Folketælling 1940 Mandemarke og Kraneled (NY 3/2017)

Afgrænsningen af ejerlavet ‘Mandemarke By, Magleby’ (KLIK på kortet for at få vist et luftfoto – zoom ind og klik på ejendommen for at få vist matrikelnummeret).

Indledning (lang – du kan også hoppe direkte til ‘det korte af det lange’)

Oplysninger i det offentliges arkiver må først gøres alment tilgængelige efter 75 år. Da digitaliseringen af de gamle, håndskrevne dokumenter fra folketællinger er meget tidskrævende, kan man godt forstå at de i Rigsarkivet i sommeren 2016 var meget stolte over at kunne meddele, at nu var alle skemaerne fra folketællingen i hele Danmark i 1940 lagt på nettet, så man frit kunne søge i dem. Link til video om folketællingen og digitaliseringen. Den 28. juni 2016 skrev Rigsarkivet på hjemmesiden Statens Arkivalier (https://www.sa.dk/om/nyheder/nu-er-hele-folketaellingen-1940-online):

Hidtil har det udelukkende været muligt at se Folketællingen 1940 med særlig tilladelse og kun på Rigsarkivets læsesal i København. Men nu er den fyldt 75 år og er ”almindeligt tilgængelig” efter arkivloven. Derfor har Rigsarkivet digitaliseret de 2,5 millioner spørgeskemaer fra folketællingen, så alle nu kan se dem gratis på Arkivalieronline (link åbner på ny fane). Folketællingen 1940 står på Rigsarkivet og består af 4.383 arkivæsker, der i scannet og digitaliseret form fylder 2.555.500 billedfiler. Rigsarkivet startede arbejdet med digitaliseringen i 2011 og har arbejdet 17.037 timer for at komme i mål. Folketællingen er en guldgrube af værdifulde oplysninger, der kan kaste lys over mange aspekter af det danske samfund. Alle, der havde bopæl i eller opholdt sig i en kommune natten mellem den 4.-5. november 1940, skulle give oplysninger til folketællingen – fornavne, køn, fødselsdag, fødested og erhverv. Det er disse oplysninger om 3.844.312 personer i Danmark, der nu kan tilgås online.

“Digitaliseret” og “almindeligt tilgængelig” lyder så godt, men det er altså ‘kun’ fotos af de håndskrevne skemaer fra 1940 opdelt på sogne! Alene for Magleby Sogn på Møn er det blevet til mange dokumenter der skulle affotograferes, idet man i 1940 havde lavet et skema for hver husstand. For 1940 er det ekstra lumsk når man går ind i Statens Arkivers digitalisering  på nettet, for det viser sig at de i alt 764 fortløbende nummererede skemaer fra Magleby Sogn er blevet indskannet i 4 portioner omfattende henholdsvis  112 sider, 294 sider, 198 sider og 160 sider. Og skemaerne er indskannet i den rækkefølge de i 1940 var blevet nummereret!

Listerne for Mandemarke begynder ved dette link. Den første person kender vi allerede, for det er nemlig kunstmaler Olaf Riepcke-Edsberg, som har boet forskellige steder i landsbyen Mandemarke. Hvor han præcist boede i 1940 kan man ikke se, men på forsiden af blanketten der kun omfatter ham, står matr. 1 af Mandemarke ejerlav. Da godsets besiddelser i Mandemarke oprindelig fik matrikelnummer 1, og godset i 1940 ejede den gamle skole på Skovstrædet 2 som ikke længere var i brug som skole og den i dag har matr. 1a, så har han med sikkerhed boet til leje i den ene af de 2 lejligheder i den tidligere skole. Det passer også med historien om at han sammen med sin nabo Åge Post i Skovstrædet 6 havde ‘malet byen rød’ – i en brandert havde de nemlig malet Åge Posts hus rødt!

Der var ikke ikke noget klart og entydigt system for hvordan de enkelte ejendomme blev identificeret med hensyn til bynavn og matrikelnummer. Vejnavne og husnumre havde i alt fald ikke fundet indpas ved folketællingen i Magleby Kommune i 1940. Der var heller ikke noget klart og entydigt system for rækkefølgen og dermed nummeringen af skemaerne for de enkelte husstande. Tællingskomissionærerne, som man kaldte dem der havde fået til opgave at udfylde skemaerne, har heller ikke i 1940 gået op i behovet for senere at kunne stedfæste husenes beliggenhed. Ser man tilbage på de ældre folketællinger, er det blevet bedre over tid, men langt fra nemt at identificere de enkelte boliger.

For selve landsbyen Mandemarkes vedkommende har det dog i vidt omfang kunnet fastslås, hvilke nutidige adresser personerne hører til. Adresserne er indsat på listen nedenfor sådan at du også kan søge efter dem! Nogle af adresserne er der dog blot forslag, og følgende adresser i selve landsbyen Mandemarke har slet ikke kunnet bringes i forslag: Busenevej 22 og 28A-C, Skovstrædet 5 samt Strædet 2 og 11.

Matrikelnumrene på ejendommene under ejerlavet ‘Mandemarke By’ omfatter foruden selve landsbyen Mandemarke (på nær de to første ejendomme nærmest Klintholm Gods, Busenevej 1 og 3, som hører under ejerlavet Klintholm Hovedgaard) også området syd og sydøst for Mandemarke ned Østersøen, herunder Kraneled by, således som det kan ses på kortet ovenfor.

Optællerne i 1940 har ikke været helt skarpe ved udfyldningen af de enkelte skemaers forside. Resultatet er at data for ejerlavet ‘Mandemarke By’ i dag findes på skema 134-175 samt 331-360. Det meste af landsbyen Mandemarke ligger i den sidstnævnte serie begyndende ved opslag 57, hvor der på forsiden af skema nr. 331 står: Præstø Amt, Møns Herred, Magleby Sogn, Magleby By, Ejerlav Mandemark, Matr. Nr. 1, Gadens Navn: (blank) samt tællingskomissisærens navn Thorkild Nielsen. Efter skema nr. 360 (opslag 116 af 160, hvis man ser billederne på Statens Arkivers hjemmeside) kommer sider vedrørende huse omkring Klintholm Gods.

Nedenfor er indholdet af skema 331-360 indtastet for 144 personer, som formodes at have hørt til landsbyen Mandemare. Dernæst følger alle data for 101 personer fra skema 134-175 som overvejende dækker ejerlavets øvrige område omkring Kraneled.

Tallet i første kolonne på ‘hovedpersonen’ i hver husstand indeholder link Statens Arkivers mikrofilm af det originale skema som er udfyldt for husstanden (den første på hvert skema), så du kan klikke og få vist selve skemaet. Kolonne 2 gengiver det matrikelnummer der har været anført på skemaets forside, idet der i 1940 i modsætning til tidligere folketællinger blev udfyldt et skema for hver husstand. Når fornavne er understreget, er det dem personerne normalt brugte. I den sidste kolonne til højre er der ud for manden oplyst dato for giftermålet med den næstfølgende ‘Husmoder’ (på nogle lister var datoen dog gentaget ud for kvinden). Der er også indsat links til de steder på hjemmesiden, hvor nogle af personerne eller husene er nærmere omtalt.

Det korte af det lange

Da vi jo gerne vil gøre hjemmesiden for Mandemarke så brugbar som mulig, er det nu ved en tålmodig indtastning gjort muligt at søge blandt de næsten 250 personer, som det viser sig kan henføres til vores nærområde, nemlig ejerlavet ‘Mandemarke By’. Nedenfor følger først en liste over de mange oplysninger med relation til landsbyen Mandemarke (folketællingsskema 331-360). Dernæst følger en liste for Kraneled, som også hører under samme ejerlav: Mandemarke By, Magleby (folketællingsskema 134-175). Du kan springe direkte ned til Kraneled ved at følge linket. Men bemærk: Grænsen er ikke logisk, og der er huse i landsbyen Mandemarke på sidstnævnte liste!

Den nye liste nedenfor er formentlig tæt på at være fuldstændig, og gør det muligt at finde nærmere oplysninger om, hvem der boede i Mandemarke og omegn den 5/11 1940. Der er også medtaget de på skemaerne anførte matrikelnumre, men det er i mange tilfælde desværre ikke muligt at fastslå, hvilken ejendom der er tale om. I nogle tilfælde har det været muligt at sætte en præcis adresse på – også hjulpet af ældre beboere i Mandemarke med god hukommelse. Hvis adresserne står med fed skrift skulle der ikke være nogen tvivl, men der er også givet forslag til mulige adresser med kursiv ved en del af husene. Hvis DU kan bidrage med flere oplysninger vil redaktionen af hjemmesiden meget gerne høre fra dig! (Se mailadresse under Kontakt / Bestyrelsen).

Du kan søge efter alt: navne, erhverv og evt. adresse (læs evt. søgevejledningen). Når du vil søge på siden her, skal du blot åbne dit programs søgefelt med Ctrl+F. Ved afskriften af mikrofilm fra folketællingen i 1940 har det vist sig at man ikke altid kan stole på stavningen af personernes navne. PAS PÅ: Navnene er afskrevet fra skemaerne som de var stavet! Det gør det jo ikke nemmere at søge efter bestemte personer på folketællingerne, hvis Christian er anført som Kristian, at Kristine står som Kirstine, og at familien Carlsen flere gange er kaldt Karlsen.

De understregede fornavne er dem de pågældende brugte i det daglige. Den venstre kolonne angiver løbenumre for at der nemmere kan henvises til de enkelte personer. Link til de originale skemaer er indsat på løbenummeret for den første på hvert skema. Personerne er så vidt muligt opdelt i 2 grupper, først selve landsbyen Mandemarke og dernæst ved Kraneled (men grænsen er ikke skarp).

Mandemarke – 144 personer (klik her for Kraneled)

Hvis du har brug for at se husnumrene i dag, findes de på KRAK’s kort (åbnes på ny fane).

Nr. Mat. Navne – 5.11.1940 Født Familiest. erhverv Gift
1 1 Olaf Ripcke-Edsberg   Skovstrædet 2B  8/10 1879 Kunstmaler ugift
2 1 Johannes Hansen 17/3 1868 Gårdejer Husmandsbrug 12/4 1901
3 Anna Sofie Jensine Hansen 2/11 1881 Husmoder
4 25a Edvard Anton  Aksel Andersen   Strædet 11 (=25c) 17/2 1885 Husfader Landarbejder 8/6 1910
5 Emmy Emilie Magrethe Andersen 11/4 1878 Husmoder
6 Harald Herluf Andersen 24/10 1910 Søn Landarbejder
7 Petra Johanne Andersen 6/9 1920 Datter
8 Erik Edmund Andersen 6/9 1920 Søn
9 Jerna (Gerna?) Erene Andersen 16/1 1937 Datterdatter
10 40 Møller Johansen Skovstrædet 1 24/6 1882 Husfader Vejmand 27/11 1909
11 Martha Kristine Sofi Johansen 29/1 1882 Husmoder
12 4c Sofus Frederik Nielsen Busenevej 4 2/5 1886 Parselist (stavet sådan) 7/2 1913
13 Anna Magrete Nielsen 20/11 1889 Husmoder Malkning og Markarb.
14 Ottar Kaj Nielsen 3/9 1925 Barn Søn Markarbejde
15 Ada Larsine Nielsen 18/10 1927 Barn Datter Skolegang
16 Helge Villy Nielsen (optræder på videoer!) 27/8 1932 Barn Søn Skolegang
17 3c el. 3e? H. Chr. R. Christensen (3e ejes af Klintholm) 14/4 1880 Husfader Fhv. Hotelforpagter. Formue 18/11 1910
18 Emma L. H. Christensen 2/8 1888 Husmoder
19 41v Hans Holger Hansen Busenevej 5 (=matr. 41) 29/12 1902 Husmand Landarbejder 3/2 1929
20 Inger Kristine Hansen 10/5 1908 Husmoder Malkning Markarb.
21 Alfre (Alfred?) Arne Hansen 18/7 1929 Barn Sønd (=søn!) Skolegang
22 Rita Marie Hansen 8/3 1932 Barn Datter Skolegang
23 Keld Ejgild Hansen 17/9 1933 Barn
24 Vang (Vagn?) Brink Hansen 5/10 1934 Barn
25 Kai Erik Hansen 10/6 1938 Barn
26 Ejner Hansen 23/12 1939 Barn
27 1f Maren Kirstine Jensen Busenevej 1 29/2 1880 Husejerske Aldersrente
28 30b Overgaard Diderik Busk Busenevej 8 23/7 1893 Husfader Købmand Kolonial (Søn af Murermester) 27/3 1925
29 Anna Elisabeth Busk 6/12 1895 Hustru hjælper i butikken (datter af: Landarbejder)
30 39 Niels Peter Mølholt Skovstrædet 4 20/11 1917 Landarbejder 10/9 1939
31 Gunhil (!) Rita Mølholt 5/2 1920 Hustru
32 Lindy Preben Mølholt 11/2 1940 barn
33 4a Hans Christian Carlsen  Busenevej 19 11/9 1896 Husfader Gaardejer 15/3 1931
34 Kirsten Margrethe Carlsen 3/1 1907 Husmoder Markarbejde
35 Finn Graaberg Carlsen 1/1 1932 barn
36 Lise Graaberg Carlsen 5/11 1937 barn
37 Hans Ejnar Jensen 14/6 1921 Forkarl
38 38 Aage Richard Jensen Post Skovstrædet 6 6/2 1902 Husfader Malermester 19/7 1935
39 Ellen Post 11/6 1904 husmoder
40 Elsebet Post 4/12 1936 barn
41 Ejvind Post 2/2 1940 barn
42 36b Hans Davi (!) Hemmingsen     Strædet 4 30/12 1885 Landpost 29/12 1907
43 Ellen Marie Frederikke Hemmingsen 10/5 1881 Bestyrer af Postindleveringssted
44 26a Oskar Henrik Larsen Strædet 14 23/9 1901 Tækker og Fabriksarb. Holme Saftstation 2/1 1921
45 Olga Kristine Larsen 27/8 1904 Husmoder
46 Jens Villy Kirstien (Kristian?) Larsen 5/2 1928 Barn – Søndagsskolegang
47 52 Herman Johannes Olaf Vinge                 Busenevej 2 7/8 1900 Landarbejder og Fabriksarb. Holme Saftstation 15/11 1924
48 Alvine Dorthea Vinge 22/9 1899 Husmoder
49 Birte Vinge (=Bitten Eskling) 6/6 1933 Datter Skolegang
50 41 Jens Peter Hansen Busenevej 5? (også nr. 19 henføres til matr.41 og det skulle være nr. 19 og ikke nr. 50 der hører Busenevej 5) 27/7 1889 Enkemand – Landarb. Fabriksarb. Holme Saftstation
51 Ingeborg Hansen 31/12 1918 Datter Husassistent
52 39b Christian Julius Hansen Skovstrædet 7 9/2 1894 Husfader Husmand Landarbejder 6/1 1920
53 Anie (!) Hansen 28/9 1895 Husmoder Malkning og Markarb.
54 Doris Erikka H. Hansen 25/6 1928 Barn – Dater (!) Skolegang
55 Per Alva H. Hansen 9/7 1936 barn
56 51 Karl Møller Johansen Skovstrædet 10 3/1 1915 Husfader Landarbejder og Fabriksarb. Holm Saftstation (Barn af: Vejmand) 14/5 1939
57 Marie Regine Johansen 3/1 1920 Husmoder
58 Josef Zhakodnig (Zachodnik!) 18/5 1918 Slægning (! = Maries storebror) Savværksarbejder
59 35b Hemming Hansen       Strædet 12 24/11 1881 Husejer Landarbejder
60 Anna Sofie Kristine Sørensen 17/9 1879 Husbestyrerinde
61 34a Sofus Bernhard Aage Vinge Strædet 9 24/5 1908 Husfader Husej. Landarbejder
62 Anna Kirstine Lovrine(Laurine?) Vinge 3/9 1915 Husmoder
63 Svend-Aage Vinge 3/8 1937 Barn
64 Knud Erik Vinge 18/2 1940 Barn
65 Niels Aage Laursen 3/1 1912 Logerende Landarbejder (Barn af: Arbejdsmand)
66 33 Julius Frederik Larsen Strædet 7 25/7 1889 Husfader Landarbejder og Fabriks Holme Saftstation 28/9 1917
67 Kristiane Nikoline Larsen 14/7 1893 Husmoder Roearbejde
68 Magda Larsen 28/2 1918 Datter Husassistent
69 Enri (?) Larsen 18/5 1921 Datter Husassistent
70 Davi (!) Elias Larsen 10/5 1927 søn skolegang
71 Karine Ulla Larsen 1/3 1932 datter skolegang
72 32 Karen Nora Hansen Strædet 5 16/2 1887 Husmoder Enkehjelp
73 26b Hans Peter Hemmingsen Busenevej 15 8/1 1912 Husfader Landarbejder (Barn af: Maskinpasser) 10/11 1937
74 Edith Hemmingsen 24/8 1912 Husmoder Roearbejde (Barn af: Landpost)
75 Vang-Ove Hemmingsen 22/10 1938 Barn
76 27g Valdemar Hansen Busenevej 10 2/5 1895 Husfader Land og Fabriksarb. Holme     Saftstation 27/4 1923
77 Kristine Petrea Hansen 20/11 1897 Husmoder Malkning og Markarb.
78 28 Hans Peter Hansen Busenevej 12 6/5 1864 Aldersrentenyder
79 37 Karen Kerstine Martsen (i 1930 findes en Karen Mortensen med samme fødselsdato i matr. 49!) 22/7 1892 Enke Husgerning og Malkning
80 38 Henry Richart Andersen Skovstrædet 11 10/12 1908 Husfader Chauffør Rutebil 20/3 1932
81 Edith Andersen 6/10 1910 Husmoder
82 Tove Erene Andersen 12/9 1932 Barn
83 Lilly Margrethe Andersen 13/8 1933 Barn
84 29b Vister (?) Buda Busenevej 14 ? – 1882 Husfader Husejer Land og Skovarbejder (Statsløs tidl. Rusland) 1904
85 Vira Buda vides ej Husmoder (Statsløs tidl. Rusland)
86 Sathaj Buda 21/10 1912 Søn Land og Skovbrugsarbejde
87 35c Henry Holten Petersen [Holsten Petersen]  Strædet 10 3/1 1917 Husfader Husejer Landarbejder 29/4 1932
88 Ada Pouline Mathilde Petersen 23/6 1907 Husmoder
89 Sonja Holsten Petersen 23/10 1938 Barn
90 31b Thorkild Vagner Nielsen Strædet 3 25/9 1901 Husfader Invaliderente. Have og Husflisarb 1/4 1921
91 Anie Sofie Bolette Nielsen 11/6 1902 Husmoder Roearbejde Havearbejde
92 Rosa Eleonora Nielsen 11/5 1928 Datter Skolegang
93 Robert Nielsen 16/12 1929 Søn Skolegang
94 Alice Magna Nielsen 26/9 1933 barn
95 Mogens Lars Nielsen 26/2 1935 barn |116/160
96 43 (33?) Niels Arnold Sigurd Larsen Strædet 7? 9/4 1905 Husfader Landarbejder 10/4 1933
97 Johanne Margrethe Hindborg Larsen 12/7 1913 Husmoder |218/294
98 Grethe Birgit Hindborg Larsen 5/12 1938 Barn
99 21a og 43 Frederik Christian Larsen 1/9 1862 Husfader Husmand Aldersrentenyder 6/3 1885
100 Ellen Larsen 28/8 1858 Husmoder Aldersrentenyder
101 44 Lars Peder Jensen Busenevej 26 21/5 1877 Husfader Husmand 5/4 1914
102 Anette Petræa Sofie Jensen 4/1 1886 Husmoder Invaliderente
103 Karen Marie Jensen 5/6 1917 Barn
104 4a (4d?) Johannes Sørensen Busenevej 19 (boede ved FT1930 Busenevej 24) 4/4 1894 Husfader Parselist 9/5-24
105 Dorthea Jensigne Marie Andræa Sørensen 21/11 1903 Husmoder
106 Folmer Eigil Sørensen 26/8 1926? Barn
107 Herdis Valborg Sørensen 2/12 1928 Barn
108 41 Marie Kirstine Carstensen  (matr. 41 er Busenevej 5, men den er brugt til flere og enken her boede ved FT1930 Busenevej 22) 31/5 1861 Enke Husmoder Aldersrentenyder Husmand
109 23 Emil Julius Carlsen Busenevej 18 (=23c) 14/3 1864 Husmand Aldersrentenyder 4/8 1888
110 Maren Kirstine Carlsen 8/2 1867 Husmor Aldersrentenyder
111 3a m.fl. Bertha Oline Pedersen Busenevej 20 1/6 1901 Husmoder Enke Gaardejer Hjælper ved Markarbejde
112 Verner Pedersen 31/8 1927 Barn
113 Merete Pedersen (men der står tydeligt Merite!) 25/2 1931 Barn
114 Hakon Nøhr Jensen 4/4 1916 Gaardbestyrer |230/294
115 4k Carl Svend Frede Carstensen         Busenevej 32 12/8 1904 Husfader Brødkusk Borre Bageri 13/4 1930
116 Thyra Carstensen 21/3 1908 Husmoder
117 Valther Roland Carstensen 12/8 1930 Barn
118 Lissy Connie Carstensen 11/5 1938 Barn
119 1a Lars Peder (Peter?) Christiansen Skovstrædet 2 A/B? 27/11 1877 Husfader Landarbejder, Aldersrentenyder 4/5 1900
120 Inga Caroline (Ida Karoline?) Christiansen 3/3 1879 Husmoder Aldersrentenyder
121 Otto Viggo Christiansen 28/9 1911 Barn Landarbejder
122 1a Peder Pedersen Skovstrædet 2 A/B? 17/11 1862 Husfader Husmand Aldersrentenyder 9/10 1885
123 Karen Marie Pedersen 23/1 1865 Husmoder Aldersrentenyder
124 5e m.fl. Richard Larsen Rakkerbanken 2 23/9 1897 Husfader Gaardejer 6/3 1927 |232/294
125 Valborg Kirstine Larsen 21/5 1906 Husmoder Hjælper ved Markarbejde
126 43 Chatrine Hansen 24/12 1887 Husmor Enke Ingen (erhverv)
127 5a Hans Christian Jørgensen Rakkerbanken 3 8/4 1901 Husfader Gaardejer 1/3 1927
128 Elisebeth Jørgensen 16/11 1898 Husmoder Hjælper ved Landbrug
129 Karl Erik Jørgensen 8/1 1928 Barn
130 Niels Peder Jørgensen 18/4 1930 Barn
131 Karen Marie Jørgensen 28/3 1932 Barn
132 Hans Henrik Jørgensen 5/3 1935 Barn
133 Knud Anker Jørgensen 2/1 1937 Barn
134 Lars Christian Friman 3/2 1918 Karl (barn af: Husmand)
135 Jens Laurits Larsen 23/7 1908 Kontrolassistent |236/294
136 6a Hans Jørgen Jensen  Rakkerbanken 1 22/7 1894 Husfader Gaardejer 15/12 1918
137 Karen Marie Jensen 1/11 1895 Husmoder Hjælper ved Markarbejde
138 Mona Louise Jensen 17/7 1924 Barn Husassistent
139 Ketty Ane Marie Jensen 31/3 1931 Barn
140 Lissi Solveig Jensen 27/9 1932 Barn
141 Helge Rasmussen 27/3 1923 Karl
142 13d Lars Nielsen Busenevej 38Bjergly” 23/4 1876 Husfader Landarbejder, Aldersrentenyder 31/10 1899
143 Karen Marie Nielsen 22/3 1873 Husmoder, Aldersrente- nyder
144 Yrsa Jytte Leona Nielsen 26/1 1925 Barn |238/294
.

Kraneled (101 personer pr. 5/11 1940)

Da Kraneled by jo hører til samme ejerlav som Mandemarke, nemlig ‘Mandemarke By, Magleby’, er grænsen ikke helt skarp, men følgende personer skulle også efter matrikelnumrene høre mere til Kraneled end Mandemarke by. Alle oplysninger svarer til de håndskrevne i det omfang de har været læselige. Men rettelser eller supplement især med oplysning om adresser modtages med tak pr. mail (deleuran.flemming@gmail.com).

KRAK’s kort (åbner på ny fane) viser husnumrene for Kraneleds huse og gårde.

Nr. Matr. Navne ved folketælling 5.11.1940 Født Familiestilling og erhverv Gift
1 13e (13l?) Selma Alexandra Beiter Kraneledvej 23 = Gurkebakken 1 24/5 1912 Forskolelærerinde (ugift)
2 15c Niels Peter Rasmussen Gurkebakken 6 16/1 1869 Husfader Lever af Formue 22/7 1892
3 Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder
4 13m Mette Dorthea Marie Christoffersen Gurkebakken 5 6/1 1885 Landbrug Pensionist
5 13A? 13h Henrik Svend Henriksen Kraneledvej 23? (=13e) 7/10 1908 Smedemester 3/12 1933
6 Kirstine Sigrid Henriksen 1/7 1911 Husmoder
7 Erik Bent? Sønderholm Henriksen 4/10 1934 Barn
8 11O Niels Ejner Petersen Kraneledvej 20? (=11d) 26/5 1904 Husfader Uddeler i Kraneled Brugsforening 21/10 1934
9 Brugsen Thora Petersen 5/6 1911 Husmoder passer Butikken
10 Grethe Petersen 2/3 1938 Barn
11 Gerda Henriette Boline Jørgensen 28/5 1925 Husassistent Husgerning
12 13l 13k (også nr. 42) Evald Verner Johansen Kraneledvej 15 18/2 1910 Husfader Landarbejder 23/3 1930
13 Ulla Alida Torbek Johansen 28/7 1909 Husmoder
14 Aase Rossing Johansen 15/5 1930 Barn
15 Kurt Rossing Johansen 23/5 1933 Barn
16 15e Peter Jens Gotrup Nielsen (el. Gatrup?)        Gurkebakken 10 20/10 1886 Husfader Parcelist 27/11 1908
17 Karen Sofie Gotrup Nielsen 29/11 1886 Husmoder Hjælper ved Landbrug
18 Dagni Gotrup Nielsen 22/6 1928 Barnebarn
19 13e? Bille Svend Georg Nielsen Kraneledvej 23? 6/11 1894 Husfader Gaardejer 19/9 1921
20 Clara Emilie Nielsen 18/2 1897 Husmoder
21 Bille Henning Nielsen 18/9 1922 Barn Karl
22 Bille Anders Nielsen 13/10 1927 Barn
23 Peter Nicolaj Arnesen 20/12 1864 Lever af formue fra Mejeriet 9/11 1893
24 Karen Sofie Arnesen 9/11 1879 Pt hos Tandlæge Fennestad Holstebro 9/11 1893
25 16a Aksel Christoffersen Kraneledvej 35 19/3 1898 Husfader Gaardejer 12/7 1929
26 Johanne Kristine Elena Christoffersen 15/10 1906 Husmoder
27 Kristine Anna Christoffersen 31/4 1930 Barn
28 Jens Jørgen Christoffersen 27/5 1932 Barn
29 Udøbt Christoffersen 26/10 1940 Barn
30 Gorry Vang Holsten Hansen 2/8 1923 Karl
31 Molly Kirstine Nielsen 19/8 1923 Husassistent
32 16L (16e?) Laurits Jacob Larsen     Kraneledvej 29 (=16e) 22/9 1896 Husfader Vejmand 10/11 1926
33 Laura Mathilde Albertine Larsen 24/5 1904 Husmoder
34 Arne Helmer Larsen 2/2 1927 Barn
35 Hans Christian Larsen 26/6 1928 Barn
36 Ulla Inga Larsen 17/1 1931 Barn
37 John Palle Larsen 23/5 1940 Barn
38 15a Otto Julius Hemmingsen Gurkebakken 12 8/9 1893 Husfader Gaardejer 21/5 1925
39 Anna Margrethe Henrikke Hemmingsen 31/3 1896 Husmoder Ved Landbruget
40 Helmer Hemmingsen 17/5 1926 Barn Ved Landbruget
41 Folmer Hemmingsen 7/2 1933 Barn
42 13l, 13k (også nr. 12?) Hanne Kristine Sørensen   Kraneledvej 15 5/2 1867 Husmoder Enke, Lever af Formue
43 11?? “Sølyst” Niels Orla Baandhøj Kraneledvej 22 (=11b) 4/8 1907 Husfader Hotelforpagter 12/5 1939
44 Karen Marie Baandhøj 10/6 1915 Husmoder Køkkenchef
45 Hans Carl John Baandhøj 16/5 1939 Barn
46 Dora Margrete Jensen 17/3 1926 Husassist.
47 Anna Kristine Baandhøj 20/5 1874 Husmoder
48 Hans Peter Baandhøj 14/1 1862 Husfader Hotelejer
49  17 Laurits Marius Nielsen   Skansevej 1 4/8 1890 Husfader Landbrug 14/1 (blank)
50 Kirstine Hansine Nielsen 24/6 1897 Husmoder Markarbejde
51 Else Nielsen 26/12 1921 Barn Markarbejde
52 Hans Edgar Andersen 26/8 1926 Medhjælper
53 Peter Bülow Skovborg 21/3 1916 Roearbejder
54 11a ? Aage Christensen    Kraneledvej 20? (=11c og d) 29/7 1906 Husfader Fodermester 30/4 1939
55 Johanne Gotrup Clara Christensen 7/6 1918 Husmoder Hjælper ved Landbrug
56 Karen Marie Christensen 18/2 1940 Barn
57 16d Olav Chr. Jensen Frimand Kraneledvej 27 3/7 1906 Husfader Telefonarbejder Post og Telegraf 2/1 1931
58 Karen Luise Frimand 16/5 1913 Husmoder
59 Boris Agnete Frimand 18/2 1931 Barn
60 16e Frederik Ferdinand Rasmussen      Kraneledvej 29 6/4 1883 Husfader Cyklereparatør 20/11 1914
61 Anna Marie Karoline Rasmussen 28/1 1883
62 12a Svend Aage Hansen Busenevej 36 “Kongsbjerggaard” 1/7 1907 Husfader Gaardbestyrer 26/11 1939
63 Rosa Ingeborg Hansen 30/11 1919 Husmoder Hjæper ved Markarbejdet
64 Helen Kongsbjerg Hansen 29/1 1940 Barn
65 Niels Hermann Hansen Oddermose 5/7 1919 Karl (barn af: Arbejdsmand)
66 7s (7c?) Niels Christian Madsen Kraneledvej 7 (=7c) 19/3 1884 Husfader Gaardejer 11/5 1923
67 Ellen Johanne Andrea Madsen 17/9 1881 Husmoder
68 Jenny Else Margrethe Madsen 24/8 1924 Barn Husassistent Hjælper ved Markarbejde
69 Hakon Pedersen 27/7 1908 Barn(?) Tømrersvend
70 8a Maren Kirstine Frederiksen  Kraneledvej 14 3/10 1878 Husmoder Enke Gaardejerske 11/2 1938 (?)
71 Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn Gaardbestyrer
72 Hertha Jensigne Frederiksen 14/3 1912 Husassistent
73 Frede Marius Nielsen 14/1 1920 Karl (barn af: Parcelist)
74 7a Hans Peder Jakobsen Kraneledvej 12 8/3 1913 Husfader Gaardejer 14/4 1939
75 Magda Kirstine Jakobsen 9/3 1915 Husmoder
76 Jens Peder Ole Jakobsen 14/9 1939 Barn
77 Hans Peder Hansen 18/12 1876 Pensionær Formue
78 Christian Valdemar Hansen 7/6 1912 Logerende Bilejer Vognmand
79 14e Niels Jørgen Rasmussen  Busenevej 40 (=14a) 5/11 1893 Husfader Gaardejer 15/11 1924
80 Thora Karoline Rasmussen 31/8 1887 husmoder
81 Magne Rasmussen 15/9 1925
82 Hans Arne Rasmussen 17/1 1927
83 Astrid Marie Rasmussen 1/5 1928
84 Edith Magrethe Hemmingsen 22/7 1921 Husassistent Husgerning
85 Harald Hansen 9/9 1917 Medhjælper
86 Hans Møller Andersen 16/4 1920 Medhjælper
87 Hans Kristian Georg Hansen 2/1 1924 Medhjælper
Båndhøjvej 1 “Baandhøjgård”:
88 11a Harry Kortsen 22/7 1917 Arbejdsmand Landarbejder
89 mfl. Kristian Laursen 1/12 1916 Arbejdsmand
90 Karl Johannes Hansen 1/8 1914 Forkarl Landbrug
91 Inger Hemmingsen 25/10 1923 Husassistent
92 Jens Asger Hansen 27/4 1922 Søn Karl, Landbrug
93 Vagn Ove Hansen 25/3 1926 Søn
94 Metha Emilie Hansen 24/5 1871 Rentier Enke
95 Helga Kamilla Hansen 23/2 1896 Husmoder
96 Peter Ejner Hansen 16/4 1893 Husfader Gaardejer
97 10a Axel Marius Rasmussen Skansevej 2 2.8.00 Husfader Gaardejer 30/3 1928
98 Emma Kristine Rasmussen 23.2.07 Husmoder
99 Esther Agnethe Rasmussen 24.3.32 barn
100 Ernst August Rudolf Sönderskov Fisch 8.12.16 Medhjælper
101 Ingeborg Thyra Sønderskov Fisch 5.10.22 Medhjælper

Og så er der fundet et par stykker mere efter at data er lagt officielt på nettet i 2016 (matr./navn/født/stilling/vielsesdato):

13f  Jens Peter Jensen Kraneledvej 21 20/2 1865 Husfader, Fhv. Uddeler 16/4 1873
Ane Mathilde Jensen 13/9 1867 Husmoder
18a Olav Petersen Skansevej 3 17/10 1902 Husfader, Bestyrer 16/3 1928
Kirsten Petersen 22/3 1903 Husmoder
Astrid Petersen 31/5 1929 Barn
Børge Petersen 4/1 1932 Barn
Christiane Petersen 8/11 1872
Kirstine Nielsen 24/2 1870 Slægtning
Svend Aage Olsen 12/3 1916 Forkarl
Leif Andersen 12/7 1925
13h Hans Chr. Jensen Frimand Kraneledvej 19 23/10 1884 Husfader Tømrermester 2/6 1906
Clara Marion Kirstene Frimand 19/2 1884 Husmoder 2/6 1906
Frits Hakon Frimand 30/4 1923 Søn, Lerling

Tilbage Mandemarke