Høje Møn – fredninger

IMG_1050

Det smukke område omkring Mandemarke hedder Høje Møn og veksler mellem bakker, marker, overdrev, mose, småsøer og kystskov. Mod Østersøen afgrænses området af den 7 km lange og over 100 meter høje Møns Klint, der er et nationalt klenodie og en af Danmarks største seværdigheder.

(Kilde: Danmarks natur, Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag)

Området hedder Høje Møn, fordi det meste ligger mellem 50 og 100 meter over havet. Store dele af området er fredet, da det er særpræget både geologisk og botanisk. ”Måske det største naturklenodie i Danmark”, er der nogen, der siger om Høje Møn og ikke mindst Møns Klint, som danner Høje Møns afslutning mod havet.

Fra Wikipedia er lavet en side om Bjergene, som er værd at besøge (der er også links til andre steder på Wikipedia om Høje Møn).

Naturstyrelsens hjemmeside – som er værd at besøge – indeholder mange gode sider om Møns Klint, herunder kort introduktion til om Dyr og planter (åbner på nye faner).

Læs mere om landskabet, plantelivet, dyrelivet, kulturhistorie, ture og seværdigheder samt fredningen i 1980 og dens pleje på Danmarks Naturfredningsforenings meget fine hjemmeside om Høje Møn (med links til bl.a. de gamle fredningskendelser, samt mulighed for at zoome ind på Danmarkskortet, så du kan se den præcise afgrænsning af det fredede område). Fra Naturfredningsforeningens side kan citeres følgende:

I tidens løb har der været gjort flere forsøg på at frede Høje Møn på grund af områdets helt specielle karakter. Men det lykkedes først på et meget sent tidspunkt at få gang i fredningen. Landbrugsarealerne syd for Klinteskoven blev fredet i 1980. Formålet med denne fredning var at bevare det åbne landbrugsareal og småskovene langs kysten og at undgå yderligere bebyggelse. Samtidig forhandlede staten med Klintholm Gods om at købe dele af Klinteskoven og Møns Klint. Det lykkedes samme år at få en aftale i stand, således at staten købte i alt 445 hektar. Derpå fulgte en fredning i 1983 af ikke blot de statsejede arealer, men også af de privatejede områder i Klinteskoven og dens omgivelser, alt i alt 1270 hektar. I forbindelse med fredningen købte staten også Jydelejet. Sammenlagt er omkring 2100 hektar af Høje Møn nu fredet.

Fredningen sikrer blandt andet, at landskabet, herunder ikke mindst Møns Klint og overdrevene, bevares på den bedst mulige måde. I dette tilfælde vil det sige, at naturen på klinten får lov til at udvikle sig uden påvirkning, og at overdrevene plejes, som de kulturlandskaber, de nu er. Samtidig har fredningen og statens køb af arealer sikret offentlighedens adgang til store dele af området.

Klinteskoven er EF-fuglebeskyttelsesområde.

I de senere år er der iværksat en intens pleje af overdrevsområderne på Høje Møn, ikke mindst fordi en bevilling fra EU har muliggjort en række plejeforanstaltninger. Jydelejet og Høvblege var i fare for at vokse til med buske og træer, men er blevet ryddet med maskiner, så der nu er betydelig mere lysåbent end tidligere. Samtidig har man justeret græsningen på områderne, og i Jydelejet er græsningen blevet overtaget af en lokal græsningsforening, hvis kvæg ejes af interesserede borgere.

Link til fredningskendelser
Høje Møn, 1983
Østmøn, 1983 (incl. afgørelser frem til 2006)
Klintholm stengærde og hegn, 1947
Busene, 1963
Møns Klint, 1921

For hele Østmøn har der som nævnt været lavet omfattende fredninger siden 1980-erne, og naturligvis også løbende været givet dispensationer. Som PDF-fil kan du få en omfattende oversigt over alle afgørelser og dispensationer frem til 2016 (åbnes på ny fane). Er du kun interesseret i de ældste afgørelser, sker indlæsningen af pdf-filen hurtigst ved dette link (samme som nr. 2 ovenfor): Østmøn til 2006.