Kjøbe-Contract af 7de Mai 1874

Alle der har prøvet at købe hus eller ejerlejlighed kender Ejendomsmæglerforeningens blanketter til KØBSAFTALE. Her er en masse standardmæssige bestemmelser fortrykt – og der så er indføjet de individuelle bestemmelser for den enkelte handel i de dertil indrettede ‘huller’.

Sådan var det ikke i gamle dage, når Klintholm Gods solgte ejendomme.

Hjemmesiden har været så heldig at modtage fotos af de originale dokumenter fra 1874, hvor “Carl Sophus Scavenius, Eier af Klintholm Hovedgaard med Gods” solgte gården matr. 6a Mandemarke.

Det er gården som i dag har adressen Rakkerbanken 1, hvor linket åbner den lange historie om denne gårds historie – herunder særligt om Hans Larsen og hans svigerfar Jacob Jensen, der begge er omtalt i dokumenterne.

Først blev der udfærdiget en Kjøbe-Contract og derefter et Skjøde, som dannede grundlag for tinglysningen, når kontraktens betingelser om betaling m.v. var opfyldt.

Tinglysningen sker jo i dag digitalt, men som man kan se af de to dokumenter var købsaftalen også den mest omfattende. Skødet på to sider indholdt reelt set kun en sides tekst, men til gengæld en hel masse myndighedspåtegninger.

Disse snart 150 år gamle dokumenter har man altså gemt i flere generationer, og selv om de ikke er uden spor af tidens tand, kan de dog stadig læses – eventuelt med lidt hjælp.

Nedenfor ses den første side af ‘Kjøbe-Contracten’ i særligt stort format, som kan forstørres yderligere ved at klikke flere gange på det.

Så kan du også få et indtryk af den tids dokumenter og sprog – og skrift! – og se om du kan læse den gamle håndskrift.

(klik flere gange for at forstørre)

… og de næste 3 sider:

I Danmark brugte man den gang stadig såkaldt nygotisk håndskrift, som var stærkt påvirket af tysk skrift, idet tysk jo havde været brugt i det danske kongehus og mange embedsmænd var tyske (fx. Reventlow). Gotisk håndskrift, oprindeligt benævnt gotisk kurrent, adskiller sig væsentligt fra den trykte gotiske skrift. Indtil 1875 blev danske skoleelever undervist i gotisk skrift. Gotisk håndskrift er anvendt i mange protokoller og dokumenter helt frem til starten af 1900-tallet.

Idag har de fleste af os nok brug for hjælp til at læse den gotiske håndskrift i den gamle Kjøbe-Contract. Derfor følger der nedenfor en ‘oversættelse’ til nutidig typografi, hvor den oprindelige ortografi er opretholdt. Stor tak for hjælp fra Svend Aage Christensen (som driver den fine hjemmeside om Bogøs historie).

Kjøbe-Contract

hvorved

Underskrevne Carl Sophus Scavenius, Eier af Klintholm Hovedgaard med Gods, til Hans Larsen /: der er en Svigersøn af forrige Fæster Jacob Jensen :/ sælger Hovedgaardsretten af Gaard No. 7 med Jordlod Matr. No 6a af Mandemark, som Jacob Jensen hidtil tilligemed Mere har havt i Livsfæste, men har frasagt sig. Bemeldte Hovedgaards Matr No 6a af Mandemark By med Hartkorn 4 Td 2 Skp 2 Fjdkr 3/4 Album, Gammelskat 30 Rdl 94 Sk efter Indenrigsministeriets Skrivelse til Præstø Amt af 16 April d.A., og hvori de i Hovedgaardsretten indestaaende Kongelige Penge udgjør 216 Rdlr., sælger hermed paa følgende

Betingelser

1.

Det som hermed sælges udgør som meldt Hovedgaardsretten af Gaarden Matr. No. 6, og er betegnet Matr. No. 6a, hvorhos tillige i Kjøbet medfølger den Besætning, det Inventarium, Føde og Sædekorn, som Jacob Jensen efter sit Fæstebrev af 7de Mai 1836 og dermed hæftede Synsforretning af 9 Marts 1838 har modtaget til Brug under Fæstetiden og er pligtig aflevere og hvorom Kjøberen selv har truffet Afgjørelse med Jacob Jensen. Derimod skal Matr. No. 6b, en Eng, og 1/14 Deel Andel i Matr. No. 49, som er fælleds Tørveskjær, være undtaget fra dette Salg og reserveret Sælgeren, tilligemed alle andre virkelige eller formentlige Rettigheder og Goder, som mueligt tidligere kunde have fulgt eller været tilstået Gården som Fæstegaard, saasom Andeel i Gade- eller Skolejord eller Godtgjørelse derfor, Tørveskjær eller andet Deslige, som falde bort. – Samtlige Korn, Kvæg og Småredsels Tiender, Skatter, Kommuneafgivter, Brandgange[?] Arbeider og Præstetiende til Stat og Kommune udredes af Kjøberen fra dette Aars Begyndelse, og Renten af de Kongelige Penge svares fra 11te Decbr 1873 af at regne.

Det tilføies at saalænge Førnævnte Jacob Jensen lever skal der i den fraskilte fælleds Tørvemose for Byen blive udviist Kjøberen Tørveskjær som hidtil, ligesom det ogsaa tilfader Kjøberen i 10 Aar, regnet fra 1. Januar 1873 til 31. Decbr 1882 …[ulæselig tekst i folden] Eget [ulæseligt] betegnes Matr. No. 6 [papir beskadiget] uden anden Afgivt til Sælgeren end at Kjøberen deraf som hidtil er skeet svarer alle Tiender, Skatter, Afgivter til Kommunen samt Arbeider af enhver Art uden Besvær eller Udgivt for Eieren. Saafremt Sælgeren skulle finde sig foranlediget til nu eller fremover paa Matr. No. 6b at lade foretage Grøfter eller anden Gravning til Vandafledning, maa han ikke deri paa nogen Maade hindres.

2.

Af Kjøbesummen …………………………………………  9.000 Rdlr
siger Ni Tusinde Rigsdaler Rigsmønt – er

a) betalt i Decbr 1872 ……………….  2.000 Rdlr
    i Mai 1873 …………………………….  2.000 Rdlr
    i Decbr 1873  …………………………. 3.000 Rdlr
_________________________________
I alt ………………………………………….  7.000 Rdlr
siger Syv Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, og for 2.000 Rdlr, siger To Tusinde Rigsdaler Rigsmønt udsteder 1ste Prioritets Panteobligation i det solgte, næstefter Skatter, Tiender, Kommuneafgivter og de Kongelige Penge som blive staaende i Gaarden paa Vilkaar som for Umyndiges Midler og saaledes som det af Sælgeren her skrives, og deriblandt at Summen forrentes med 4 pro Cent p.A. og fra begge Sider er opsigelig med eet Aars Varsel i en af de herbestemte Terminer, dog skal Kapitalen saalænge Formanden lever, staae uopsigelig og rentefri.

b) De Kongelige Penge, som blive indestaaende i Hovedgaardsretten Matr. No. 6a ………………………   216 Rdlr
siger To Hundrede og Sexten Rigsdaler Rigsmønt, overtages og forrentes fra 11. Decbr 1873 at regne.

3.

De i Post 1 og 2 nævnte Begunstigelser, nemlig:

1) At der, saalænge Jacob Jensen lever, udvises Køberen Tørv i den reserverede Tørvepart,

2) At Engen Matr. No. 6b  [ulæseligt i papirfold]  til Afbenyttelse i 10 Aar – og

3) At 2.000 Rdlr staa rentefrit og uopsigeligt, saalænge Jacob Jensen lever, 

ere Alle kun under Betingelse af, at bemeldte Kjøber Hans Larsen til enhver af disse Tider udeelt eier og besidder det solgte, hvorfor Benyttelsen af Engen Matr. No. 6b til enhver Tid tillige skal være undergivet Godseierens Kontrol, som stedse kan forbyde hvad han maatte ansee som Misbrug ved Brugen.

4.

Landhæftelsens sjettedeel er indfriet og [Actie?]retten forbeholdt Sælgeren; Resten paahviler Kjøberen.

5.

Samtlige Omkostninger, saasom stemplet Papiir, Thinglæsninger og øvrige af dette Salg flydende Udgivter betaler Kjøberen; saa betaler han derfor 2 pro Cent til Godsforvalteren, – alt uden Afgang i Kjøbesummen. Naar Contracten i Eet og Alt er opfyldt og i det seneste eet Aar derefter, skal Skjøde blive ham meddeelt.

6.

Paa disse Betingelser er jeg underskrevne Hans Larsen indgaaet som Kjøber af den min Svigerfader i Fæste forhen havende Gaard, hvorunder Hovedparcel No. 6a henhørte, og paa den Maade, som i denne Contract er bestemt, og forpligter herved mig og Arvinger, Een for Alle og Alle for Een, til aldeles skadesløst for Sælgeren at opfylde Samme i enhver Henseende. Retsforfølgningen i Anledning af Contracten, om saadan skulde blive at anvende, bliver efter Forordningen af 25 Januar 1828.

7.

Det stemplede Exemplar af denne Contract forbliver i Sælgerens Værge, indtil Skjøde er udstedt, og Kjøberen erholder saalænge det ustemplede Exemplar af Contracten
[ulæselig linje i papirfolden]
min /: Sælgerens :/ Underskrivt og Segl og Kjøberens Underskrivt i tvende Vidners Overværelse.

Klintholm den 7de Mai 1874.

     Hans Larsen                       C.S.Scavenius

 

Efter at kontrakten “Contracten i Eet og Alt” var opfyldt blev det mere kortfattede “Skjøde” udarbejdet pudsigt nok med samme dato!

Hvis du ønsker at studere dokumenterne nærmere, findes de originale dokumenter i fuld størrelse som pdf-fil (der kan forstørres efter behov): Skjøde og Kjøbe-Contract.

Flemming Deleuran