Høje Møn – fredninger

IMG_1050

Det smukke område omkring Mandemarke hedder Høje Møn og veksler mellem bakker, marker, overdrev, mose, småsøer og kystskov. Mod Østersøen afgrænses området af den 7 km lange og over 100 meter høje Møns Klint, der er et nationalt klenodie og en af Danmarks største seværdigheder. (Kilde: Danmarks natur, Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag)

Området hedder Høje Møn, fordi det meste ligger mellem 50 og 100 meter over havet. Store dele af området er fredet, da det er særpræget både geologisk og botanisk – hop ned til afsnittet om fredningskendelserne.

”Måske det største naturklenodie i Danmark”, er der nogen, der siger om Høje Møn og ikke mindst Møns Klint, som danner Høje Møns afslutning mod havet. Noget må der være om snakken, for mindst 200.000 mennesker besøger årligt området og dets hovedattraktion Møns Klint.

Danmarks nye naturkanon i 2018 blev ‘Mandemarke Bakker og Møns Klint’ – bemærk rækkefølgen – udpeget som et af 15 særlige steder i Danmark. Læs historien her på hjemmesiden Mandemarke bakker og klinten.

På Wikipedia er lavet en side om Bjergene, som er værd at læse (der er også links til andre steder på Wikipedia om Høje Møn).

Naturstyrelsens hjemmeside – som er værd at besøge – indeholder mange gode sider om Møns Klint, herunder kort introduktion til om Dyr og planter (åbner på nye faner).

Læs mere om landskabet, plantelivet, dyrelivet, kulturhistorie, ture og seværdigheder samt fredningen i 1980 og dens pleje på Danmarks Naturfredningsforenings meget fine hjemmeside om Høje Møn (med links til bl.a. de gamle fredningskendelser, samt mulighed for at zoome ind på Danmarkskortet, så du kan se den præcise afgrænsning af det fredede område). Fra Naturfredningsforeningens side kan citeres følgende:

I tidens løb har der været gjort flere forsøg på at frede Høje Møn på grund af områdets helt specielle karakter. Men det lykkedes først på et meget sent tidspunkt at få gang i fredningen. Landbrugsarealerne syd for Klinteskoven blev fredet i 1980. Formålet med denne fredning var at bevare det åbne landbrugsareal og småskovene langs kysten og at undgå yderligere bebyggelse. Samtidig forhandlede staten med Klintholm Gods om at købe dele af Klinteskoven og Møns Klint. Det lykkedes samme år at få en aftale i stand, således at staten købte i alt 445 hektar. Derpå fulgte en fredning i 1983 af ikke blot de statsejede arealer, men også af de privatejede områder i Klinteskoven og dens omgivelser, alt i alt 1270 hektar. I forbindelse med fredningen købte staten også Jydelejet. Sammenlagt er omkring 2100 hektar af Høje Møn nu fredet.

Fredningen sikrer blandt andet, at landskabet, herunder ikke mindst Møns Klint og overdrevene, bevares på den bedst mulige måde. I dette tilfælde vil det sige, at naturen på klinten får lov til at udvikle sig uden påvirkning, og at overdrevene plejes, som de kulturlandskaber, de nu er. Samtidig har fredningen og statens køb af arealer sikret offentlighedens adgang til store dele af området.

Klinteskoven er EF-fuglebeskyttelsesområde.

I de senere år er der iværksat en intens pleje af overdrevsområderne på Høje Møn, ikke mindst fordi en bevilling fra EU har muliggjort en række plejeforanstaltninger. Jydelejet og Høvblege var i fare for at vokse til med buske og træer, men er blevet ryddet med maskiner, så der nu er betydelig mere lysåbent end tidligere. Samtidig har man justeret græsningen på områderne, og i Jydelejet er græsningen blevet overtaget af en lokal græsningsforening, hvis kvæg ejes af interesserede borgere.

Links til fredningskendelser

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du få vist et kort over hele det fredede område af Høje Møn, som åbnes i ny fane. Her kan man læse mere om landskabet, plantelivet, dyrelivet, kulturhistorie og ture og seværdigheder.

Som man kan se af dette kort er selve landsbyen Mandemarke undtaget fra fredningen, ligesom Kraneled by. Det grønne kort nedenfor fra Danmarks Naturfredningsforening viser hvilke ejendomme i Mandemarke, der ikke er omfattet af nogen fredninger. Dette kort sætter Overfredningsnævnets enstemmige motivering for fredningen af 9/12 1980 lidt i perspektiv:

“Afgrænsningen af Mandemarke findes derimod at burde følge landsbyen, som den nu ligger, men således at fredningen umiddelbart viger for en mindre udvidelse af landsbyen mod nordøst, hvis amtsrådet ved administrati­onen af by- og landzoneloven og på baggrund af regionplanlægningen tillader landsbyen udvidet. Der er ved denne beslutning, som delvis imødekommer fremsatte ejerønsker, lagt vægt på, at der ved vilkår for zonelovstilladelser til udstykning og bebyggelse eller eventuelt i lokalplan kan sikres en nødvendig hensyntagen til det omgivende landskab.”

Nedenfor er der links til samlinger af konkrete afgørelser som er skannet ind i pdf-filer uden nogen indholdsfortegnelse! Der er ikke altid noget helt gennemskueligt system i udvælgelserne af afgørelser, bortset fra kronologien, så man må bladre ned til man finder noget interessant.

Østmøn: Pdf-fil med afgørelser fra Fredningsnævn 28/4 1982 og Overfredningsnævn 9/12 1980 (med alle kortbilag – fra side 26!) og 18/11 1983, samt alle efterfølgende dispensationer fra 31/8 1984 op til i dag. Her kan – med tålmodighed – findes alle afgørelser vedrørende Mandemarke. (Afgørelser. Reg. nr. 02822.01)

Høje Møn: Afgørelser vedrørende Høje Møn begyndende med Overfredningsnævnets afgørelse af 8/11 1983 vedrørende Høje Møn og Møns Klint med over 200 siders afgørelser for den nordlige del af Høje Møn med Klinteskoven, hvor det tilhørende detaljerede kort ses fra side 54. (Afgørelser. Reg. nr. 02822.02)

Klintholm Gods, Klintholm stengærde og hegn: Fredningsnævnet 1947 med senere dispensationer. (Afgørelser. Reg. nr. 01111.00)

Busene: Overfredningsnævnet 1963 om ejendom i Busene med senere tilføjelser. (Afgørelser. Reg. nr. 02822.00)

Møns Klint: Bekendtgørelse fra 1921 om fredning af plantearter  (Afgørelser. Reg. nr. 08034.00)

Der findes en særlig side hvor fredningsnævnene via kort kan give adgang til oplysninger: https://fredningsnaevn.dk/kort-over-fredninger/

På en fil https://www2.blst.dk/nfr/ – som det vist ikke er meningen man skal kunne se – vises uden nogen indholdsfortegnelse links til næsten 6.000 pdf-filer med afgørelser om naturfredninger for hele landet, herunder de ovenfor nævnte. Det må formodes at være revl og krat! Indgangen i dag til Danmarks Miljøportals side om Natur må formodes at give mulighed for at finde afgørelser, men er ikke afprøvet af redaktøren af denne side endnu.