Diverse indberetninger til de allierede

RA: Pk. XXIII b
“Sept. 43.” er tilføjet med håndskrift.208 x 140 mm
E + S + N i. 608 Nr. 698 .
Stockholm, den 25/4 1944.
Hermed 1 Bilag.
D.3
Sept. 43.
Stege: Et par Gange om Maaneden kommer det tyske Torpedobaade til Stege Havn, hvor de sætter sig i Forbindelse med tyske Marinesoldater, det har besat det saakaldte “Havneslottet”.
Klintholm Havn: Her stationeret 8 tyske Fiskekuttere til Brug ved Patruljering og Minestrygning.
Det gamle danske Anlæg ved Grønsund (Borgstedbatteriet) bliver bevogtet af ca. 12 Mand.
Ved Lytteposten ved Borre Mølle (S. Borre) er der 12 Mand, og Barakkerne kan rumme 150 Mand. Barakkerne benyttes midlertidigt af tyske Kvinder, der fremstiller Dele til Gyrokompasser m.m. – I Forsamlingshuset ved Vejen, ca. 100 m N.f. Møllen, bor 12 Mand. Ca. 100 m Ø.f. Forsamlingshuset er der er Maskingestilling.historiens-gang_moen1b
RA: Pk. XXIII a 27.11.43

Møen. Lyttepost ved Magleby. 8 mands Besætning.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
E + S + N i. 386 Nr. 432.
Stockholm, den 18/2 – 1944.
A.3.
Møen, pr. 13/1 – 1944.
Ingen Soldater, intet Skyts. Ved Klintholm er der støbt store Betonfundamenter allerede for længe siden, men Skytset som skulde have været opstillet her er aldrig kommet.
RA: Pk. XXIII b E + S + D + N. Nr. 500 i. 474
Stockh. 11/3 – 44.
Môen; primo Februar 1944:
B.3.
I Öjeblikket (Begyndelsen af Februar) opstilles 2 Stk. Kanoner paa Möen. Arbejderne, der er beskäftiget hermed,siges at bo i Borre.
RA: Pk. XXIII b,
E + S + N + D i. T. 520 u 489
Stockholm, den 5/3 – 1944.
B.3.
Møen, den 26/2 – 1944.
Paa Møen Fyr ingen tyske Soldater. Ved Vejgaflen ca. 800m V.f. Fyret er bygget en stor 2-Etagers, grundmuret Bygning med Plads til ca. 450 Sengesteder samt Køkkenbarak, Sanitetsbarak og Kommandobarak (alle grundmurede, den sidste er omgivet af en ret høj Mur med røde Mursten i ca. 10 m’s Afstand. Lidt S.f. Barakkerne er bygget 2 Betonstandpladser, man mener, at der her skal monteres 2 Lytteapparater med de nødvendige Maskiner m.m. installerede i Kommandobarakken.
Klintholm Havn: For ca 14 Dage siden skal et lille tysk Vagtskib herfra været gaaet til Sverrig og er blevet interneret her (efter et natligt Sold ombord).
2 store tyske Fyrskibe med meget Mandskab ombord og med Lytteposter m.m. ligger paa Flg. Pladser:
1) 520 retvisende fra Møens Fyr,Afstand ca 15 Sømil.
2) 1640 – – – – – – – 20 -.
RA: Pk. XXIII b E + S + N i 611 u 694
A.2.
Møen . Medio April 44.
Alt Terræn Øst for Meridianen gennem Klintholm skal evakueres af Hensyn til Luftskydning,siger man.
Flyveplads ved Marienborg. 40 Tdr. Land. Ikke anvendelig til Jagere. Nivellering paabegyndt. Der findes store Revner o.lgn. i Terrænet.
3 Hoteller ved Ulfshale beslaglagt, men ikke belagt.
RA: Pk. XXIII b E + S + N 617 u 708
Møn. Medio April 44.
A3.
Haarbøllebro: Tyskerne har lejet Hus. 5 Md. Besætning. Kystbevogtn.
Klintholmhavn: – – – Hotel. 16 Md. – –
Bevogtningstjenesten strækker sig til N for Klinten omkring Liselund.
Marienborg: Nødlandingsplads. 40 Tdr. Land planeret. I øvrigt taget 200 Tdr. Land.
Den 25. ds. Skarpskydning . Omraadet langs Østkysten af Møn skal evakueres for Mennesker.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
i. 640. Nr. 745 af 4/5 – 1944.
C.3
Møen. medio April 1944.
Den 1/4 overtog Værnemagten Klintholm Søbad ved Klintholm Havn. Der er 14 Md. væsentlig Officerer, det ser ud som om de nærmest er der for at hvile sig ud.
En planlagt Evakuering af Terrænet Ø f. Linien “Kraneled”, Hovensø, “Havnsø Gd.”, Gurkebakke, (Pkt. 65 2 km S f. Klintholm) er udsat fra den 11′ til antagelig at finde Sted den 26′.
Til Barakkelejren er der bragt forskelligt Materiel som transportable Lysmaskiner – muligt ogsaa lettere Skyts. Der er stadig kun 3 – 4 Md. vistnok nærmest Invalider paa Vagt tio Sikkerhed for hele Barakkelejren.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
E + S + N i. 643. Nr. 744 af 4/5 – 1944.
C.3
Møen. Ultimo April 1944.
Iflg. modtagne Oplysninger skulde der paa Møen den 25/4 afholdes en særlig Øvelse. Ret stort Areal evakueret for Mennesker og Dyr. Øvelsen blev aflyst paa ubestemt Tid p. Gr a. for lavt Skydække. Øvelsen overværedes kun af Luftværnet med Generaler i Spidsen. Der skulde kun ske eet Knald. Ambulance og Brandvæsen fra Stege holdtes i Beredskab af Frygt for Skovbrand.
RA: Pk. XXIII b E + S + D i. 670 u. 785
Möen. 21/4-44.
A.3.
D. 19. har Kommandanten fra Kastrup Lufthavn Dauselt väret paa Fyret og forlangt Evakuering Torsdag d. 25. for 5 Timer, fra o7,oo til 12,00, men blev afvist. Der er dog senere givet Ordre til at forlade Fyret de 5 Timer.
RA: Pk. XXIII b E + S + N i. 682 u. 809
Möen, den 25/4 1944.
B.3.
Den 24/4 d. A. foretog Politiet en Afspärring paa Möen af et Omraade paa ca 3000 Td.Land. En Sektor med Toppunkt omtrent oppe ved St. Magleby og däkkende hele Klintholmskär. Skydningen fra Rygen mod Möen. blev der sagt. En Vogn fuld af Generalstabsofficerer var til Stede paa Klinten. “Gästerne” kom först ca 9.00 og ikke Kl. 5.00, som ventet. Der skete intet. En Storkemaskine og en Jager var i Luften det meste af Dagen. Afspärringen indskränkedes Kl. 15.00. En Ingeniörgeneral (den ledende Officer) opholdt sig det meste af Dagen i en lejet Baad, idet denne holdt gaaende langs Sektorbuen ret tät under Kysten.
Fartöjer saas langt til Sös, saa langt Öjet ved Hjälp af Kikkert kunde räkke i Retning med Rygen. Vejret let diset.
Forsöget göres om den 11/5. Politiet har faaet Ordre gennem Udenrigsministeriet til at foretage samme Afspärring. Det menes at disse Forsög gälder “Fjernstyret selv-flyvende Bomber”.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
Nr. 766 af 10/5 – 1944.
B.3
Møen 26/4 1944.
Den 25. fandt er stort anlagt Øvelse Sted; et Omraade Øst for Linien Hunosøgaard – Kraneled var Kl. 7,00 fuldstændig evakueret. En Styrke paa 30-36 danske Betjente besørgede sammen med en mindre Styrke tyske Soldater Afspærringen. Til Øvelsen var mødt en Flyvergeneral med Stab og vistnok en Ingeniørgeneral. Ledelsen skete ved Kommandanten fra Kastrup Lufthavn. En “Stark” og en He 111 deltog i Øvelsen. Der skulde kun løses en Affyring, men denne udeblev trods gentagne Forsøg. Tiden var fastsat fra 7,00 – 12,00 og trak ud til Kl. 20,00 og blev en stor Fiasko. Vil blive gentaget. Gjaldt antagelig nyt Vaaben.
RA: Pk. XXIII b E + S + N i. 661 u. 767
Møen (Primo Maj 1944)
A.2
Skov ved Fyret samt nogle Gaarde blev evakueret 25/4. Der var en stor Luftstab nogle Dage. Alt var oplagt til et stort Forsøg med en Lufttorpedo (Raket) kommende fra Stettin, men det hele blev afblæst.
RA: Pk. xx L.xx
Denne efterretning må jeg have overset i Stockholmarkivet.
Den bringes derfor som en afskrift af s. 111 – 112 i Allan Huglstads bog (se nedenfor)
A.3.
Den 24/5 var et stort område fra Jydelejet – Hovensøgård – Aborrebjerg – Skovfogedhuse – Busene – fyret evakueret.
Evakueringen gjaldt kun fra kl. 10.00 til 17.30. Ca. 30 betjente fra Hornbæk, Vedbæk og Stege som vagt. De vidste intet bestemt, men der var noget med en eller anden øvelsesskydning. En minestryger, der lignede de danske M-både, lå udenfor Klintholm Havn. Agter havde den en bygning, der lignede kroppen af en flyver eller en omvendt kran. Sandsynligvis var det en katapult med vigning skråt opad. Ved Røde Udfald lå en trawler – sandsynligvis til mærkeudlægning. En Fieseler Storch havde et par gange været oppe, den stod på marken 600 m nord for Skansen.
Flyvergeneralen (den lange, tynde, med skæv hofte) og ingeniørgeneralen boede på Sølyst og havde telefonforbindelse fra Avnø og vejrmeldinger fra Kastrup flere gange (stærk blæst). De fik at vide, at det ville blive fint vejr torsdag morgen. Øvelsen blev fastsat til 06.40 den 25/5, blev udskudt til 07.30 og derefter udskudt til 08.15, og det skete 08.40.
Den 25/5. To tyske officerer boede pa Hovensøgård. Startede derfra kl. 06.00. Minestrygeren gik torsdag morgen ud for Sommerspiret (2 sml.). Ca. 08.30 kom fire He. 111 (den ene havde sandsynligvis en rund, cylinderformet “torpedo” liggende under kroppen. Måske var maskinen også lidt større end de andre). Fieseler Storch-maskinen lettede længe før de kom. De 4 kom fra N.V. og svingede ud over vandet og kom fra S.E. ind over klinterne. Den ene havde en mindre, jagerlignende maskine anbragt ovenpå kroppen, og denne “jager” fløj selv bort efter øvelsen.
Da de fire He. var noget (ca. 500 m) fra land, lettede “jageren” og satte meget stor fart på og forsvandt mod N.V.. De fire fulgte efter. I det øjeblik de passerede klinterne kom knaldet. Man så bomben komme (3-400 m under maskinerne). Den ligesom svævede i luften,vandret, men med ret stor fart, dog ikke som et projetil. Idet den var ud over målet, gik den lodret ned med næsen forrest, men ramte ikke det udlagte mål. Bomben var forsynet med en slags styrefinner på siden, i øvrigt dråbeformet. Den ramte klinten mellem Dronningestolen og Forchhammers Pynt. Man ved endnu ikke, om den er faldet i en kløft. Knaldet kunne høres ved Hovensøgård og Busene, mindre end man havde regnet med, men der mærkedes ikke noget lufttryk, nærmest et smæld. Møblerne på Hotel Storeklint havde flyttet sig. Området ved Store Klint var spærret efter kl. 12. Ildsøjlen var ca. 75 m høj over skoven (høj, bred og tyk, og masser af kraftig, sort røg). Der var læger og lazaretbiler.
Ved Vålse (III-27-G3) var knaldet ret kraftigt. De officerer (20), der første gang var på Sølyst, var denne gang på minestrygeren. Øvelsen blev ledet af flyvergeneralen for Sølyst.
RA: Pk. xx L.xx
Denne efterretning må jeg have overset i Stockholmarkivet.
Den bringes derfor som en afskrift af s. 112 i Allan Huglstads bog (se neden- for)
A.3.
Møen, den 25/5 1944.
Kl. 6.00 var alt afspærret. Kl. 7.00 første forsøg, ingenting. Kl. 8.00 næste forsøg; der kræves absolut sigtbarhed i 5 km afstand. Kl. 8.30 nærmer 4 maskiner sig Møens Klint fra syd, 3 alm. maskiner, den 4. en meget stor maskine, Blohm & Voss?, med en lille maskine på ryggen; de flyver mod Storeklint, drejer der mod N.Ø. indtil en 5-6 km afstand. På Storeklint, Dronningestolen, er der på klinten udhængt et mægtigt rødt lærred som mål, de tre store maskiner drejer væk, den 4. fortsætter mod målet. Kort efter slipper den lille maskine den store og skynder sig i rasende fart – nærmest ved opadgående looping – bort fra den store, denne fortsætter ret langsomt med stadig faldende højde mod målet på klinten, der går ca. 2 minutter fra udløsningen, da der høres et drøn og et mægtigt ildglimt og røgsøjle med flammer i kanten af røgen ses højt over skoven.
Inden forsøget er en tysk minestryger gået ud fra Klintholm Havn med mange højtstående officerer, udelukkende flyvere, der var 2 generaler, 1 ingeniørgeneral og 1 alm. general, samt 1 med “Reich…..” på ærmet, oberst eller højere; disse lå med skibet ca. 2 km fra eksplosionsstedet. Højt over stedet svævede hele tiden en Fieseler Storch. Eksplosionen skete i luften uden berøring med vandet eller klinten. Resterne af maskinen blev sprængt væk, da danskerne kom frem, var der absolut intet. Der var ca. 40 officerer til stede alle i båden eller udenfor afspærringen.
RA: Pk. xx L.xx
Disse skitser må jeg have overset i Stockholmarkivet.
De bringes derfor som en kopi af s. 113 i Allan Huglstads bog (se nedenfor)

historiens-gang_moen2

RA: Pk. XXIII b E + S + N i 959 u 1068
Møen, den 25/5 1944. Forsøg med hemmelig Vaaben.
A. 3
Kl. o84o
4 Maskiner nordgaaende Øst for Møen Fyr. 3 Stk. 2-motorede Heinkel + 1 (øjensynligt ogsaa 2-motoret) tilsyneladende større Luftfartøj, der paa Ryggen bar en lille Jager.
Luftfartøjerne fortsatte indtil Ret ningen midt over Klinte-Skov, hvorpaa de 3 Heinkel stod NW paa for senere atter at staa Syd paa.
Det større Luftfartøj drejede ind mod Klinten.
Kl o845
Jageren steg op fra ( frigjorde) det større Luftfartøj og drejede selv SE paa under kraftig Stigning.
Ca. 75 Sek. efter – da det store Luftfartøj var skjult bag Klinten Skov – viste sig et voldsomt Ildskær efterfulgt af en meget kraftig sort Røg ( betydeligt kraftigere end ved normale Detonationer af saavel Protyl (?) som Hexogen og Arnatol) – og ca 15-20 Sek. efter fulgte en kraftig Detonation, formentlig meget fordæmmet af Klint og Skov.
I hele Perioden samt ved de foregaaende Forsøg paa Afholdelse af Eksperimentet den foregaaende Dag havde en “Fieseler-Storch” fra Avnø holdt gaaende i ca. 8ooo m Højde over Klinten. I Detonationsøjeblikket laa “Stoch”en ca. 2-3ooo m S for Detonationsstedet.
RA: Pk. LXIX
Skitsen ikke fundet.
898
A.3.
26/5-44.
Marienborg er blevet udvidet med 70 Tdr. Land. Skitse fölger. Der er i Skovbrynet Vest og Nord for Slottet indrettet Plads til 40 Jagere, samt mindre Bunkers til Mandskabet samme Sted.
RA: Pk. XXIII b E + S + N i 975 u 1081
Møen medio Juni 1944.
D.5
Imellem den 13/6 og 16/6 1944 er der til Møen ankommet ca. 2ooo tyske Infanterister. Der var før kun ganske faa Soldater paa hele Øen. Hovedparten af de nyankomne Soldaterer stationerede paa den nordvestlige Del af Øen – Ulfshale – De derværende Hoteller er beslaglagt til Forlægning.
Der foregaar daglig Overførsel af Soldater og Heste til Øen Nyord.
RA: Pk. XXIII b E + S + N i 1829. Nr. 1891.
Stockholm, den 27/9 1944.
Mön, den 9/9 44.
B.3.
Antal Bevogtningsmänd af tyske Politistyrker:
8 Stege havn.
14 Haarbölle, patrouillerer til Bogö, hvor de er i 12 Timer.
8 paa Prästebjerg, umiddelbart N. f. Vollerup, udgör en Luftmeldepost.
8 paa Nyord.
8 paa Ulfshale.
8 i Klintemöllen ca. 2 km S.f. Magleby. Luftmeldepost.
5 i Stejlebjerg. Automatisk Pejlestation.
I övrigt skulde intet tysk Mandskab väre paa Mön. Aflösning af Mandskabet sker fra Kallehave.
RA: Pk. XXIII b E + S + N + D1-2 i 1700 Nr. 1735
Stockholm,den 18.September 1944
Mön 12/9-44
B.3.
Stege: 4 Mand fra Kystpolitiet (tysk) ved Havnen.
Fyret: 4 Mand Marineinfanteri i en Barak ca.600 Meter NNÖ f.Möens Fyr
Barakkerne V.f. Fyret nedrevet og fjernet.
Haarböllefort (III-28-A3) og Borgstedbatteriet: Ingen tysk BelägningVed Haarbölle Stenminer i en tidliger Köbmandsforretning er indkvarteret 16-20 Mand tysk Kystpoliti,der afpatrouillerer Fort- og Batteriomraa som Stranden.
Ved Skibsbroen ved Stenminerne ligget et tysk Kystvagtskib, der kontrollerer al Sejlads gennem Grönsund.Flyvepladsen ved Marienborg (III-28-B2) Ingen cementerede Startbaner. Pladsen kun planeret. Ingen tysk Besätning. Pladsen har endnu ikke väret benyttet.
RA: Pk. XXIII b E + N i 1751 u 1769
Mön Medio September 1944
D.3.
Paa Marienborg Flyveplads (III-28-B2) findes ingen Bygninger eller Startbaner. Kun 4 Beskyttelsesbunkers, som hver kan rumme ca. 10 Mand.
RA: xx? 2010-2
C.5.
Møen 5/10 1944.
Paa Møen skal findes et Anlæg for Robotbomber.
RA: Pk. XXIII b i 2291 u 2373
Möen 31/10-44
C.3.
Stege: I Barakken paa Klinten ved Hundevängsfaldet er der d. 29/10 ankommet yderligere 10 Mand, saa her er nu ialt 24 Mand. Efter Sigende skal der atter bygges paa den ryddede Byggeplads N.f. Busene Have.
RA: Pk. XXIII b i 2459 u 2555
Möen, den 7/11-1944:
B.3.
Ved Stenminerne, v. Haarbölle (III-28-A.3), er der 17 Mand Kystpoliti.
Paa Prästebjerg (III-28-B.3) 12 Mands Kystpoliti.
Paa Bogö (III-27-F.3) og i Stubbeköbing Havn er der ingen belägning.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
Foto, mærket 89.
27/11 – 1944.
Møen. Lyttepost ved Magleby. 8 Mands Besætning.
RA: Pk. XXIII b i 2749 u 2855
Mön, 5/12-44.
B.4.
Paa Liselund er der en Styrke paa ca 22 Mand, väsentligt ca 6o-aarige.
I Barakken ved Hundevänget (Syd for Klinteskoven) er der 4 äldre Folk og 12 tyveaarige. Der er de under Forberedelse med at opstille et eller andet, antagelig Projektörer eller Lytteapparat – maaske begge Dele.
RA: Pk. XXIII b i 3133 u 3127
Mön, primo Januar -45.
A.1.
Broen over Ulvssund.
Hermed fotografisk Negativ af “Ingeniörvidenskabelige Skrifter, 1943, Nr.2 Broen over Ulvssund”, forfattet af Professor Anker E n g e l u n d.
RA: Pk. LXIX 3354
D.4.
Mön Ult.Jan.45
En större tysk Flyveplads ligger overfor Grönsunds Losseplads. Flyvepladsen er lige fornylig blevet färdig, men er dog anvendt mindst 1 Aar hidtil. (Stockholms Bemärkning: Der hentydes sikkert til Flyvepladsen ved Marienborg paa Mön.)
Den 26/1 Kl.14.00 observeredes 3 meget store Söluftfartöjer lige ved Möens Klint. Maskinerne styrede i SÖ-lig Kurs. Deres opgave var sandsynligvis blot Observation.
RA: Pk. XXI b,
L. III 28
3972 4264
Radio- og Pejlstationer. 14/3 45.
B.3.
Hundevänget: Radiopejlapparatet, der opstillet her, er ubrugeligt og kan ikke repareres. (Mandskabets Udtalelse).
(Sth.s Bemärkning: Hundevängets Beliggenhed paa Möen kan ikke konstateres).
RA: Pk. XXIII b 3972 4264
Möen, 14/3 45.
B.3.
Styrken ved Liselund er afrejst i Slutningen af Februar. Der kommer ingen Aflösning, og Bygningerne er tilbagegivet Ejerne til fri Afbenyttelse.
RA: Pk. XXIII b 4254 4565
C. M Ö E N
1/4 45.
A2
21. Haarbölle Fort og Borgsted Batteriet :
Ingen tysk Besätning. Ved Haarbölle Stenminer er indkvarteret 16-20 Md. Kystpoliti, der afpatrouillerer Fort- og Battr.omraadet samt Stranden.
Ved Skibsbroen ligger et tysk Vagtskib, der kontrollerer Sejlads genn. Grönsund.
22. Marienborg:
Flyveplads, der dog aldrig har väret benyttet.23. Stege. Stege.
Havnevagt: 4 Md. Kystpoliti.24. Liselund:
Styrken afrejst og Bygningen tilbagegivet Ejeren.25. Hundevänget:
Radiopejleapparat, der eft. Mandskabets Udtalelse er ubrugeligt og ikke kan repareres.
Besätning ca 16 Md.
RA: Pk. XXIII b 4412 4757
Möen, primo April 1945:
E.3.
Umiddelbart V. for Färgegd. – (III-27-G.3) – er paa det danske Batteri (Borgstedbatteriet) – af Tyskerne opstillet 2 Luftvärnskanoner, Kaliber ubekendt. Vagtstyrke ca. 6 Mand
E.2.
Paa Bogö findes ingen Befästningsanläg og kun Brovagt paa Havnen.
FM: Pk. 22-63, L.
Mail No. 10
9-4-45
Different informations.
Informator No. 15.
No. 15 has got information that the shell of 1300 kg. has been tried about the 1 of February on “Möens Klint” on the island of Möen. In the trials an aircraft F.W. 190 was diving then it fired the shell, which was rebounding from the water against the cliff. The explosive power is told to be very big.
(…)
FM: Pk. 22-63, L. II
Udateret
Efterretningsopgaver
Lolland – Falster og Møen.
(…)
12. Kontrolleres Trafikken gennem GRØNSUND stadig af et tysk Vagtskib ved Haarbølle.
13. Er Flyvepladsen ved MARIENBORG (Møn) nedlagt. Har den nogensinde været benyttet. Er der lavet særlige Anlæg (Planering, Startbaner, Flyvemaskineskjul etc. Er der Vagt paa Pladsen. Hvor Styrke. Hvor er den underbragt.14. Er Radiopejlestationen ved HUNDEVÆNGET i Orden. Er det W.L.-folk, der betjener den. Hvorledes underbragt.
(…)
RA: Pk. XXIII b 4663 5092
Möen, den 26/4-1945:
A.3.
Hundevänget:
Det som ubrugeligt tidligere omtalte Pejleapparat er nu anbragt paa en Bunker, og Barakken er blevet omgivet med en Jordvolk.
Et nyt Pejleapparat ca. 4 x 4 m. er opstillet helt ude paa Brinkens Top.
FM: Pk. 22-63, L. IX
Mail No. 14.
1-5-45
Informator No. 15.
-4-45
(…)
Angaaende 1300 kg Bomben ventes snart Oplysninger.
(…)