Vedtægter

Vedtægter for Mandemarke Bylaug

(vedtaget på generalforsamlinger 6. august 1995 og 23. juli 2005)

(revideret på generalforsamling 9. august 2014)

(revideret på generalforsamling 13. august 2016)

 

1.

Foreningens navn er Mandemarke Bylaug. Foreningen er stiftet 6. august 1995. Hjemsted er formandens adresse eller et andet bestyrelsesmedlems adresse i Mandemarke.

2.

Foreningens formål er

 • At bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter,
 • At være talerør overfor myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for landsbyens trivsel og udvikling,
 • At medvirke til at opnå en social dimension ved at tage initiativ til arrangementer og varetage opgaver som følge af fællesskabet.

Foreningens arrangementer vil fortrinsvis nyde godt af medlemmernes viden og interesser.

Foreningen er upolitisk.

3.

Medlemmer af Bylauget er de til enhver tid værende ejere eller lejere af ejendomme i Mandemarke landsby samt ejere og lejere af huse uden for selve landsbyen med Mandemarke-matrikelnumre, der har betalt det umiddelbart foregående forfaldne kontingent. Hvis andre ønsker optagelse, skal det forelægges for og godkendes af generalforsamlingen.

4.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales forud. Der kan ikke ske refusion af kontingent. Kontingentet forfalder til betaling senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. Ved 1 måneds restance ophører medlemskabet.

5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden august måneds udgang. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til hver husstand med mindst 3 ugers varsel. Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må fremsættes skriftligt til formanden inden 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det overfor formanden. Indkaldelse sker skriftligt og med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

Ved generalforsamlingen har alle medlemmer taleret efter dirigentens bestemmelse. For forhold vedrørende grundejere har kun disse stemmeret. For hver beboet matrikel er der kun én stemme. Stemmeret opnås ved to måneders medlemskab. Et medlem kan skriftligt give fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagten skal godkendes af dirigenten. Hvert medlem kan højst have to fuldmagter.

6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 6. Valg af formand og øvrige bestyrelse
 7. Valg af revisor samt eventuelle udvalg
 8. Eventuelt

Sager afgøres ved simpelt flertal, dog kræver beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Er halvdelen af stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslagene afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet uddeles eller sendes over internettet til alle medlemmer.

7.

Bestyrelsen består af formanden og yderligere 4-6 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. På lige årstal vælges formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges på ulige år en revisor, ligeledes for 2 år. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Der kan evt. vælges suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og evt. sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesarbejdet bærer lønnen i sig selv.

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller ved forfald af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Intet medlem kan hæfte for foreningens gældsansvar.

Bestyrelsen afholder møde i det omfang, det er nødvendigt. Der skal afholdes møde, såfremt formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer, kræver det. Der udarbejdes ved hvert møde et internt referat.

8.

Regnskab, indbetalingen/udbetalinger foretages af kassereren.

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.