Strædet 9 (Nyt 2/2019)

I dag ejes huset af Ole og Anne Kristine Karsholt, som købte det i 1995.

Anne Kristines bedsteforældre boede i mange år i et gult hus ude i Klinteskoven. Oles onkel var præst i Borre, og forældrene havde i en årrække et hus i Vindebæk på Vestmøn. Så det førte til mange besøg på Høje Møn og en dag til dette hus i Mandemarke.

27. november 2016

Husets historie

straedet_KarsholtBHusOmme i baghaven har Ole Karsholt i sommerhalvåret en stor natsværmerfælde med lys, hvis indhold engang gemte en Aleucis distinctata. De fleste folk ville ifølge Ole bare se den som en anden lille grå natsværmer, men for ham var der tale om et scoop. For natsværmeren i hans fælde var kun det andet fund af slagsen nogensinde i Danmark.

I gamle dage hed huset ‘Anna Vinges hus’. Anna Vinge var gift med Bernhard Vinge, der var en fattig vejmand i lighed med flere andre i landsbyen, som tilbragte mange dage med ved håndkraft at slå sten til skærver herunder på den gamle skærveplads ved gadekæret. Bernhard Vinge var farbror til Bitten Eskling, der er vendt tilbage til sit barndomshjem på Busenevej 2.

Det var Aage Bernhard Vinge som i 1939 købte huset af godset ved skøde fra Sophus Scavenius for 1.500 kr. Hans kone, som ifølge tingbogen hed Anna Kirstine Laurine Vinge, boede i mange år i huset efter at være blevet alene, og hun solgte det først i 1995 til de nuværende ejere for 317.383. (Link til ejendommens blad i tingbogen for 1927-2000).

Mærkeligt nok tinglyste godset ingen servitutter i forbindelse med salget i 1939 om forkøbsret eller jagtret eller lignende som det ellers er tilfældet ved andre hussalg.

Ved folketællingen i 1940 havde Bernhard da også sørget for at få nævnt, at han var husejer:

Sofus Bernhard Aage Vinge 24/5 1908 Husfader Husej. Landarbejder
Anna Kirstine Lovrine(Laurine?) Vinge 3/9 1915 Husmoder
Svend-Aage Vinge 3/8 1937 Barn
Knud Erik Vinge 18/2 1940 Barn
Niels Aage Laursen 3/1 1912 Logerende Landarbejder

Kurt Henriksen, som er født i 1948 på Skovstrædet 5 men fra 1950 var flyttet til Strædet 11, har fortalt følgende:

Bernhard Vinge arbejdede i mange år på Klintholmsmedjen. Bernhard havde som en af de få i Mandemark motorcykel (Nimbus) med sidevogn indtil de fik bil, nok omkring 1960.

Bakken ned til nr. 11 var en god kælkebakke indtil Bernhard ryddede sneen for at kunne køre bilen op.

Strædet 9 var et af de første huse der fik fast tag, i samme omgang blev gavlkvisten udført.

Mens sønnerne, Svend Åge og Knud (https://www.facebook.com/knud.vinge) boede hjemme havde de duer på loftet over garagen. Bernhard havde også bier.

Før familien Vinge skulle Frederik Madsen (f. 1853) og hans kone Maren Stine (f. 1854) have boet i huset på Strædet 9 – som lejere hos godset.

Ved en folketælling i februar 1911 (som ikke er lagt på hjemmesiden) boede Frederik Madsen dog på gården Busenevej 20 som forpagter sammen med sin kone Maren Kirstine Madsen, datteren Anna Marie Knudsen og karlen Hans Christian Carlsen, som senere selv endte med at blive ejer af denne gård. Ved folketællingen i 1906 boede Frederik Madsen og Maren Stine sammen med Anna Marie Knudsen (datter f. 1890) og Knud Oluf Knudsen (søn f. 1893). Der savnes en forklaring på forskellen i efternavne mellem forældre og børn. Ved at sammenholde med folketællingen i 1901 (link til originale skema) kan man se at Frederik Madsen den gang endnu ikke var blevet gift, og at han var ‘Gaardforpagter’ på gården på Busenevej 20 og havde en husholderske og 3 tjenestetyender. Ved folketællingen i 1916 boede Frederik Madsen stadig på gården på Busenevej 20 (som ‘landbruger’ og reelt forpagter) sammen med sin kone der her angives som Anne Kirstine Madsen.

Ved folketællingen i 1901 var matr. 34 på Strædet 9 beboet af følgende (link til originalt skema):

Peder Hansen 5/4 1852 Husfader Møller og Fyrbøder
Sidse Katrine Frederiksen 17/12 1848 Husmoder
Marie Hansen 8/12 1877 Barn Syerske
Louise Hansen 4/7 1886 Barn

Af folketællingen kan man se at de var blevet gift i 1876 og havde fået 5 børn som levede og havde mistet 2.

Ved folketællingen i 1906 er følgende personer nævnt mellem nr. 7 og 11 og selv om navnene er stavet lidt forskelligt er fødselsdatoerne de samme:

Peter Hansen 5/4 1852 Husfader Daglejer ved Agerbrug
Katrine Hansen 14/12 1848 Husmoder
Kristian Hansen 6/1 1882 Søn Cigar Fabrikant

Ved folketællingen i 1916 findes de igen, hvor man må formode at de har boet i det samme hus:

Peter Hansen 5/4 1852 Husfader Fyrbøder og Landbruger
Katrine Hansen 17/12 1848 Husmoder

Ved folketællingen i 1925 er for matr. 34 anført følgende:

Peder Johansen 5/10 1846 Elmelunde Husfader Fhv. Slagter, Aldersrentenyder
Ellen Kirstine Johansen 22/8 1849 Magleby Husmoder  Aldersrentenyder
Peder Hansen 5/4 1852 Magleby Husfader Fhv. fyrbøder, Aldersrentenyder

Peder Hansen er blevet aldersrentenyder og har tilsyneladende oprettet en forløber for et ‘ollekolle’, idet han har taget et ældre ægtepar ind som også nyder at få aldersrente. De boede i 1916 i det gamle siden nedrevne hus for enden af ‘Smedestrædet’, som man den gang kaldte stikvejen til Busenevej hvor der i dag er et hul mellem husnumrene Busenevej 14 og Busenevej 18. Læs historien om det gamle hus på Busenevej 16.

Hvem der ved folketællingen i 1930 boede i huset, vides ikke, da der kun blev anført matrikelnumre på få af husene og ingen af de gamle kan genfindes.

Og hvem der har boet i huset i 1800-tallet mangler det endnu at blive fastslået. Men at der har ligget hus på matr. 34 i mange år, er der ingen tvivl om, som man kan se af det gamle kort fra 1798.

Hvad tingbogen viser

Efter at de gamle tingbøger er blevet tilgængelige via Statens Arkiver, kan man nu (med et enkelt klik) se, at Aage Bernhard Vinge i 1939 fik skøde på huset, og at godset ved Sophus Scavenius fik 1.500 kr. for det. Samtidig med skødet blev der tinglyst pantebreve fra Bernhard til Magleby Sparekasse for ialt 1.800 kr. Så det ser ud til at han har fået hele købet og lidt til finansieret af den lokale sparekasse.

Bernhards kone, Anna Kirstine Laurine Vinge, blev boende i huset til 1995, hvor hun solgte det – for 317.383 kr. – til Anne Kirstine Dehn og Ole Kaare Karsholt, som ejer huset i dag (med en lille ændring i Stines efternavn).

Huset, som ifølge Bygnings- og Boligregistret er opført i 1875, har altså kun været handlet 1 gang siden Klintholm Gods afhændede det i 1939. Indtil da har det som så mange andre huse i Mandemarke været beboet af folk som havde tilknytning til godset. Af ældre tingbøger kan man se at ejendommen har været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius. Men der har været foretaget forskellige omlægninger af den tilhørende grund omkring 1930, ligesom det også har været tilfældet med naboejendommen på Strædet 7.