Gyllesag i 2016

En fryd for øjet, men krads i næsen. Gyllelugten breder sig, og gylleudvalget farer i blækhuset for at klage over utidig gyllespredning.

Reglen er, at der ikke må spredes gylle på helligdage, fredage og dage op til en helligdag.

Se detaljer i sagen nedenfor.

Klagesagen i 2016 har været med til at skabe opmærksomhed hos dem der kører gylle ud, således at der siden er blevet taget bedre hensyn både til mennesker og den omliggende natur, som ikke har godt af luftbåren ammoniak. Men hvis de senere skulle ‘falde tilbage’ er det bare om at kontakte bestyrelsen eller kommunen.

Ja, måske har den også været med til at Møn i 2017 kunne komme på UNESCO’s liste over biosfærereservater (som du kan læse mere om under menupunktet ‘Aktuelt’)!

Gyllespreder

Da dette foto af udsigten blev taget, duftede der helt anderledes!

Klage over gyllespredning 30/4 2016

Vordingborg kommune
Land og miljø
Østegårdstræde 1
4772 Langebæk

D.30.04.16

Klage over voldsom gyllelugt før påske, i påsken og dagene efter.

Mandemarke bylaug klager på vegne af beboerne i Mandemarke over udbringningen af gylle, der blev transporteret gennem Mandemarke til 2 udbringningsarealer lige øst for byen.

Vi har aldrig oplevet så kraftige lugtgener, at det ikke var muligt at opholde sig udendørs. Der kom klager fra beboere, som fik åndedræts besvær og svien i øjnene. Da gyllen fra ejendommene Risbækvej 5 og Liselundvej 38 burde være forsuret, skulle det ikke kunne give de voldsomme gener for beboere i området, som det har gjort i år. Vindbåret kvælstof er desuden til stor skade for det følsomme plante- og insektliv i Mandemarke Bakker og på Høvblege

Der har desuden ikke været sat en vindpose op ved krydset mellem Rakkerbanken og Busenevej, som det er krævet i miljøgodkendelsen, hvor der ligeledes står, at der skal tages hensyn til vindforholdene. Omkring påske var der kraftig vind.

Kan kommunen bekræfte, at der leves op til miljøkravene, herunder at der ikke bliver bragt mere gylle ud på arealerne øst for Mandemarke, end miljøgodkendelsen tillader.

Samt at gyllen bliver forsuret eller nedfældet i forhold til godkendelsen.

Mandemarke bylaug havde et positivt møde med ejerne af de pågældende ejendomme d.18. april, hvor vi gjorde opmærksom på, at der ville komme denne klage. Mailen er sendt cc. til ejerne.

Bylaugets formand, Mette Folmer har bedt om, at blive informeret om kommende udbringninger, dette er aftalt med ejerne.

I miljøgodkendelsen står, at berørte borgere kan bede om en SMS ved udbringning.

Følgende bedes få tilsendt SMS.

Mette Folmer 28915525
Leif Søndergaard 40382431

Med venlig hilsen

Mandemarke bylaug

Mette Folmer
Formand
28915525.
Mettefolmerjensen@gmail.dk

Hvis I ønsker yderligere information omkring klagen kontakt:

Leif Søndergaard
Tlf 40382431
Lunicph@bio.ku.dk

Ole Karlsholt
Tlf. 40984979
Okarsholt@snm.ku.dk

Kommunens svar på klagen 9/5 2016

Fra: MT-FP- Landbrug <landbrug@vordingborg.dk>
Dato: 9. maj 2016 11.46.42 CEST
Til: “‘mettefolmerjensen@gmail.com‘” <mettefolmerjensen@gmail.com>
Emne: SV: Klage over gylle

Kære Mette Folmer

Vi har modtaget din klage, på vegne af Mandemarke Bylaug, over lugt i forbindelse med gylleudbringning.

Ejendommen Risbækvej 5 har alene forsuret gylle. Syren tilsættes allerede i stalden. Formålet med gylleforsuringen er at sænke ammoniakfordampningen primært fra stalde. Vordingborg Kommune tjekker op på det ved tilsyn.

En del af gyllen fra Risbækvej 5 leveres til udbringning på arealer under ejendommen Liselundvej 38. Denne ejendom har en godkendelse til at modtage husdyrgødning fra et miljøgodkendt landbrug til udspredning på arealerne. Det er desuden et vilkår i godkendelsen om, at der ved udspredning på arealer, som er beliggende ved ammoniakfølsomme områder skal gyllen være forsuret. Alternativt kan der ske nedfældning af gyllen, som også har en ammoniakreducerende virkning.

Vilkåret om opsætning af vindpose er ikke længere gældende. Vilkåret blev sat i godkendelsen til Risbækvej 5 for at sikre, at der ikke blev udbragt gylle på de 2 marker op til Mandemarke Bakker, når vinden var i den retning. Hensigten med vilkåret var altså t undgå der blæste ammoniak ind over det følsomme areal. Vilkåret er derfor overflødigt nu, hvor gyllen er forsuret.

Liselundvej 38 modtager i øjeblikket alene forsuret gylle fra Risbækvej 5. Der er efter oplysning fra ejer udspredt forsuret gylle på de 2 marker ved Mandemarke Bakker den 17. marts. Altså godt 8 dage før påske.  Der er jf. ejer spredt gylle på ejendommens marker ved Klintholm Havnevej den 22. til 24. marts. Det er sandsynligvis det I har kunnet lugte i påsken. Gylle kan jo desværre lugtes i lang afstand fra de arealer, hvor det er udbragt.

Der er i lovgivningen meget få restriktioner i forhold til gylleudbringning og naboer. Eneste restriktion er, at der ikke må ske udspredning af gylle nærmeren end 200 m fra byzone og sommerhusområder på lørdage, søndage og helligdage. Der er altså ingen afstandskrav mv. i forbindelse med udbringning af husdyrgødning nær enkeltliggende boliger eller landbyer.

Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der regler for lugt fra stalde til naboer, men ingen krav i forholdt til at begrænse lugt ved udspredning af gylle. Sandsynligvis fordi det er vurderet, at der her er tale om en kortvarig påvirkning et par gange om året mens staldlugt kan udgøre en daglig gene.

Der er selvfølgelig  kedeligt for jer, at I føler jeres påske er blevet ødelagt,  men der er som vi ser det ikke sket en overtrædelse af gældende regler.

Venlig hilsen

Ulla Holmberg Olesen
Miljøsagsbehandler

Telefon: 55 36 24 87
uho@vordingborg.dk

Afdeling for Land og Miljø
Østergårdstræde 1A
4772 Langebæk
  Vordingborg Kommune
Postboks 200
Valdemarsgade 43