97, Valdemar Petersen.
Matr.nr. 6 og 6 f, Busene: 0,21 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 98, Jørgen F. Larsen.
Matr. nr. 6 g og 6 h, Busene: 0, 25 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 99, Verner C. Hansen.
Matr.nr. 19 a og 20 b, Busene: 3,47 ha á 800 kr. 2.800 kr.

Lb.nr. 100, Hans Rasmussen.
Matr.nr. 19 b, Busene: 0,10 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 101 Thomas og Gudrun Nielsen
Matr.nr. 23b, Busene: 1,81 ha á 800 kr. 1. 500 kr.

Lb. nr. 102,Torben Løve.
Matr.nr. 20a, Busene: 2,47 ha á 800 kr. 2. 000 kr.

Lb. nr. 103,Karl Andersen.
Matr.nr. 7 Busene, og 13 c, Mandemarke: 17,84 ha á 800 kr. 14.250 kr.

Lb.nr. 104, Claus Bromberg.
Matr.nr. 8 a, Busene: 0,29 ha 1.000 kr.

Lb.nr. 105, Mogens Frimand [link til ham på stamtræssiden Geni.com]
Matr.nr. 9, Busene. 34,65 ha á 800 kr. 27.750 kr.

Lb.nr. l06. Henry A. Jensen.
Matr.nr. 10, Busene: 16,52 ha á 800 kr. 13.250 kr.

Lb.nr. 107, Elisabeth Teisen.
Matr.nr. 21, Busene: 3,42 ha á 800 kr. 2.750 kr.

Lb.nr. 108, Jørgen Skov Rasmussen.
Matr..nr. 22, Busene: 3,80 ha á 800 kr. 3. 100 kr.

Lb. nr. 109, E. Roslyng Jensen.
Matr.nr. 11.4 b, Busene: 0,14 ha 1. 000 kr.

Fredningen findes ikke at medføre forringelse af pantesikkerheden, og de anførte erstatningsbeløb kan derfor udbetales til ejerne.

Efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, forrentes erstatningsbeløb fra datoen for Fredningsnævnets kendelse, når der ikke foreligger særlige omstæn­digheder. Da erstatningerne er fastsat ud fra forholdene i dag, findes der ikke grundlag for at lade forrentningen ske fra et tidligere tidspunkt. De anførte be­løb forrentes herefter fra den 14. august 1979 med en rente, der er 1 % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto. Beslutningen herom er truffet enstemmigt.

Fredningsnævnet har tillagt landsretssagfører Nørreslet og Landskon­toret for Landboret, Århus, henholdsvis 15.000 kr. og 5.000 kr. i godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Fredningsnævnet. Landsretssagfø­rer Nørreslet har for nævnet repræsenteret et betydeligt antal ejere, og Landskon­toret for Landboret har bistået godsejer Peter Scavenius. Fredningsnævnet har ikke tillagt godsejer Scavenius advokatomkostninger, uanset at han også for Fred­ningsnævnet var repræsenteret ved advokat.

I godtgørelse for omkostninger under sagens behandling for Overfred­ningsnævnet tillægges der de af landsretssagfører Nørreslet repræsenterede 31 ejere et samlet beløb på 10. 000 kr., der udbetales direkte til ham, samt gårdejer Otto Petersen 500 kr. Der findes endvidere uanset bestemmelserne i naturfred­ningslovens § 31 at burde tilkendes godsejer Peter Scavenius en godtgørelse for advokatomkostninger også under sagens behandling for Fredningsnævnet, således at godtgørelsen for bistand ved begge instanser fastsattes til 20.000 kr. udover det beløb, som fredningsnævnet har tilkendt Landskontoret for Landboret.

Det samlede erstatningsbeløb på 602.500 kr. med renter og de tillagte omkostninger på ialt 50.500 kr. afholdes af Staten med 75 % og af Storstrøms amtsråd med 25 %.

Overfredningsnævnets foranstående afgørelse af erstatningsspørgs­målene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning (adr.: Amaliegade 13, 1256 København K.) af enhver ejer af arealer under fredningen samt af Miljøministeren og Storstrøms amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissionen.

P. 0. V.
E. B.

fredning-naturpark_unders

Fisker.

Hits: 733