Tingsvinde 1663

studerkammer_t1663

(klik for at forstørre)

Efter omtale af 7 gårde står der: Herforuden befindes 17 Gaarde, som er ganske øde og afbrotte og ingen som dennem sig vedhæfter. Der kan altså ikke være tvivl om at der – med et andet gammelt udtryk – har været kummerlige forhold i Mandemarke i 1663!

Hvis du – ligesom den seneste redaktør af denne side – ikke er fortrolig med ordet tingsvinde, følger her lidt oplysninger.

Ordbog over det danske sprog fra 1946 indeholder følgende:

Tings-vidne, et. (i bet. 2 ogs. Ting-.nu næppe br. Tings-vinde. CThestrup. Tingene ogTingstederne.(1747).31. PEdvFriis. S.214). (glda. tingswitne, -vinde, æda. things witnæ, þinguitni, mnt. (fra dansk) ding(e)swinde)
1) egl. (foræld.): tingmændenes vidnesbyrd om, hvad de har hørt og set paa tinget, ell. vidnesbyrd, der paa tinge afgives af personer, om hvad de har iagttaget uden for tinget, ell. om hvad der var alm. kendt, ell. det aktstykke, der blev opsat herom; senere: et vidnesbyrd, der er afgivet i retten, ell. udskrift af vidneforhøret; ogs. d. s. s. Tingsvidne-akt, -sag (se nærmere Bang & Larsen. Den da.Procesmaade.I.(1837).530 og Nellem. Proces.581f.). DL.1–13–28. Hvorledes kand een seyle paa Møllesteen, som ligger Tings Vidne for at være skeet nogle gange over Limfiorden? Holb.UHH.I.5. Imorgen afholdes det første Tingsvidne. Blich.(1920).XIV. 176. Gamle jydske Tingsvidner. Oluf Niels. (bogtitel.1882). Lassen.AO.3852. jf.: de onde Tanker og Begjæringer, der traadte op som Thingsvidner. HCAnd.(1919).II.363. optage ell. tage et tingsvidne (paa noget): Holb. DNB.532. det er raadeligst at tage et Syns- og Tingsvidne beskreven om denne Tildragelse. Wiwet.EL.103. et den – optaget Tingsvidne, hvoraf det fremgaar, at Testamentsvidnerne – med Ed har bekræftet deres Attestation paa Testamentet. JurFormularbog.5181. Henry Ussing.Da.Obligationsret.(1935-37).359.   hertil Tingsvidne-akt (dvs.: udskrift af hvad der er passeret under en tingsvidnesag), -sag (dvs.: sag, anlagt til erhvervelse af et tingsvidne).
2) (foræld.) hver af de personer, der aflægger et tingsvidne (1). VSO. Ting-: Forordn.9/61847.§5. Skautrup. Hardiske mål.II,1.(1942).65.69.

Søgning efter ‘tingsvinde’ på nettet

Men måske kan du også blive lidt klogere ved at følge de næste links, som er fremkommet ved på nettet at søge efter: ‘tingsvinde’.

1 Som første link på flere søgemaskiner henvises til netop den side du kigger på lige nu – før der overhovedet var forsøgt at give en forklaring!

Dernæst kommer:

2 Tingsvinde fra Fur – 23. november 1655   fuursamlingen.dk/artikler/16551123.htm

Heri er en link videre til en nutidig artikel, hvor ordet ‘tingsvinder’ bruges (som om det var helt naturligt): En jordfunden seglstampe, og hvad deraf fulgteaf Jens V. Olsen En artikel fra Årsskrift 1999 – Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie

3 En Slægts Historie i Rurup og Mandbjerg udg. 2 vers. 1 igbc.dk/Brandt_sjylland/Egnshistorier/En Slægts Historie i Rurup… · PDF-fil … et fuldt Tingsvinde af 8 Dannemænd, som vare:

4 S k a s t h e r r e d s t i n g b o g 1 6 8 0 ‘ e r n e jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets… · PDF-fil … tage it fuldkomen tingsvinde, effter at det for retten er bleffven oplæst. Sneumgaard, den 13 decembr. 1686.

5 S k a s t h e r r e d s t i n g b o g 1 6 8 0 ‘ e r n e jysk.au.dk/fileadmin/www.jysk.au.dk/publikationer/centrets… · PDF-fil hvor man kan læse følgende (med ordet ‘tingsvinde’ fremhævet):

Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte Christen Christensen fremlægger tingsvinde 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) tingsvinde fortsat. følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster tingsvinde fortsat. registrering tingsvinde fortsat. deling (…) sagen på begge sider frafaldet.