Rørhøgen ynglede igen i 2019

Circus aeruginosus

Det er næsten 50 år siden rørhøgen sidst ynglede i Mandemarke. Holger Pedersen fra Rakkerbanken 1 har dog fortalt, at der i mosen ved Klintholm havn har ynglet rørhøge i mange år, og han har rejst spørgsmålet, om rørhøgen bare er flyttet til Mandemarke eller om der nu er 2 par.

I 2019 slog et par sig i alt fald ned i rørskoven i Mandemarke ved den gamle mose ved siden af søen i Tørvelukket, og det gjorde der igen i 2010.

Fra hus og have i Busenevej 2 er der udsigt over rørmosen og sidst i juni havde 2 unger landet på græsplænen der, så de har i alt fald fået 2 unger på vingerne.

Desværre ser det ud som om at de blishøns og andefugle, som tidligere år har nydt søen og rørskoven i Tørvelukket, har fundet andre tilholdssteder. Og de ser ikke ud til at vende tilbage, selv efter at ungerne har forladt reden, og det er jo egentlig lidt kedeligt.

De voksne fugle har et vingefang på ca. 135 cm. Hannen er let at kende på vingernes lyse underside og de sorte “fingre”. Hunnen er lidt større end hannen og mere brun.

Når hunnen ligger på æg, flyver hannen lavt hen over rørskoven for at finde føde, og man kan se den kommer med mad til hende.

Niels Peter Andreasen, som alle der interesserer sig lidt for fugle vil kende, har sendt os følgende om rørhøgenes yngleforløb:

De bygger rede og lægger æg i slutningen af april til begyndelsen af maj.

Hunnen er alene om at ruge, og hannen bringer føde, som han kaster til hende i luften.

Æggene klækker i starten af juni, og forstyrrelse mens ungerne er små (1-3 uger) kan få krager eller andre æg- og ungespisende dyr til at plyndre reden, hvis forældrefuglene skræmmes bort.

Forstyrrelse kan være høj larm, gøende hunde i nærheden og folk tæt på rørskoven.

Ungerne er først flyvefærdige ind i juli, og man kan så opleve familien lave flyveøvelser sammen.

God fornøjelse!

Niels Peter Andreasen
Konsulent naturovervågning
Tegner, maler, forfatter

I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan man læse følgende: Rørhøgen er en sjælden ynglefugl i Danmark (oplysningen er dog nok lidt forældet, red.tlf.). Rørhøgen er en trækfugl med vinterkvarter i det vestlige Afrika. Den ankommer til Danmark i april og forlader landet i august-september, ungfuglene dog allerede fra juli. Et større antal rørhøge fra Sverige og Finland passerer Danmark under både forårs- og efterårstrækkene. Rørhøgen bygger sin rede på jorden i rørsumpe, i moser, og langs søbredder. Føden er meget varieret men består for det meste af mindre vandfugle (f.eks. kyllinger af blishøns), mosegrise og mus. Rørhøgen jager ved at flyve lavt over rørskove, marker eller enge. Den kan også kortvarigt stå stile i luften på flaksende vinger. Se også Wikipedias kort over rørhøgens yngleområde (grønt) og dens overvintringsområde (blåt). [Linket virker, selv om det er overstreget!]

Danmarks Fugle og Natur – Felthåndbogen – har en meget informativ omtale af rørhøgen med fotos. Heraf fremgår det også, at rørhøgen ikke (længere) er helt så sjælden som man får indtrykket af i Wikipedias opslag.

Læs også Dansk Ornitologisk Forenings omtale af rørhøgen.

Naturstyrelsen plejer at sørge for afgræsningen af Tørvelukket, men på grund af rørhøgen kunne den årlige klargøring af de elektriske hegn ikke gennemføres som normalt for ikke at skræmme rørhøgene – der var bl.a. væltet et par gamle hyldestammer ind over hegnet i vinter. Så efter aftale med Naturstyrelsen skovfoged Ida afholdtes der først den 5. juli arbejdsdag for Mandemarke Bylaug sammen med Naturstyrelsens meget effektive skovarbejder. Der blev gjort klar til de små sorte køer bl.a. med rydning af træer og bevoksning ved de elektriske hegn og fjernelse af noget af den rød-el, som elsker at slå rod lige i kanten af søen.

Arbejdsholdet holder en velfortjent pause