Fritidsbolig – historisk side fra 2003

Nedenstående er en – i dag historisk – gengivelse af den daværende Møns Kommune (før sammenlægningen med Præstø i Vordingborg kommune) beslutning i 2003 og holdninger til spørgsmålet om benyttelse af almindelige huse som fritidsboliger.

De nugældende regler for såkaldte ‘flexboliger’ er omtalt under Københavnerne kommer.


Møns Kommune lukkede i august 2003 af for muligheden for at købe eller sælge et hus i Mandemarke til brug som sommerhus i et forsøg på “at dæmme op for den uønskede affolkning af landsbyerne”. De kommunale overvejelser kan ses nedenfor.

Bestyrelsen for Mandemarke Bylaug sendte i den anledning afsendt et meget velbegrundet brev til borgmester Knud Larsen og byrådet, som næppe overraskende ikke ændrede ved noget. Det gjorde historien til gengæld med indførelsen af reglerne om ‘flexbolig’!

Man kan i dag undre sig over at Møns kommune troede, at man på den måde kunne påvirke den generelle affolkning i landsbyerne, som jo er en udvikling der er drevet af langt mere fundamentale kræfter. Et tragikomisk udslag af  forsøget på at gøre det sværere for folk at sælge deres huse var, at nogle huse så blot blev forladt og henstod til skam og skændsel i en sådan grad, at Vordingborg Kommune med økonomisk støtte fra staten senere har måttet nedrive nogle af de mest skæmmende forladte huse.

Møns kommunalbestyrelse 2003

Weekend-attester
Beslutning om ændring af praksis for udstedelse af tilladelser til anvendelse af helårsboliger til fritidsformål i Møn kommune.

Det har gennem længere tid både på politisk og på administrativt niveau været overvejet hvorvidt procedure og praksis i behandlingen af ansøgninger vedr. helårsboligers anvendelse til fritidsformål – de såkaldte weekend attester – skulle ændres.

Den hidtidige procedure henholder sig til Miljø- og Teknikudvalgsbeslutning af 19. april 1999, der anfører at der generelt skal meddeles afslag på ansøgninger om anvendelse af helårsboliger til fritidsformål indenfor kommunecenteret (Stege-Lendemarke), lokalcenterbyerne (Damme-Askeby, Borre og Bogø by) samt til boliger placeret indenfor en 100 meter bræmme på begge sider af veje med regionale busrutekørsel.

Der er imidlertid meddelt dispensation i omfattende grad fra denne beslutning, ligesom der ingen konkrete beslutninger er omkring en evt. minimumstidsperiode, hvori boligen skal forsøges solgt til helårsbeboelsesformål, førend en såkaldt weekend-attest kan opnås.

Det hidtidige administrationsgrundlag har afstedkommet, at et anslået antal på omkring 50-60 helårsboliger pr. år er blevet nedlagt og i stedet anvendt til fritidsformål – ikke alene i det åbne land men også indenfor kommunens landsbyafgrænsninger. Der foreligger ikke opgørelser over, hvor mange af disse boliger, der efter en årrække atter anvendes til helårsbeboelse, idet det ikke kræver særskilt godkendelse at benytte boligen til helårsbolig, såfremt den ændrede anvendelse sker indenfor 3 år fra den meddelte weekend attest, men det er administrationens indtryk at der er tale om ganske få tilfælde.

Forslag til ny procedure har været behandlet i Miljø og Teknikudvalget den 30. juni 2003 og er oversendt med anbefaling til møde i Byrådet den 14. august 2003.

For at dæmme op for den uønskede affolkning af især landsbyerne samt et generelt ønske om at fastholde et mangfoldigt boligmarked med bosætning også ude i det åbne land, har Byrådet således på mødet den 14. august 2003 besluttet følgende:

1. Samtlige helårsbeboelser skal forsøges solgt som helårsboliger i minimum 1 år, førend der kan søges weekend attest.

2. Dette er i forbindelse med salg gældende for samtlige boliger, der har status som helårsboliger – uanset om de hidtil har været anvendt til fritidsformål.

3. Der meddeles normalt weekend attest til boliger i det åbne land, dvs. udenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer, såfremt det kan dokumenteres, at boligen har været forsøgt solgt som helårsbolig gennem minimum 1 år.

4. Der meddeles ikke weekend attest til helårsboliger indenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer.

Supplerende bemærkninger:

Ad. 1 og 1.1.
Det er ønskeligt, at de helårsboliger, der i dag har weekend attest atter kommer i spil på boligmarkedet ved en salgssituation. Dette anses for væsentligt især i landsbyerne, hvor en affolkning udenfor turistsæsonen af disse små lokalsamfund er markant synlige. Men også flere af ejendommene i det åbne land må anses for ganske velegnede som helårsboliger og bør derfor først og fremmest søges solgt som sådan.

Ad. 2.
Det er her væsentligt at pointere at der altid skal foreligge en dokumentation for at den pågældende bolig har været søgt solgt som helårsbolig, såfremt man skal gøre sig håb om at en evt. dispensationsansøgning bliver imødekommet. Dette kan ske i form af avisannoncering, registrering af fremvisninger og lign.

Ad. 3.
Dette punkt er i realiteten den største ændring i forhold til den tidligere procedure og praksis. For at fastholde livet i landsbyerne er man ikke længere sindet at meddele dispensation, såfremt boligen er placeret i en afgrænset landsby eller by. Til gengæld er bestemmelsen vedr. generelt afslag for boliger langs busruterne helt fjernet.

Afgørelserne sker i henhold til Boligreguleringslovens § 45 – 53.

Af hensyn til verserende ejendomshandler, der konkret måtte pågå i øjeblikket, er det besluttet at ovennævnte bestemmelser omkring procedurer sættes i kraft pr. 1. oktober 2003.
Sager modtaget før denne dato vil i princippet blive behandlet ifølge hidtidige bestemmelser. Ansøgningerne vil dog nøje blive vurderet især i henhold til beliggenhed og der skal ikke påregnes dispensation, såfremt boligen er placeret i by eller landsby.

Denne orienterende skrivelse er sendt til samtlige registrerede ejendomsmæglere i Møn kommune.

Møn Byråd, besluttet på møde den 14/8 2003.

*****

Sag nr. 85.
Weekendattester, ny procedure.
Sagsnr. 03.01.04-00020/MT Sagsbeh.: PMN Komp.udv.: MT
Som fortsættelse af drøftelsen omkring weekendattest proceduren på sidste udvalgsmøde den 16. juni 2003, fremlægges hermed en kort redegørelse for den hidtidige procedure samt et forslag til fremtidig fremgangsmåde.
Den nuværende procedure henholder sig til tidligere udvalgsbeslutning, der anfører, at der generelt skal meddeles afslag på ansøgninger om anvendelse af helårsboliger til fritidsformål indenfor kommunecenteret (Stege-Lendemarke), lokalcenterbyerne (Damme-Askeby, Borre og Bogø by) samt til boliger placeret indenfor en 100 meter bræmme på begge sider af veje med regional busrutekørsel.
Der er imidlertid meddelt dispensation i omfattende grad fra denne beslutning, ligesom der ingen konkrete beslutninger er omkring en evt. minimumstidsperiode, hvori boligen skal forsøges solgt til helårsbeboelsesformål, førend en såkaldt weekendattest kan opnås.
Det hidtidige administrationsgrundlag har afstedkommet, at et anslået antal på omkring 60 helårsboliger pr. år er blevet nedlagt og i stedet anvendt til fritidsformål – ikke alene i det åben land men også indenfor kommunens landsbyafgrænsninger. Der foreligger ikke opgørelser over, hvor mange af disse boliger, der efter en årrække atter anvendes til helårsbeboelse, idet det ikke kræver særskilt godkendelse at benytte boligen til helårsbolig, såfremt den ændrede anvendelse sker indenfor 3 år fra den meddelte weekendattest, men det er administrationens indtryk, at der er tale om ganske få tilfælde. For at dæmme op for den uønskede affolkning af landsbyerne – og dermed kommunen – skal administrationen foreslå, at der i henhold til Boligreguleringslovens § 46, 48 og 50 vedtages følgende regelsæt og procedure:

1. Samtlige helårsbeboelser skal forsøges solgt som helårsboliger i minimum ½/1 år, førend der kan søges weekend attest.

2. Dette er i forbindelse med salg gældende for samtlige boliger, der har status som helårsboliger – uanset om de hidtil har været anvendt til fritidsformål. eller

3. Dette er alene gældende for boliger, der ikke allerede har opnået ret til anvendelse til fritidsformål – enten ved skriftlig tilladelse fra kommunen eller ved at boligen kontinuerligt siden før 1. september 1986 (hvor Boligreguleringsloven indførtes i Møn kommune) har været anvendt til fritidsformål.

4. Der meddeles normalt weekendattest til boliger i det åbne land, dvs. udenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer, såfremt det kan dokumenteres, at boligen har været forsøgt solgt som helårsbolig.

5. Der meddeles ikke weekendattest til helårsboliger indenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer*.

*Der kan dog i henhold til Boligreguleringslovens § 48, stk. 5 meddeles ejeren en midlertidig fristforlængelse, såfremt boligen er midlertidig ubeboelig som følge af ombygning, eller at ejeren har indgået aftale om senere overdragelse af brugsretten.
Udvalget bedes tage stilling til tidsfristens udstrækning under pkt. 1, ligesom det bedes afgjort, hvorvidt pkt. 1.1. eller 1.2. skal være gældende for den fremtidige procedure.
Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 30/6-2003 – fraværende Erik Bjerrre:
Udvalget indstiller til Byrådet,  at vilkår for udstedelse af weekendtilladelse fremover bliver som beskrevet i pkt. 1.1, 2 og 3, dog først efter at ejendommen dokumenteret har været forsøgt solgt i mindst 1 år.

Knud Pedersen og Kjeld Anker Nielsen ønsker punkt 1.2 skal være gældende.

Sag nr. 74
Weekendattester, ny procedure
Sagsnr. 03.01.04-00020/MT Sagsbeh.: PMN Komp.udv.: MT
Som fortsættelse af drøftelsen omkring weekendattest proceduren på sidste udvalgsmøde den 16. juni 2003, fremlægges hermed en kort redegørelse for den hidtidige procedure samt et forslag til fremtidig fremgangsmåde.
Den nuværende procedure henholder sig til tidligere udvalgsbeslutning, der anfører, at der generelt skal meddeles afslag på ansøgninger om anvendelse af helårsboliger til fritidsformål indenfor kommunecenteret (Stege-Lendemarke), lokalcenterbyerne (Damme-Askeby, Borre og Bogø by) samt til boliger placeret indenfor en 100 meter bræmme på begge sider af veje med regional busrutekørsel.
Der er imidlertid meddelt dispensation i omfattende grad fra denne beslutning, ligesom der ingen konkrete beslutninger er omkring en evt. minimumstidsperiode, hvori boligen skal forsøges solgt til helårsbeboelsesformål, førend en såkaldt weekendattest kan opnås.
Det hidtidige administrationsgrundlag har afstedkommet, at et anslået antal på omkring 60 helårsboliger pr. år er blevet nedlagt og i stedet anvendt til fritidsformål – ikke alene i det åbne land men også indenfor kommunens landsbyafgrænsninger. Der foreligger ikke opgørelser over, hvor mange af disse boliger, der efter en årrække atter anvendes til helårsbeboelse, idet det ikke kræver særskilt godkendelse at benytte boligen til helårsbolig, såfremt den ændrede anvendelse sker indenfor 3 år fra den meddelte weekendattest, men det er administrationens indtryk, at der er tale om ganske få tilfælde.

For at dæmme op for den uønskede affolkning af landsbyerne – og dermed kommunen – skal administrationen foreslå, at der i henhold til Boligreguleringslovens § 46, 48 og 50 vedtages følgende regelsæt og procedure:

1. Samtlige helårsbeboelser skal forsøges solgt som helårsboliger i minimum ½/1 år, førend der kan søges weekend attest.

2. Dette er i forbindelse med salg gældende for samtlige boliger, der har status som helårsboliger – uanset om de hidtil har været anvendt til fritidsformål.eller

3. Dette er alene gældende for boliger, der ikke allerede har opnået ret til anvendelse til fritidsformål – enten ved skriftlig tilladelse fra kommunen eller ved at boligen kontinuerligt siden før 1. september 1986 (hvor Boligreguleringsloven indførtes i Møn kommune) har været anvendt til fritidsformål.

4. Der meddeles normalt weekendattest til boliger i det åbne land, dvs. udenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer, såfremt det kan dokumenteres, at boligen har været forsøgt solgt som helårsbolig.

5. Der meddeles ikke weekendattest til helårsboliger indenfor den til enhver tid gældende kommuneplans afgrænsede byer og landsbyer*.

*Der kan dog i henhold til Boligreguleringslovens § 48, stk. 5 meddeles ejeren en midlertidig fristforlængelse, såfremt boligen er midlertidig ubeboelig som følge af ombygning, eller at ejeren har indgået aftale om senere overdragelse af brugsretten.
Udvalget bedes tage stilling til tidsfristens udstrækning under pkt. 1, ligesom det bedes afgjort, hvorvidt pkt. 1.1. eller 1.2. skal være gældende for den fremtidige procedure.

Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 30/6-2003 – fraværende Erik Bjerre:
Udvalget indstiller til Byrådet,  at vilkår for udstedelse af weekendtilladelse fremover bliver som beskrevet i pkt. 1.1, 2 og 3, dog først efter at ejendommen dokumenteret har været forsøgt solgt i mindst 1 år.

Knud Pedersen og Kjeld Anker Nielsen ønsker punkt 1.2 skal være gældende.

Byrådets beslutning den 14. august 2003:
Godkendt.
Niels Brixvold kan ikke tiltræde.

Der er tale om en yderligere opstramning af en strammere linie, der er blevet indfaset siden 1999:

Den kommunale administration har siden 1999 lagt op til at indsnævre mulighederne for at overtage huse med en såkaldt “weekendattest”. Kun en håndfuld huse i Mandemarke vil selv med lidt løs fortolkning kunne klare sig igennem det nedenfor skitserede nåleøje.
Men der var dengang endnu mulighed for dispensation, hvilket blev udfaldet for et hus på Kraneledvej 21.

Sag nr. 55.
Helårsboligers benyttelse til fritidsformål.
Sagsnr. 11483 /MT Sagsbeh.: PMN
Nærværende sag blev på Miljø- og Teknikudvalgsmøde den 15. marts 1999 udsat, idet udvalget bl.a. ønskede en nærmere oversigt over de helårsboliger, der måtte blive berørt ved forskellige løsningsmuligheder.
Skat & Inkasso oplyser, at der 17. marts 1999 er registreret i alt 6505 helårsboliger på hele Møn. Heri er ikke medregnet de sommerhuse, der p.t. benyttes som helårsboliger af f.eks. pensionister.
I Stege-Lendemarke samt i lokalcenterbyerne er fordelingen følgende:

Stege:1410 helårsboliger
Lendemarke: 578 helårsboliger
Bogø by: 318 helårsboliger
Damme-Askeby: 259 helårsboliger
Borre: 194 helårsboliger

Såfremt man herudover ser på de i kommuneplanen anførte landsbyer, der tilligemed ligger langs de regionale busruter, dvs. Hjertebjerg, Elmelunde, Magleby, Busemarke, Mandemarke, Damsholte, Keldby og Klintholm Havn, skal løst anslået tillægges yderligere 300 helårsboliger.
I de sidste 5 år er følgende antal “weekend attest” sager behandlet:

1995:26 (heraf 5 stk. lejlighedsnedlæggelser)
1996:21 (heraf 3 stk. lejlighedsnedlæggelser)
1997:42 (heraf 3 stk. lejlighedsnedlæggelser)
1998:27 (heraf 1 stk. lejlighedsnedlæggelser)
1999: 9 (heraf 3 stk. lejlighedsnedlæggelser)

Tallet for 1999 er naturligvis foreløbigt….
På nær ganske enkelte afslag i deciderede byzoneområder som Stege-Lendemarke er alle ansøgningerne imødekommet.
Administrationen har udarbejdet en oversigt over den nærmere placering og fordeling af “weekendattest” sagerne i 1997 og 1998.
Der blev i årene 1997 og 1998 behandlet i alt 66 “weekend-attest” sager.
Ud af disse 66 beboelser er21 placeret ved de regionale busruter, heraf
14 placeret i byer eller landsbyer, heraf
6 placeret i lokalcenterbyerne eller Stege-Lendemarke

Generelt set ligger ca. 2/3 af “weekend-attesterne” i det åbne land dvs. udenfor tættere landsbymæssig bebyggelse.
Sagen fremlægges herved på ny, idet Miljø og Teknik fastholder vor tidligere fremsatte indstilling til udvalget, hvori administrationen foreslår, at der generelt meddeles afslag på ansøgninger om “weekend-attester” på helårsboliger inden for kommuneplanafgrænsningen for Stege-Lendemarke og de tre lokalcenterbyer Borre, Bogø by og Damme-Askeby, idet der således kun i ganske særlige tilfælde og kun i en tidsbegrænset periode på 3-5 år, meddeles tilladelse til fritidsbenyttelse af en helårsbolig i disse områder.
Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 19/4-1999:
Der meddeles generelt afslag på ansøgninger om “Weekend-attester” på helårsboliger indenfor kommuneplanafgrænsningen for Stege-Lendemarke og de tre lokalcenterbyer: Borre, Bogø by og Damme-Askeby, samt afslag for alle helårsbeboelsesbygninger, som berøres af et 100 m bælte på begge sider af vejmidten langs veje som betjenes af regionale busruter.