Busenevej 13 →

Lars Møller Bjerregaard købte huset på Busenevej 13 i 1993. I foråret 2021 udbød han det til salg for 3.495.000, og det er et af den slags huse som ejendomsmæglerne elsker: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Og for en gangs skyld er det ikke løgn!

Som mægler skrev i salgsannoncen (der også henviste til hjemmesiden her: Busenevej 13 har en helt særlig beliggenhed i Mandemarke – med en stor grund direkte til de fredede arealer i Mandemarke Bakker. Og så kunne han endda have tilføjet, at hovedparten af den store grund også selv er omfattet af landskabsfredningen.

Huset blev hurtigt solgt, og Hanne Holm og Morten Møller Holst har overtaget det pr. 1. juni 2021 for 3.385.000. Hanne og Morten ønskes velkommen til Mandemarke!

Se huset fra luften i dag på Krak og få vist matriklens grænser.

 04 PICT6724

Som man kan se af billedet er det i dag et meget velholdt hus.

Ved siden af huset ligger den tidligere busgarage, som har sin egen historie. Den fik Lars  på et tidspunkt mulighed for at købe. Det er ham som har sørget for den smukke og stærkt tiltrængte renovering af den gamle busgarage

Senest fik Lars mulighed for at købe et stykke af marken nord og øst for hans hus, men denne del af grunden er omfattet af fredningen fra 1981, som man kan se af fredningskortet, som er et bilag til Overfredningsnævnets afgørelse, der er blevet tinglyst  som servitut på ejendommen. Det er således et hus med en stor have – på 9.139 m2 –  som når helt op til grænsen mod bakkerne og har matr. 1c Mandemarke By, Magleby. Men der er altså ikke mulighed for udstykning.

Hus og garage set fra 'parken'

Hus og garage set omme fra ‘parken’

Til ejendommen hører yderligere matr. 27c på 60 kvadratmeter. Det er nemlig trekanten på den anden side af vejen, som busselskabet på et tidspunkt var nødt til at købe for at kunne få de stadigt større og længere busser ud af garagen! Det kan du læse meget mere om ved at klikke her. Senere var der på trekanten opstillet et læskur, hvor man kunne vente på bussen – den gang busserne kørte videre igennem Mandemarke. Læs også historien om Busgaragen!

161030-026

Oktober 2016 – bøgehækken foran er blevet høj.

Husets historie

Huset blev bygget i 1958 af buschauffør Richard Andersen af sten hentet fra barakkerne efterladt af de tyske tropper, der under krigen var tilknyttet nazisternes radarstation tæt ved Møns Klint.

busenevej-13_Richar1Richard Andersen satte sig for første gang bag bussens rat med retning mod Østmøn den 18. december 1930 i en lille firkantet Ford-bus fra Audi-selskabet i samme stil som den på billedet her, der her er fotograferet med Christian Frimann stående med foden oppe på trinbrættet. Den anden mand er muligvis “Store Emil”. Læs også avisartiklen i anledning af Richard Andersen 25 års jubilæum i 1955: “25 Aar bag mønske Rutebilers Rat.”

Da Richard den 10. december 1977 – læs den flotte avisartikel – for sidste gang kørte med bussen ind bag de tunge sorte træporte i Mandemarke busgarage var den udvidet betydeligt, men kunne alligevel kun lige akkurat rumme den store Scania Vabis bus, der siden igen blev overgået af de halvtomme to-ledede busser, der på hverdage i en periode kørte igennem landsbyen.

landsbyen_RichardBus

Richard Andersen blev ikke tvunget ud, men trak sig som Møns ældste buschauffør for at lade de unge komme til, som det hed i en hyldestartikel i avisen. Det var dog også mere end vanskeligt at sætte en finger på en chauffør, der ikke havde været involveret i et eneste uheld i sine lige knap 47 år lange karriere.

Her står Richard foran en gammel ‘rutebil’ hvor man på skiltet kan læse: Kraneled – Stege (klik for at forstørre)

Richard Andersen var en af de sidste chauffører, der kørte ud med busser fra den gamle garage.

Han var en firmaets mand, hvis loyalitet over for Møns Omnibusser måske bedst ses af, at han valgte at male sit hus i selskabets officielle farver. Græsgrøn forneden og cremegul foroven, nøjagtig samme farver som de busser han styrede i en lille menneskealder.

richardedith_BygHus

Fra venstre fodermester Peter Andersen fra Koster Færgegaard, murer-Anders, Richardt Andersen i fuld chaufføruniform, Richardts elskede gadekryds Bamse, murer-Anderses bror fra Nyborre, en mand fra Borre og Mogens Andersen fra Færgemandens Hus eller De Hvide Sten, som det også blev kaldt. Billedet er taget ved bagsiden af de udvidede busgarager under byggeriet af Skovly.

Arbejdet med at bygge huset blev i udstrakt grad udført af venner og bekendte, herunder murer-Anders der ejede de tre lejligheder på Busenevej 28, hvoraf han selv boede i den midterste. Huset stod færdigt i 1958. Det blev døbt Skovly på grund af en række store graner på grunden, der stod ganske tæt.

Hovedparten af murstenene havde Richard selv snuppet efter krigen ved at hugge dem ud fra de efterladte tyskerbarakker nede på Hampelandsvej. Richardts ene datter, Tove Fabricius, husker hvordan han hjembragte dem og stablede dem op ved siden af familiens lejede hus i Skovstrædet 11. Richardt var dog ikke ene om den foreteelse. Blandt andet Hans Christian Carlsen på Busenevej 19 brugte også de samme tyskersten til at reparere gårdens ydermur ud mod Busenevej. 

Richardt var gift med Edith, der var født i Busene. Hendes mormor, Marie Carstensen (Tove Fabricius oldemor), passede i en årrække busgaragerne. Hun efterlod sig 12 gifte børn, da hun døde i 1943, herunder Ediths mor Alma, som var gift med Karl Larsen.

Læs mere om Edith og Richard her

Hvad tingbøgerne kan fortælle

Selve matriklen som huset ligger på er 1c, men ejendommen er jo som nævnt i tidens løb blevet udvidet på forskellig vis.

Ifølge tingbogen (åbnes i ny fane HER) var grunden oprindeligt kun på 600 kvm., da der i 1955 blev givet skøde fra Anna Hansen til Henry Richard Andersen for 1.500 kr. Det er det stykke man kan se omkring huset og garagen på fredningskortet, som ikke er omfattet af fredningsafgørelsen fra 1980, hvoraf bl.a. fremgår, at “tilplantning i eksisterende haver kan finde sted uanset fredningen.”

I 1987 blev der tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Edith Andersen for at hun som enke efter Richard herefter kan sælge ejendommen til Kjeld Olsen for 300.000 (offentlig vurdering 230.000).

Efter hans død i 1993 bliver boet taget under offentlig skiftebehandling som gældsfragåelsesbo, og det er fra boet Lars Bjerregaard senere i 1993 køber ejendommen for 260.000.

På matr. 1c er der i øvrigt allerede i 1931 blevet tinglyst et dokument ang. forbud mod jagt. Det var noget som Klintholms godsejer gjorde, når godset solgte de huse man hidtil selv havde ejet.

Den tidligere busgarage omfatter i dag matr. 1b på 400 kvm. samt trekanten overfor matr. 27c på 60 kvm – som nævnt anskaffet for at de lange busser kunne komme ud af garagen. Ifølge tingbogen for denne del har der i 1955 været tinglyst skøde fra Anna Sofie Hansen til I/S Møns omni-busser for 1.000 kr. for matr. 1b, mens der for matr. 27c i 1958 blev tinglyst skøde fra Valdemar Hansen til I/S Møns omnibusser for 250 kr.

I 1983 har der ikke længere været behov for garagen, idet den bliver solgt til Helge Eskling for 30.000 kr. (offentlig vurdering 42.000), som i 1998 sælger den til Lars Bjerregaard og hans daværende kone for 77.500 (offentlig vurdering er nu 88.000).

Det forekommer en smule malplaceret at der i 1931 er blevet tinglyst et dokument om forbud mod jagt på matr. 1b, mens det er mere forståeligt at der i 1958 er blevet tinglyst et dokument angående fuld hegnspligt på matr. 27c, idet Valdemar Hansen ved afståelsen af spidsen af sin have på Busenevej 10 for 250 kr. ikke ville have nogen forpligtelser med hensyn til det nye hegn der skulle opsættes ud mod trekanten. Strengt taget er det derfor ikke ejeren af Busenevej 10, som skal vedligeholde rafteværket her men ejeren af Busenevej 13.

Hvis man undrer sig over, at bladene i tingbogen som omtalt ovenfor først begynder med overdragelser i 1955, så kommer forklaringen på et ekstra løsblad i tingbogen vedr. “En Garagebygning paa Matr. No. 1 Mandemarke” (link hertil), som begynder med tinglysning af et skøde i 1933 fra I/S Møns Omnibusser til A/S Kalvehavebanen. I 1953 bliver der tinglyst “Skøde fra A/S Kalvehavebanen til følgende kommuner: Borre, Damsholte, Elmelunde, Keldby, Magleby, Stege Landsogn, Stege Landdistrikt og Stege Købstand som indehavere af Rutebilselskabet ‘Møns Omnibusser’. ” Købesummen er på 200.000 kr. men omfatter også 2 matrikler Stege Bygrunde, altså beliggende i Stege.

Dette lidt forvirrende arrangement skal nok også ses i sammenhæng med at der i 1952 blev tinglyst en lejekontrakt på grunden matr. 1b med A/S Kalvehavebanen “angående leje i 10 år af det areal af matr. 1, hvorpå banens garage ligger.” Den bliver først aflyst i 1983 i forbindelse med salget af garageanlægget til Helge Eskling. Hvis man kan gøre det hele indviklet, hvorfor så prøve på at gøre det enkelt?!

Har du ikke fået læst selve den selvstændige historie om busgaragen, kan du klikke HER!