Marken op til bakkerne

Indtil omkring 2003 hørte hele marken til gården på Busenevej 19. Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen havde nemlig efter sit køb af gården omkring 1930 forøget gårdens jorder ved forskellige opkøb af mindre jordlodder der hørte til andre huse i landsbyen.

Blandt andet købte Hans Christian i 1947 den gamle skole Skovstrædet 2 med tilhørende jord, idet skolelærerne i gammel tid jo også skulle have noget at leve af, hvorfor der til de gamle rytterskoler, som var oprettet tilbage i 1700-tallet, altid hørte et mindre stykke jord til. Så når undervisningen var overstået kunne skolelæreren gå direkte ud i marken!

Skolebygningen som Hans Christian ikke selv havde brug for, solgte han til Klintholm Gods, der siden har brugt den til udlejning, idet den siden 1937 ikke længere var i brug som skole.

Nu var også den jordlod, der lå midt inde i landsbyen og op til markerne, blevet Hans Christians.  Hans gård, som var den eneste firlængede gård i Mandemarke der ikke blev flyttet ud ved udskiftningen i 1803-04, havde han altså i sin ejertid udvidet på forskellig vis. Man kan på det gamle kort fra 1798 nedenfor svagt ane at gården, hvor der med sort skrift står Nr. 4, i 1798 har bestået af flere bygninger, hvor den oprindelige firlængede del er blevet overstreget og altså revet ned inden kortet gik af brug i 1860. Nederst til venstre på kortet, hvor der med stort er skrevet Nr. 3, er den anden af landsbyens gårde som ikke blev flyttet ud, den nuværende Busenevej 20.

Men da Finn Carlsen ville sælge gården i 2003, blev den reelle landbrugsjord solgt fra, og det blev også nødvendigt at reducere jordtilliggendet midt i landsbyen for at komme fri af reglerne om landbrugspligt.

Derfor blev marken delt op og den nordligste del fra Busenevej og op til bakkerne blev købt af Lars Bjerregaard, som ejer Busenevej 13. Resten af marken hører stadig til gården på Busenevej 19, som ifølge offentlige registre i dag har et grundareal på godt 15.000 m2.

Udsnit af det gamle kort fra 1798, som var gældende frem til 1860 (derfor overstregninger og tilføjelser med forskellig skrift og farve)

Som det ses af de stærkt gule veje og fællesarealer, fortsatte Skovstrædet i en ring rundt om marken – også kaldet forten – til Busenevej ved Mandemarkes sydlige udkant. Den blå sø i det store gule område til venstre er det gamle gadekær.

Bemærk at der siden kortet ophørte med at blive brugt som matrikelkort, er forsvundet endnu flere bygninger end de allerede overstregede den gang.

Når der meget sent i perioden kortet brugtes med stor sort skrift er skrevet No 1 på marken, er det fordi den da tilhørte Klintholm Gods, idet godset – naturligvis – var nummer 1. Jorden hørte nemlig til den gamle skole, idet jorden først blev frasolgt senere.

I ‘Møn Kulturarvsatlas’ blev der skrevet således om marken:

Forten er nogenlunde bevaret, men stiforløbet omkring kunne med fordel fremhæves i højere grad, så fortens karakter af frit areal indenfor landsbyens rammer fremhæves.

Læs mere om hvad landsbyens forte egentlig har været og hvor meget den har omfattet i gamle dage under historien om det oprindelige gadekær midt i byen, ved at følge dette link.