Kystdirektoratets afslag til godset af 27/9 2016

Klintholm Gods, som fra gammel tid har beholdt en smal jordstrimmel langs kysten, når godset har måttet sælge jorder fra, havde ansøgt om tilladelse til at foretage en terrænændring i form af fjernelse af 10 m3 sten samt en årlig fjernelse af 200 m3 sten fra stranden ud for 2 matrikler, beliggende for enden af den lille grusvej, som fra Kraneledvej næsten i forlængelse af Rakkerbanken fører helt ned til stranden vest for Mandemarke Haver.

Uddrag af Kystdirektoratets afslag til Klintholm Gods.

Der er tale om en 600 meter lang strækning, som er omfattet af fredningen Østmøn. Det har været fredet siden 1980 pga. de landskabelige værdier og vidnesbyrd om områdets geologiske tilblivelseshistorie. Fredningen har til formål at bevare de landskabelige værdier i deres nuværende tilstand. Ifølge fredningen må der ikke foretages terrænændringer.

Kystdirektoratet finder, at fjernelse af sten fra den ca. 600 m lange strækning vil påvirke kystlandskabet negativt. En erosionskyst bør ikke påvirkes unaturligt ved at fjerne materialer, som er naturligt forekommende på kysten. Da stenene er medvirkende til en naturlig stabilisering af kysten, kan fjernelse af stenene medføre øget sårbarhed og erosion.

Kystdirektoratet ønsker desuden at sikre naturens frie udfoldelse og undgå unødig indgribende foranstaltninger. Når sten fjernes fra stranden, vil sedimenttransporten og dermed kystens udvikling blive påvirket. Området er fredet og det er netop formålet at bevare landskabet i dets nuværende tilstand, hvorfor der ikke bør foretages terrænændringer, som det ansøgte.

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte ikke lever op til kystbeskyttelseslovens formål. Der kan derfor ikke opnås tilladelse, da det ansøgte vil medføre øget erosion og have uhensigtsmæssige konsekvenser for kystens udvikling.

Kystdirektoratet skal ligeledes afveje samfundsmæssige hensyn, hvor bevarelse af landskabelige værdier og rekreative interesser vurderes. Afgørelsen bygger blandt andet på en samlet interesseafvejning, hvor hensynet til naturens frie udfoldelse og kystlandskabets bevarelse vægtes højt.

Ydermere ligger det ansøgte område ikke inden for et af de af regionsrådet udpegede områder, hvor der må foretages råstofindvinding. Unødigt anlægsarbejde på stranden bør desuden undgås.

Peter Scavenius har for Klintholm Gods under sagen bl.a. skrevet: Kysten bliver på ingen måde ændret eller belastet af, at der tages sten i det omfang, der bliver ansøgt om. – Der har altid blevet taget sten fra denne strand og dette uden, at der på nogen måde er sket ændringer af hverken strand som kyst. Derfor kan der heller ikke være tale om en terrænændring!

Kystdirektoratets bemærkninger:  Ifølge kystbeskyttelseslovens § 16, stk.1, nr. 2, må der på strandbredder og kyststrækninger kun efter tilladelse graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændring. Det ansøgte betragtes efter kystbeskyttelsesloven som en terrænændring, da der fjernes materiale som er naturligt forekommende på stranden. Dette materiale har en naturlig kystbeskyttende virkning, som mindskes ved fjernelse af stenene.  Vi mener desuden ikke, at det kan konkluderes, at der ikke er sket ændringer af strand eller kyst, da det ikke vides, hvordan kysten havde udviklet sig uden menneskelig indgriben. At der i flere år ulovligt er foretaget indvindinger uden fornøden tilladelse ændrer ikke på Kystdirektoratets vurdering.

Peter Scavenius har også skrevet: Denne strand med bagved liggende jorde har været ejet af Godset i flere hundrede år og der har i den periode ikke i dette område været nogen ændringer af kysten. Set fra vores synspunkt er det en uholdbar situation, at man fra Kystdirektoratet har en så streng fortolkning af loven. Det kan heller ikke være hensigtsmæssigt, at man sidder og behandler ”micro beslutninger” uden at have nogen som helst kendskab til området. Det er også krænkende for retsbevidstheden.

Kystdirektoratets bemærkninger:  Kystdirektoratets tolkning af kystbeskyttelsesloven og den gældende praksis på området, er udviklet på baggrund af en bred faglig viden om kystudvikling og konsekvenserne af menneskelig indgriben i kystens naturlige dynamik. Vores afgørelse bygger derfor på en begrundet og kvalificeret vurdering af det ansøgte. Kystdirektoratet skal ikke kun varetage den enkelte grundejers interesser, men også de overordnede samfundsmæssige interesser for Danmarks kyster. Kystdirektoratet skal bl.a. sikre rekreativ udnyttelse af kysten og offentlighedens adgang til stranden. Det betyder, at der ikke kan gives tilladelse til at fjerne materiale fra stranden, da det vil have en negativ indvirkning på kystens udvikling samt påvirke kystlandskabet negativt.

Kystdirektoratet finder derfor, at der ikke kan gives tilladelse til terrænændring i form af fjernelse af sten ud for matr.nr. 9b og 10c Mandemarke By, Magleby.