Skansevej 3 (Nyt 7/2018)

Matr. 18a Mandemarke By – “Skansegaard”

Historien om gården der har været kaldt “Skansegaard” og “Skandsegaard”, fordi den ligger lige ved den gamle skanse, mangler at blive skrevet.

Her ses nogle gamle luftfotos af gården, som kan forstørres ved at klikke på dem.

1939

 

 

1949

 

1989

Gården i dag kan ses fra luften ved at klikke HER (åbner på ny fane), hvor man også kan se at der stadig hører lidt jord til: 14.594 m2, som svarer til 2,6456 tdr. land. Det har man nok ikke kunnet leve af ved udflytningen af gården fra landsbyen Mandemarke, så man må formode at der på et tidspunkt er solgt noget fra. Dog ikke nok til at undgå den almindelige landbrugspligt og den deraf følgende bopælspligt.

Selve gården er ifølge BBR fra 1814, og har siden 2005 været ejet af Ole Stig Andersen.

Måske kan vi en dag vise et billede af denne historiske gård, som ligger nær ved de gamle skanser. Og måske kan vi også få historien om de sidste 70 år.

Hvad folketællingerne kan fortælle om husets historie

På hjemmesiden ligger folketællinger for ejerlavet Mandemarke By fra 1887 til 1940, men jo ældre de er des sværere er det at se hvilke ejendomme personerne beboede.

Folketælling i 1940, som er den senest offentligt tilgængelige (link til originalt skema), viser for matr. 18a følgende:

Olav Petersen 17/10 1902 Husfader, Bestyrer 16/3 1928
Kirsten Petersen 22/3 1903 Husmoder
Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
Børge Petersen 4/1 1932 Barn
Christiane Petersen 8/11 1872 Enke  (Olavs mor)
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Enke Slægtning
Svend Aage Olsen 12/3 1916 Forkarl
Leif Andersen 12/7 1925

Datoen øverst til højre betyder at Olav og Kirstine blev gift 16/3 1928. Olav er bestyrer og ejer altså ikke selv gården. Hvem der så har ejet gården i 1940 er et åbent spørgsmål, da det ikke fremgår af folketællingsskemaet.

Ud over deres 2 (endnu hjemmeboende?) børn, har de to ældre enker boende: Christiane Petersen f. 1872 samt Kirstine Nielsen f. 1870. Af tidligere folketællinger fremgår at Christiane er Olavs mor. Om den anden er det oplyst at hun er en slægtning. Det var Kirstine Nielsen også ved folketællingerne både i 1930 og 1925. Da hun er af samme årgang som begge Olavs forældre, er hun sandsynligvis hans moster eller faster.

Ved folketællingen i 1930 er der to husstande på ejendommen (originalt skema) samt oplysning om fødested (det er vielsesår og antal børn der står yderst til højre):

Niels Peter Petersen 7/4 1875 Magleby Sogn Husfader Landbruger 1900 / 1
Christiane Petersen 8/11 1873 Magleby Sogn Husmoder (gift 1900)
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Magleby Sogn Enke Slægtning, Medhjælper
Frede Hansen 23/12 1908 Slagelse Tjenestekarl Landbrug
Albert Christiansen 9/2 1904 Hørby Sogn Vendsys. Roearbejder (fra 1/10-30 i Mandemarke)
Olav Petersen 7/10 1902 Magleby Sogn Husfader Landbruger  (søn af Niels Peter og Christiane) 1928 / 1
Kirsten Petersen 22/3 1903 Møgeltønder Sogn Husmoder  (gift 1928)
Astrid Petersen 31/5 1929 Magleby Sogn Barn

I den sidste familie finder vi Olav og Kirsten, der ved folketællingen 10 år senere i 1940 bestyrer gården og har Olavs mor Christiane boende.

Man må formode at Olavs far Niels Peter Petersen er død mellem 1930 og 1940, og at hans kone Christiane har siddet i uskiftet bo, så det er hende som i 1940 var gårdejer, selv om der ikke stod noget om det på folketællingsskemaet.

Folketællingen i 1925 (originalt skema):

Niels Peter Petersen 7/4 1875 Husfader Gaardejer
Rasmine Kristiane Petersen 8/11 1873 Husmoder
Jens Olav Petersen 7/10 1902 Barn
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Enke Slægtning
Kirsten Chau (?) 22/3 1903 ugift Husassistent
Hjalmar Villy Petersen Due 20/1 1904 ugift Tjenestekarl
Hans Bernhard Theodor Hansen 4/5 1902 ugift Chouffør

Stillingsbetegnelsen for sidstnævnte Hans Bernhard Theodor (som i det daglige kun er blevet kaldt Bernhard) er gengivet præcist som den er skrevet på den gamle liste!

Ved folketællingerne i i 1916 og 1906 er der ingen spor efter Niels Peter Petersen og hans kone Rasmine, hverken i Mandemarke-området eller ved en søgning i hele Magleby Sogn. Så hvor familien Petersen mellem 1916 og  1925 er kommet fra og hvornår, ved vi (foreløbigt?) ikke.

Ved folketællingen i 1916 så forholdene således ud – familie 3 på folketællingsskemaet (åbnes på ny fane), som boede på matr. 18 (og at det ikke bare er Niels Peter Petersen som her kaldes Niels Pedersen fremgår af fødselsdatoerne):

Niels Pedersen 23/12 1852 Husfader Enkemand Gaardmand
Hans Pedersen 1/8 1894 Barn
Emil Pedersen 17/7 1897 Tjenestetyende
Edvard Alfred Knudsen 6/4 1895 Tjenestetyende
Harald Hansen 11/3 1901 Tjenestetyende
Anna Hansen 25/11 1885 Husholderske (Rejst)
Peder Brandt 11/10 1856 Logerende Af Formue

Gaardmand Niels Pedersen som her er 63 er enkemand, og hans hjemmeboende søn som ved folketællingen er 21 er senere noteret som død. Ved denne folketælling har skattemyndighederne nemlig efterfølgende påført personernes indkomst og formue og den deraf pålignede skat, men ikke sat sønnen i skat men i stedet anført: Død. Så det var altså kun hans far som blev sat i skat på næsten 100 kr. af en indkomst på 2.900 og en formue på 9.400! Læs mere om de skattemæssige oplysninger i 1916 – og forsøget på omregning til nutidskroner – i historien om Indkomst og formueforhold i 1916 (åbner på ny fane).

Om Niels Pedersen har mistet lysten til at drive landbruget videre efter sønnens død er ikke til at vide, selv om det sikkert ellers kan have været planen at sønnen snart skulle videreføre gården. Det er også skattevæsenet som har noteret, at hans husholderske var rejst fra gården inden skatteansættelsen, så der har nok været almindelig opløsning i forholdene på gården. Og i alt fald er der på et tidspunkt inden 1925 kommet en ny gårdejer med familie til gården, som folketællingen i 1925 viste.

Om husholdersken Anna Hansen er der som nævnt senere tilføjet at hun er rejst. Måske følger forklaringen af følgende annonce i Berlingske Avertissement den 6. marts 1916, side 17:

En Gaardmandsdatter med Lyst
og Anlæg for Bagning søger Plads
til 1ste Maj paa et Konditori el.
Bageri, hvor saadant kan læres.
Oplysninger samt hvor meget Honorar,
der fordres, bedes sendt til
Anna Hansen, ”S k a n s e g a a r d”,
Mandemark pr. Borre, Møen.

Folketællingen i 1906 (originalt skema):

Niels Petersen 23/12 1852 Husfader Gaardejer, Landbrug
Margrethe f. Hansen 28/11 1856 Husmoder
Hans Petersen 1/8 1894 Barn
Peter Nielsen Brandt 11/101856 Tjenestetyende Landbrug
Nielsigne Margrethe Larsen 27/3 1889 Tjenestetyende Landbrug
Jens Peter Nielsen Aagaard 5/5 1883 Tjenestetyende Landbrug

Folketællingen i 1901 (originalt skema 529-1901):

Niels Petersen 23/7 1852 Husfader Gaardejer
Ane Margrethe Hansen 28/11 1855 Husmoder
Hans Karl Petersen 1/8 1894 Barn
Petrea Jensen 19/8 1890 Plejebarn
Niels Hansen 28/4 1880 Tjenestekarl
Jens Peter Jensen 29/9 1870 Tjenestekarl
Ane Kirstine Hansen 20/1 1878 Tjenestepige

Fra det originale skema ved vi også at Niels og Ane Margrethe var blevet gift i 1893, og at de havde 1 levende barn og mistet 1, men så havde de også et plejebarn. Meget tyder altså på at sønnen Hans fra 1894 har været deres eneste barn, hvorfor formodningen om at gården er blevet afhændet efter at hans far som enkemand i 1925 også mistede ham.

Om Ane Margrethes fødeår er 1855 eller 1856 er ikke til at vide, da der tydeligt på skemaerne står som anført ovenfor. Ane Margrethe døde iøvrigt den 15/4 1909, jfr. Magleby kirkes kirkebog, hvor det også står at hun var født i Nørreby som datter af en gårdejer der.

Går vi yderligere tilbage i folketællingerne er den næste fra 1880. Her er det ikke til meget hjælp at der for alle familierne kun står om de boede i et hus eller på en gård, så hvem der har boet der inden Niels Petersen og Ane Margrethe flyttede ind – formentlig efter giftermålet i 1893 – har ikke kunnet fastslås.

Der er ingen tvivl om at navnene på beboerne af Skansegården fra 1814 til 1901 kan genfindes på de folketællinger vi har – fra 1880, 1860, 1845, 1840 og 1834. Vi mangler blot hjælp til at udpege dem!

Gamle tinglysningsoplysninger

Rigsarkivet har digitaliseret Møns Herreds Realregister for Magleby Sogn, hvor man for matr. 18a kan finde en oversigt over de skete tinglysninger i perioden fra omkring 1850-1930 (link HER der åbner på ny fane). De er lidt rodede og desværre for de gamle servitutter stort set ulæselige, hvorfor der var god grund til at forbedre tinglysningssystemet fra 1927, hvilken ‘modernisering’ viste sig at kunne holde i ca. 80 år indtil tinglysningssystemet blev totoalt digitaliseret!

Man kan dog se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer ved skøde af 14. oktober 1881, der først blev tinglyst 14. august 1882 blev overdraget fra C.S.Scavenius til Hans Peter Larsen på matr. 18a.

Det næste der sker er “Testamente tingl. 12. Marts 1894 som Adkomst for H.P.Larsens Enke Ane Margrethe Hansen,” samt “Vielsesattest tingl. 12. marts 1894 som Adkomst for Ane M. Hansens Ægtefælle Niels Pedersen”. Den konstruktion må der have været en særlig forklaring på, men hvilken?

I 1917 bliver der tinglyst skøde fra Niels Pedersen til Niels Peter Petersen.

Den 18/12 1933 tinglyses “Skifteudskrift som Adkomst for Enke Rasmine Kristiane Petersen, f. Hansen”. Ejendomsværdien er her 38.000.

De nye tingbøger fik somme tider deres sider omskrevne, fordi der havde været så mange registreringer i enten rubrikken for adkomst, servitutter og byrder eller hæftelser. Da siden for matr. 18a er blevet omskrevet i 1993, ved vi herefter kun, at der er tinglyst skøder til Børge Boyschau (?) Petersen den 4/1 1956, 12/1 1971 og 20/8 1965 og at landbrugspligten er blevet ophævet i 1994 (utvivlsomt i forbindelse med frasalg af jord).