Gurkebakken 5 “Amerika”

Klik på billedet for at se huset tættere på

Huset på Gurkebakken 5 er altid blevet kaldt “Villa Amerika” eller bare “Amerika”. Hvis man ser på dette gamle luftfoto fra 1949 får man en fornemmelse af hvorfor. Og oplysningerne der kommer senere giver forklaringen på navnet.

Ifølge Bygnings- og Boligregistret er huset opført i 1917, men det kan man ikke altid regne med er helt præcist. Ejendommen har matr. 13m, og ejerlavet er Mandemarke By, som også alle andre huse i Kraneled, der må være frastykket fra matr. 13, som hørte til gården nord for huset, som blev kaldt “Solbakken” og i dag er Gurkebakken 7.

Der hører en meget stor grund til huset på 14.102 m2, der i dag for størstedelens vedkommende er beplantet med høje grantræer. Og da matr. 15d på den anden side af vejen på 2.210 m2, som også er beplantet med grantræer, er der altså tale om en anselig plantage, som nu giver hele landsbyen Kraneled læ for nordenvinden, selv om nogen nok vil betakke sig for at blive lukket inde af de store træer.

Ejendommen var indtil 2019 ejet af Gunhild Miller, men er fra 2020 ved en familieoverdragelse overtaget af Anne Marie Miller Hvidt (som formentlig er en datter der har overtaget ejendommen efter sin mor).

Vi ser frem til at kunne fortælle mere om husets historie og beboere, men både folketællinger og gamle tingbøger kan også fortælle meget.

Folketællingen i 1916

Selv om huset ifølge BBR skulle være fra 1917 var de første beboere i “Hus No. 13m” dog allerede registrerede således ved folketællingen den 1. februar 1916:

Hansigne Hansen 20/2 1875 Husmoder Enke Lever af Formue og Landbrug
Arthur Hansen 29/1 1903 Barn  
Esther Hansen 26/7 1905 Barn

Om Hansignes erhverv står der altså at hun levede af formue og landbrug, og det var der ikke mange der gjorde. Derfor er det interessant at der på skemaerne fra folketællingen i 1916 for første og sidste gang også er blevet påført skattevæsenets oplysninger om personernes indtægt og formue.

Hansignes indtægt var i 1916 1.200 kr. og hendes formue 21.000 kr. Det lyder måske ikke af så meget, men hendes formue svarer formentlig til næste 1 million i dag. Det har den gang i Mandemarke været en stor formue, for der er kun 6 ud af 250 personer i hele Mandemarkes ejerlav der have en større formue end hende! Det kan du læse mere om i historien om Indkomst- og formueforhold i 1916.

Historien om hvor hendes formue stammer fra kunne være interessant at kende. Hun har ikke boet i Mandemarke-området ved folketællingen i 1901. Kan hun have været i Amerika sammen med sin afdøde mand og tjent penge der, siden huset er blevet kaldt “Amerika”?

Det viser sig ifølge gamle Mandemarke-beboere at være rigtigt. Hansigne stammede fra Busene og blev gift med en graver fra Damsholte, og de havde sammen været i Amerika  – endda 2 gange! Manden havde tuberkulose da de kom tilbage, og de tænkte at det ville være et godt sted at bo på dette sted med al den rene luft. Derfor de byggede huset, som manden dog ikke har nået at få meget glæde af, da Hansigne allerede ved folketællingen den 1/2 1916 står anført som enke.

Af det originale skema kan man se at familien er registreret lige før Gård No. 13a, som var beboet af Hans Didriksen og familie, som er den gamle gård på Gurkebakken 7. Både efter matrikelnummer og beliggenhed må ejendommene oprindeligt have hørt sammen. Da alle grundene i Kraneled har også matrikelnummer 13 med tilføjelse af et bogstav, peger det på at hele Kraneled by er kommet til i forbindelse med udstykninger af “Solbakkegaard”.

Tingbøgerne

Ifølge de gamle tingbøger (link til Statens Arkiver) solgte Enke Hansine Kristine Hansen i 1920 Gurkebakken 5 til Niels Jacob Christoffersen, som 5 år senere også erhvervede matr. 15d, der ligger på den anden side af vejen og i dag er helt groet til med store træer. Siden da har de 2 grundstykker hørt sammen, så den nuværende ejer er også den lykkelige ejer af en masse grantræer.

Efter Niels Jacobs død blev ejendommen i 1943 af hans efterladte kone Mette Dorthea Marie Christoffersen, f. Andersen, overdraget til Jens Jacob Christoffersen, der allerede i 1945 solgte ejendommen videre til Ellenhard Holst Thomsen.

I 1956 solgtes den til Hans Jørgen Jensen, som må være død et par år efter, da der blev tinglyst en skifteudskrift som adkomst for 4 arvinger, som i 1959 solgte den til Nigel Douglas Miller.

Disse tinglysningsoplysninger bekræfter, at Ellenhard Thomsen som i 1943 var blevet gift med Elly ejede ‘Amerika’ fra 1945 til 1956, hvor han ved et såkaldt magelæg Gurkebakken 5 med den større gård på Rakkerbanken 1, som Hans Jørgen Jensen og hans kone Karen Marie ejede. De har i 1956 været godt 60 og har sikkert været glade for at kunne flytte til noget mindre arbejdskrævende, mens Ellenhard som havde været medhjælper på Baandhøjgaard har haft et ønske om kun at arbejde for sig selv. De nærmere økonomiske vilkår i forbindelse med dette bytte kendes ikke, men det har utvivlsomt passet alle parter godt.

Da ejendommen i 2018 ejes af Gunhild Miller er den altså blevet i familien siden, men vi mangler nærmere oplysninger.

Det fortælles at huset også i mange år fungerede som pensionat, indtil udlandsrejser blev almindelige for danskerne. Det er sikkert ligesom det har været tilfældet med ‘Sølyst’, der også ligger i Kraneled, som du kan læse om under historien om Kraneledvej 24. Ellenhards datter har senere bekræftet at huset fungerede som et annex til ‘Sølyst’ og at gæsterne var meget glade for værelserne på 1. salen – hvor der også var badeværelse med badekar – hvor de også kunne træde ud på den store terrasse ovenpå den tilbyggede ‘havestue’.

Folketællingerne i 1925, 1930 og 1940

1925:

Niels Jakob Christoffersen 6/4 1871 Husfader Husejer
Mette Marie Christoffersen 6/1 1885 Husmoder
Louisa Christoffersen 13/1 1911 barn
Jens Jakob Christoffersen 25/5 1921 barn
Hakon Fritz Jørgensen 10/10 1919 barn

De understregede fornavne var dem de brugte til daglig. Af det originale skema kan man se at Niels var født i sognet, at hans kone var født i Viborg og at datteren Louisa var født i Argentina! Det kan kun betyde at Niels og Marie har været en tur til Argentina, men er vendt tilbage på et tidspunkt efter datterens fødsel i 1911, måske i 1920 hvor Niels jo købte huset.

Det skete også for andre som udvandrede fra Møn på den tid, at forventningerne ikke blev indfriet og at de vendte tilbage til Møn – denne gang fra Argentina, så husets navn ‘Amerika’ henviser måske til Sydamerika og ikke til Nordamerika og USA, som man ellers umiddelbart kunne tro.

Da ejendommen som nævnt blev købt af Nigel Douglas Miller i 1959, tyder det på at der  igen er kommet nogen fra ‘den store verden’ til huset her i Kraneled!

1930 (link til originalt skema):

Niels Jakob Christoffersen 6.8.71 Magleby Sogn Husfader Landbruger
Dorthea Christoffersen 6.1.85 Vebbestrup Jylland Husmoder  
Jens Jakob Christoffersen 25.5.21   Barn  
Frits Hakon Jørgensen 10.10.19 Keldby Sogn Plejebarn  

Her står at Hakon er et plejebarn, hvor der i 1925 blot for alle tre børn stod ‘barn’ – ikke engang om det var fælles børn. Der står også at Niels og Dorthea var blevet gift i 1920 og at de har fået 1 barn. Mon det betyder at Louisa, som var født i 1911 i Argentina og nu er flyttet hjemmefra, også har været et plejebarn?

1940:

Mette Dorthea Marie Christoffersen 6/1 1885 Landbrug Pensionist

Dorthea er nu blevet enke og pensionist men driver stadig lidt landbrug. På det originale skema er der også blevet påbegyndt en notering af sønnen Jens, men der står at han er på “Illerup Haandværkerskole” og han er derfor ikke blevet noteret som boende på Gurkebakken.

Der er ingen offentligt tilgængelige folketællinger efter 1940, men af tingbøgerne kan man som nævnt se at sønnen Jens i 1943 havde købt ejendommen af sin mor, og at han videresolgte den i 1945.

(Nyt 5/2020)