Gurkebakken 7

Historien om Gurkebakken 7 mangler at blive skrevet. Men den smukke gamle gård fra 1890 (som du kan se fra luften ved at klikke HER) må være identisk med “Solbakkegaarden”, hvor Hans Didriksen engang har boet.

Læs den interessante historie om Hans Didriksen og familie, som boede på gården fra 1874 til først i 1920’erne.

Det har givet anledning til lidt forvirring, at Hans Didriksen på de gamle folketællinger boede på en gård der havde matr. 13a, for i dag hører matrikelnummeret ’13a’ nemlig til gården der ligger på Kraneledvej 35, som oprindelig kun har bestået af matr. 16a. Men flere af de oprindelige gårde efter udflytningen i 1804 er senere blevet slået sammen for at få mere jord at dyrke.

De gamle gårde ligger så i tilbage som huse med en pænt stor have til, som for Gurkebakken 7’s vedkommende er på 3.874 m2, selv om den tilsyneladende afviger noget fra matrikelskellet, som det ses ved at klikke HER eller ved at se sidst på BBR-oplysningerne, hvor det iøvrigt fremgår at gårdens udhuse skulle være opført i 1870.

Noget af jorden der oprindelig har hørt til gården er blevet frasolgt i forbindelse med bebyggelsen af landsbyen Kraneled nord for Kraneledvej og vest for Gurkebakken, idet alle husene her i dag har matrikelnr. 13+bogstav.

Dykker man ned i de gamle tinglysningers realregistre som ligger på nettet (Statens Arkiver – denne ejendoms blad for perioden fra ca 1850-1900 kan ses HER), får man indblik i en højst uoverskuelig liste over udstykninger og frasalg – som utvivlsomt var anledning til indførelsen af et helt nyt tinglysningssystem i 1920-erne, som var så gennemtænkt at det kunne holde indtil hele tinglysningssystemet omkring 2009 blev digitalt (som det første land i verden).

Men af påtegningerne på det gamle protokolblad, kan man (uden at datoer er angivet) se hvordan adkomsten overgår fra Peder Brønnum Scavenius til C.S.Scavenius (“Carl”), som i 1875 overdrager ejendommen til Jens Christian Jørgensen. Han overdrager dog ca. 4 måneder efter i 1885 til Hans Dideriksen, så der er formentlig tale om en overgang til selveje, som har forudsat Jens Christian Jørgensen som mellemled – måske fordi han har været forpagter/fæstebonde? Ved flere af de andre salg til godset sidst i 1800-tallet har det samme kunnet konstateres.

En sød lille detalje er at Hans Didriksen i januar 1907 får “tinglæst en deklaration, hvormed Hans Didriksen tillægger Ejendommen Matr.Nr. 13a navnet Solbakken”. Dernæst tinglyses en skifteudskrift som adkomst for Hans Didriksens enke Ane Sofie, f. Jensen, og i slutningen af 1921 tinglyses skøde fra Ane Sofie Didriksen til Svend Georg Bille Nielsen.

En anden pudsig detalje er indførelsen af følgende i byrderubriken: Halvårlig Ydelse for Tienden: 39 Kr. 07 Øre. Det havde været interessant hvis tidspunktet for dette havde været oplyst.

Den sidste påtegning i protokollen er fra 1935 hvor der tinglystes “Kontrakt hvorved S. Bille Nielsen til Entreprenør L. Kiær, Odense, overdrager Eneretten til at grave og bortføre Kalk fra Ejendommen.”