Om træer i og ved private haver

Vordingborg Kommune lægger stor vægt på træerne, og man kan læse følgende på kommunens hjemmeside:

TRÆER

 • I Vordingborg Kommune er vi glade for træer. Vi gør det bedste vi kan for at beskytte og bevare dem vi har.
 • Nogle gange fælder vi også træer, det gør vi for at fremtidssikre bedst muligt.
 • Vi har udarbejdet nogle retningslinjer for træerne i Vordingborg Kommune, det har vi gjort fordi vi gerne vil beskytte, bevare og forlænge levetiden på træerne i kommunen.
 • Retningslinjerne er også et værktøj til træffe de rigtige afgørelser omkring træplantningsprojekter, og anlæg der vedrører træer, fældning m.m.
 • Retningslinjer for træer
 • Tillæg til retningslinjer for træer

Landskabsarkitekt Nicholas Durin hos kommunen har i oktober 2018 givet følgende supplerende oplysninger:

Det er korrekt at vi meget gerne vil have, at borgerne melder ind hvis de har et særligt træ, eller et bevaringsværdigt træ på sin grund. Det være sig træer som har en historisk værdi, biologisk værdi (bosted for flagermus), træer som er tinglyste i lokalplan, fredede eller erklæret bevaringsværdige. Som regel er det gamle træer som er registrerede som sådan. Det er derfor at vi har skrevet en stammediameter på 30 cm som rettesnor.

Lige nu har vi som Kommune ikke ret til at administrere træer på private arealer, medmindre at de er eller bliver registreret som noget særligt i vores Lokalplaner, i GIS systemet osv.

Vores ønske er, at bevare så mange gamle træer som overhovedet muligt i Kommunen, og vi vil gerne værne om de gamle træer på både Kommunalt areal, og i begrænset omfang også på private arealer.

Borgere er altid velkommen til at kontakte os hvis de mener at træer har en særlig betydning og ønskes registreret som bevaringsværdigt. Det gælder både på Kommunale arealer og på private arealer. Det kan dog, som det ser ud i dag, være lidt sværere at beslutte noget om træer på et privat areal.

Det sker faktisk jævnligt at borgerne henvender sig.

Som Kommune har vi allerede øje på flere private træer vi ønsker at værne ekstra om. Derfor vil vi fremover arbejde på, at Kommunen også kan varetage en mere målrettet beskyttelse af træer på private arealer.

Os bekendt er der endnu kun en Kommune i landet, som har haft held til at gøre dette. Hvorfor vi på sigt håber, at blive Kommune nr. 2 som kan gøre det samme.

I kulturmiljøbeskrivelsen af Mandemarke på DanmarksNationalparker.dk fra 2004 kan man side 3-5 læse følgende:

Set udefra domineres den centrale del af Mandemarke af træer og beplantning med kun nogle enkelte huse stikkende ud, heriblandt nogle træhuse i den nordvestlige rand af byen. …

Også byens store træer og hegn giver landsbyen karakter og samler flere steder bebyggelsen, hvor der ellers ville være for åbent, eller er en rigtig god “makker” til huset som nedenfor, nabohuset til smedegården (‘smedegården’ er Busenevej 24 og nabohuset er Busenevej 22, red.tlf.).

Vordingborg Kommunes retningslinier fra 2016

Nedenfor er et uddrag af Vordingborg Kommunes retningslinjer fra 2016 vedrørende træer i og ved private haver samt tillægget hertil. Begge dokumenter er lige vigtige, idet tillægget er tænkt som en vejledning og forklaring på retningslinierne. (De kan åbnes i deres helhed som pdf-filer på ny fane ved at følge de 2 links ovenfor). Bemærk også afsnit 2.2.4-5 om grundejeres forpligtelser m.m.

I Vordingborg kommune har vi igennem mange år haft et klart princip (Hovedregel) for, hvordan vi behandler og tager afgørelser i sager omkring alle træer i Kommunen.

H O V E D R E G E L : Vi fælder principielt kun træer i Vordingborg Kommune når de er syge, eller træer som udgør en sikkerhedsrisiko.

2.2  Beskæring og fældning af træer og buske

Enhver beskæring eller fældning af træer skal foretages med træet som udgangspunkt. Vi skal tænke på hvad vi kan gøre for træet, frem for hvad træet kan gøre for os.

Således skal en beskæring tage udgangspunkt i træets vækstform, sundhedstilstand, evne til at blive gammelt, samt mulighed for at bevare en harmonisk og smukt krone efter en beskæring. Hvis det er formålstjenligt, kan man overveje fældning og genplantning.

Træffes der beslutning om at fælde et træ, der er levested for beskyttede/sjældne arter, skal det ske på det mest gunstige tidspunkt i forhold til de beskyttede/sjældne arter, og evt. ske på baggrund af en dispensation af Naturstyrelsen.

2.2.1        Kriterier for fældning og beskæring af træer

Følgende forhold danner grundlag for en afgørelse om beskæring eller fældning:

 • Træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse.
 • Vurdering af træets art, alder, kulturel værdi, natur værdi, sundhed, æstetik, byplanmæssig funktion, samt placering i forhold til omgivelserne.
 • Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
 • Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Skovloven og Vejloven).
 • Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den rutinemæssige drift af området.
 • Vurdering af, om træet vokser ind over nabogrunden og er til væsentlig gene.
 • Vurdering om træet er til gene for grundejeren selv, hvis træet står på egen grund.
 • Reel mistanke om forringet sundhedstilstand hos træer (råd, svamp, skadedyr mv.).

2.2.2 Afvisning af træfældning

Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er:

 • Manglende udsigt. Ifølge Loven (Danske Lov, 1683) har ingen grundejer hævd over en udsigt eller kan vinde hævd på en udsigt. Dog kan der på arealer der er omfattet af en udsigtsfredning, være pligt til at fjerne udsigtshæmmende opvækst.
 • Skygge på grunden. Skygge kan være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen vurderes fra sag til sag. Praksis er, at skyggeforholdene skal være af væsentligt omfang (som f.eks. permanent skygge – dvs. skygge i mere end 80% af dagtimerne), før den naboretlige tålegrænse overskrides. Vandrende skygge i nogle timer daglig er absolut tålelig (eks. eftermiddagsskygge).
 • Nedfaldne blade, kviste, pollen, frugt og frø på hustage, belægninger eller i haver. Det må erkendes, at især træernes blade og nedfaldsfrugt kan give anledning til besvær for naboer, men de samlede gevinster i form af en grøn by eller et frodigt landskab overstiger de gener, træerne i enkelte tilfælde kan give. At træer taber løv og frugt er helt naturligt, og kan derfor ikke anses som en gene.
 • Antenne- og parabolforhold samt opsatte solfanger/solcelleanlæg. At en grundejer ændrer tilstanden på sin ejendom, bolig eller have, giver ikke ejeren ret til at kræve en nabos træer beskåret eller fældet. Bygning af tagvinduer, haveanlæg, terrasse og swimmingpool mv. giver ikke ret til fældning af træer.

2.2.4 Grundejers forpligtigelser  

Ifølge Vejloven ”Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 103, stk. 2” er grundejeren forpligtet til at frirumsbeskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje således, at den frie højde over fortov/cykelsti er mindst 3,00 m og kørebanen mindst 4,20 m.

Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, at både Grundejer, Kommune og borger overholder sine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelsen af disse beplantninger.

Træer der står fuldstændigt på privat ejendom, kan ejeren frit råde over. Træer hvis krone går ud over fortov eller vejskel, skal dog frirumsbeskæres efter vejlovens krav. Dog skal Vordingborg Kommune inddrages, hvis der skal ske beskæringer eller fældninger af træer som har en natur-, kulturel- og historisk værdi, samt træer som er ældre end 25 år.

Trafiksikkerhedsmæssigt skal normer og krav til træer, i forhold til oversigtsarealer og afstandskrav, opfyldes jævnført ’Håndbog – Grundlag for udformning af trafikarealer’.

2.2.5 Forebyggelse af problemer i forhold til naboer.

Borgerne skal underrette/involvere Vordingborg Kommune, hvis der skal ske beskæring af større og ældre gamle træer på privat grund (ældre end 25 år eller større end 30 cm i diameter målt 1 m over terræn). Dette gælder særligt for træer der er registreret i lokalplaner, eller som er angivet som ’særligt træ’, eller ’bevaringsværdigt træ’ i Vordingborg Kommunes GIS system eller i ’Miljøportalen’ mv.

Vordingborg Kommune skal underrettes, og der skal ansøges om beskæring eller evt. fældning, hvis træer står i skel til offentligt areal eller har en trækrone som går over skel.

Uddrag af Tillæg til retningslinjer for træer (hele tillægget åbnes som pdf-fil på ny fane). Efter kommunens indledning er gengivet afsnittet om enkeltstående træer i haver og landsbyer m.v.

Vordingborg Kommune har udfærdiget en ’Retningslinjer og mål for Træer’ der har til hensigt at værne om Kommunes træer og den grønne strategi vedtaget i ’Strategi og implementeringsplanen’. Vi ønsker at Vordingborg Kommune fortsat skal være en smuk og grøn Kommune, således at vi kan være ’Storbyens Smukkeste forhave’. Dette ’Tillæg til Retningslinjer og mål for Træer’ underbygger dokumentet ’Retningslinjer og mål for Træer’ og er et vejledningsværktøj til politikere, kommunale sagsbehandlere, myndighedsfolk og borgere, således at de rette afgørelser kan tages i aktuelle sager om træer primært på offentlige arealer.

2.4 Solitære træer i haver, landsbyer, parker og i det åbne land.

Solitære træer kan have direkte eller indirekte indvirkning på byerne og landskabet som man færdes i. Træer skal således ikke nødvendigvis kun stå langs vejen eller være lige ved siden af beskueren for at have en betydning. Træer i periferien kan have en stor betydning af oplevelsen af byen og landskabet. Træer sætter ting i perspektiv og hjælper os med at orientere os i de landskabs- og byrum som vi befinder os i.

Landsbyer er kendetegnet ved at de set på afstand ligner en lund af træer – en ’oase’ der beskytter byens borgere mod vinden. Træerne i landsbyerne har stor menneskelig, naturmæssig og kulturel betydning. Og alle træer, både dem som er på de offentlige arealer, og dem som vokser i haver og øvrige grønne arealer, er lige vigtige. Alle træer bidrager til den grønne struktur og totaloplevelsen af landsbyerne og landskabet omkring.

Som Kommune har vi ikke råderet over træer på private arealer, men vi kan registrere dem, som har særlig betydning for landskabet og bymiljøerne, eller vi kan registrere træer som er bevaringsværdige.

I det åbne land ser vi ofte også solitære træer langs veje, i markskel, på opdyrkede arealer, ved vandløb og søer, samt ved fortidsminder. Mange solitære træer har et afsæt i fortidens landskab og er med til at fortælle historien om lokalområdet. Træerne har stor betydning for den måde vi opfatter landskabet på, og træerne hjælper os til at afstandsbedømme når vi er ude. Træerne er landskabets skulpturer, og er også vigtige biotoper for dyrelivet.