Båndhøjvej 1 “Baandhøjgaard” (NY 11/2017)

Denne landbrugsejendom har i dag matr. 9a m.fl. (nemlig 6c, 7d, 32d og 34e) Mandemarke By og ejes af Per Hansen.

Gården kan ses fra luften via Krak ved at klikke HER (åbner på ny fane), hvor man også kan zoome både ind ud.

Det er en af de større gårde i dag (anslået 211 tdr. land), idet der er blevet overført jorder fra andre gårde, som herefter er blevet nedlagt som selvstændige landbrug. Det kan man f.eks. læse om i historien om “Højbogaard” på Rakkerbanken 1, som ejeren af Baandhøjgaard købte i 1972 og herefter videresolgte bygningerne og en have på næsten 4.000 m2.

Gården er opført i 1896 ifølge BBR. Men måske skulle man snarere sige, at det nuværende stuehus er fra 1896, for der har ligget gård på stedet siden begyndelsen af 1800-tallet.

Selve historien om gården på Båndhøjvej 1 “Baandhøjgaard” mangler at blive skrevet – i alt fald for de seneste år.

Men der står alligevel en masse om den og dens beboere fra den oprindelige gård i forbindelse med udflytningen i starten af 1800-tallet blev opført frem til 1924 under historien om Kraneledvej 24.

Her har John Båndhøj har fortalt om sin farfar Hans Peter Petersen, der en gang ejede “Baandhøjgaard” og hvor der er gravet tilbage i folketællingerne for gården. I forbindelse med salget af gården i 1924 beholdt noget; han tog nemlig navnet ‘Baandhøj’, så han selv og hans efterkommere bærer dette efternavn.

John Båndhøjs farfar var barnefødt på gården i 1862. Oldefaren Peder Nielsen fra 1826 havde været gårdmand og havde i 1868 forpagtet gården af Klintholm Gods. Hans far, Niels Larssen fra 1785, som er Johns tipoldefar, havde før ham været gårdmand på stedet, så da Hans Peter i 1924 solgte gården, havde hans familie boet på gården i over 100 år.

Johns tip-tipoldefar, Lars Pedersen, fra 1750 var ved folketællingen i 1801 ‘Gaardfæster’. Men om det var før eller efter opløsningen af det gamle landsbyfællesskab, som fandt de første år efter 1800, er ikke helt til at vide.

Det er dog helt sikkert at Baandhøjgaard oprindeligt stammer tilbage fra denne tid, hvor det som regel var de mest nedslidte gårde i Mandemarke der blev nedrevet, og materialerne blev genbrugt ved opførelsen af gårde ude i landskabet nærmere ved de jorder som de også fik tildelt i forbindelse med udflytningen. Det var ikke usædvanligt at der efter små 100 år blev opført nye gårde til erstatning for de gamle.

Måske er det i forbindelse med at gårdene overgik fra fæsteforhold/forpagtning til selveje, at der nu var anledning til en sikkert hårdt tiltrængt fornyelse, f.eks. Baandhøjgaard i 1896 og Højbogaard i 1873.

Den seneste historie

Fra historien om familien Baandhøj ved vi, at Hans Peter Petersen i 1924 solgte gården. Det var i den forbindelse han skiftede efternavn til Baandhøj.

Folketællingen i 1925 indeholder oplysning om den ny familie på gården (sidste familie på det originale skema), som angives at høre til matr. 9, 10 og 11:

Peter Ejner Hansen 16/4 1893 Keldby Husfader Gårdejer
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Magleby Husmoder
Jens Asger Hansen 24/4 1922 Keldby Barn
Meta Emilie Hansen 24/5 1870 Stege Landsogn Husmoder Rentier, Enke, midlertidigt i Tøvelde
Meta Emma Bruun 3/9 1900 Hunderup, Ribe Husassistent
Bernhard Abildtrup 6/2 1912 Skarrild Ringkøbing Fodermester
Martin Hansen 22/10 1902 Damsholte Tjenestekarl
Egon Rasmussen 6/9 1903 Magleby Tjenestekarl
Karl Hansen 6/5 1901 Damsholte Tjenestekarl

Folketællingen 1930 for ‘matr. 9a Baandhøjgd. pr. Borre’ (link til originalt skema):

Peter Ejnar Hansen 16/4 1893 Kelby Husfader Gaardejer 1921/2
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Magleby Husmoder
Jens Asker (Asger?) Hansen 27/4 1922 Kelby Barn
Vang Ove Hansen 25/3 1926 Magleby Barn
Meta Emilie Hansen 24/5 1871 Stege Landsogn Enke / Slægtning
Halgerda Marie Knop (?) 6/6 1916 Sorø Tjenestepige Pige
Alfred Johannes Hansen 25/12 1901 Bornholm Tjenestekarl Forkarl
Frederik Nielsen 12/5 1907 Elmelunde Tjenestekarl Fodermester

Af det håndskrevne skema – hvor de dagligt brugte fornavne er understreget – fremgår også, at Peter og Helga er blevet gift i 1921, og at de har fået 2 børn, altså Asker og Vang Ove (sådan er deres navne i alt fald skrevet). Meta er formentlig Peters mor på 59, som de har boende og som ved folketællingen 5 år tidligere midlertidigt var fraværende i Tøvelde.

Den næste folketælling er fra 1940, som også er den seneste offentligt tilgængelige. Link til det originale skema, hvor tællingskommissæren er Orla Baandhøj, der som barn selv har boet på gården inden hans far solgte den. Han oplister ikke beboerne af ‘matr. 11a m.fl.’ i den sædvanlige rækkefølge med husfaderen først, som han ellers har gjort for de andre husstande han har udfyldt skemaerne for. Når han først nævner Peter Ejnar til sidst skulle man næsten tro, at han har haft svært ved at acceptere, at han nu har ejet gården i 16 år.

Harry Kortsen 22/7 1917 Arbejdsmand Landarbejder
Kristian Laursen 1/12 1916 Arbejdsmand
Karl Johannes Hansen 1/8 1914 Forkarl Landbrug
Inger Hemmingsen 25/10 1923 Husassistent
Jens Asger Hansen 27/4 1922 Søn Karl, Landbrug
Vagn Ove Hansen 25/3 1926 Søn
Metha Emilie Hansen 24/5 1871 Rentier Enke
Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Husmoder
Peter Ejner Hansen 16/4 1893 Husfader Gaardejer

Vi ser frem til at kunne fortælle mere om gårdens historie efter 1940.

Senere tilføjelse om om gamle tinglysninger

De gamle realregistre for tinglysninger er affotograferet af Statens Arkiver – men ikke altid lette at tyde (se selv HER blad vedr. matr.nr. 9). Hertil kommer at der siden opløsningen af landsbyfællesskabet i Mandemarke er sket mange forandringer ved de jordstykker som i starten af 1800-tallet blev oprettet. Der er sket sammenlægninger af jorde på forskellig vis, ligesom der også er blevet udstykket grunde f.eks. til husene i Kraneled. Derfor er det ikke altid ligetil at følge ejendommene efter matrikelnumre, og det var jo dem man tog udgangspunkt i ved tinglysningerne.

Realregistret for matr.nr. 11 (link HER) ender med at vedrøre matr. 11a, matr. 9a og matr. 10d (og det fremgår at oplysninger også er overført fra bladet vedr. matr. 9).

Matr.nr. 9 har været ejet af Klintholm gods indtil 1873, hvor C.S.Scavenius den 21. februar giver Annette Kirstine Larsen skøde på ejendommen. Den 22. februar 1873 – altså dagen efter – skøder hun ejendommen videre til Niels Peter Petersen, som iøvrigt i 1914 får noteret en bevilling til at føre navnet Båndhøj! Ved samme lejlighed overdrager Niels Peter  Båndhøj i 1914 ejendommen til Hans Peter Båndhøj, som vi jo ved er hans bror, som altså også har taget navnet Båndhøj.

Matr. 11 har været ejet af Klintholm indtil 1889, hvor C.S.Scavenius giver skøde på matr. 11 til Niels Peder Pedersen. I 1893 får Niels Peter Petersen (man tog ikke stavemåderne så nøje) skøde på matr. 10d fra Lars Nielsen. Man kan se at der i 1995 frastykkes parceller af matr. 11 – og husene på Kraneledvej 18, 20, 22 og 24 i Kraneled på Baandhøjgaards side (den sydlige side af Kraneledvej) har i dag matrikelnumrene 11b, c, d og e.

I 1914 tinglyses skøde fra Niels Peter Båndhøj (som han nu hedder) til Hans Peter Båndhøj (hans bror) på matr. 11 og matr. 10d.

I 1925 tinglyses skøde fra Hans Peter Baandhøj (som han nu staves) til Peter Ejner Hansen på alle gårdens matrikler – 9a, 10d, 11a og 11e.

Under rubrikken ‘Servitutter og andre Byrder’ omtales uden dateringer for matr. 10d både ‘Præstetiende’ (hvede, rug, byg, havre og ærter i gamle rummål som Skæpper og lignende). Der nævnes også ‘Kvægtiende’ til præsten (byg) samt noget til ‘Skolelæreren’ (byg). Det må have været den gang skatterne betaltes i naturalier.

Der findes også følgende lille påtegning (fra samme tid som ovenstående, idet håndskriften er den samme): “Oltidsminder, der findes på M.N. 10d, ere forbeholdte det off.”