Om træer i og ved private haver (12/2016)

Det følgende er et uddrag af Vordingborg Kommunes retningslinjer 2016 vedrørende træer i og ved private haver. Hele dokumentet kan hentes som PDF-fil (åbnes på ny fane). Bemærk også afsnit 2.2.4-5 om grundejeres forpligtelser m.m.

 

I Vordingborg kommune har vi igennem mange år haft et klart princip (Hovedregel) for, hvordan vi behandler og tager afgørelser i sager omkring alle træer i Kommunen.

H O V E D R E G E L : Vi fælder principielt kun træer i Vordingborg Kommune når de er syge, eller træer som udgør en sikkerhedsrisiko.

2.2  Beskæring og fældning af træer og buske

Enhver beskæring eller fældning af træer skal foretages med træet som udgangspunkt. Vi skal tænke på hvad vi kan gøre for træet, frem for hvad træet kan gøre for os.

Således skal en beskæring tage udgangspunkt i træets vækstform, sundhedstilstand, evne til at blive gammelt, samt mulighed for at bevare en harmonisk og smukt krone efter en beskæring. Hvis det er formålstjenligt, kan man overveje fældning og genplantning.

Træffes der beslutning om at fælde et træ, der er levested for beskyttede/sjældne arter, skal det ske på det mest gunstige tidspunkt i forhold til de beskyttede/sjældne arter, og evt. ske på baggrund af en dispensation af Naturstyrelsen.

2.2.1        Kriterier for fældning og beskæring af træer

Følgende forhold danner grundlag for en afgørelse om beskæring eller fældning:

 • Træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse.
 • Vurdering af træets art, alder, kulturel værdi, natur værdi, sundhed, æstetik, byplanmæssig funktion, samt placering i forhold til omgivelserne.
 • Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
 • Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Skovloven og Vejloven).
 • Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den rutinemæssige drift af området.
 • Vurdering af, om træet vokser ind over nabogrunden og er til væsentlig gene.
 • Vurdering om træet er til gene for grundejeren selv, hvis træet står på egen grund.
 • Reel mistanke om forringet sundhedstilstand hos træer (råd, svamp, skadedyr mv.).

2.2.2 Afvisning af træfældning

Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er:

 • Manglende udsigt. Ifølge Loven (Danske Lov, 1683) har ingen grundejer hævd over en udsigt eller kan vinde hævd på en udsigt. Dog kan der på arealer der er omfattet af en udsigtsfredning, være pligt til at fjerne udsigtshæmmende opvækst.
 • Skygge på grunden. Skygge kan være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden overstiger den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen vurderes fra sag til sag. Praksis er, at skyggeforholdene skal være af væsentlig omfang (som f.eks. permanent skygge – dvs. skygge i mere end 80% af dagtimerne), før den naboretlige tålegrænse overskrides. Vandrende skygge i nogle timer daglig er absolut tålelig (eks. eftermiddagsskygge).
 • Nedfaldne blade, kviste, pollen, frugt og frø på hustage, belægninger eller i haver. Det må erkendes, at især træernes blade og nedfaldsfrugt kan give anledning til besvær for naboer, men de samlede gevinster i form af en grøn by eller et frodigt landskab overstiger de gener, træerne i enkelte tilfælde kan give. At træer taber løv og frugt er helt naturligt, og kan derfor ikke anses som en gene.
 • Antenne- og parabolforhold samt opsatte solfanger/solcelleanlæg. At en grundejer ændrer tilstanden på sin ejendom, bolig eller have, giver ikke ejeren ret til at kræve en nabos træer beskåret eller fældet. Bygning af tagvinduer, haveanlæg, terrasse og swimmingpool mv. giver ikke ret til fældning af træer.

2.2.4 Grundejers forpligtigelser  

Ifølge Vejloven ”Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 103, stk. 2” er grundejeren forpligtet til at frirumsbeskære beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige veje således, at den frie højde over fortov/cykelsti er mindst 3,00 m og kørebanen mindst 4,20 m.

Det er vigtigt af hensyn til trafiksikkerheden, at både Grundejer, Kommune og borger overholder sine forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelsen af disse beplantninger.

Træer der står fuldstændigt på privat ejendom, kan ejeren frit råde over. Træer hvis krone går ud over fortov eller vejskel, skal dog frirumsbeskæres efter vejlovens krav. Dog skal Vordingborg Kommune inddrages, hvis der skal ske beskæringer eller fældninger af træer som har en natur-, kulturel- og historisk værdi, samt træer som er ældre end 25 år.

Trafiksikkerhedsmæssigt skal normer og krav til træer, i forhold til oversigtsarealer og afstandskrav, opfyldes jævnført ’Håndbog – Grundlag for udformning af trafikarealer’.

2.2.5 Forebyggelse af problemer i forhold til naboer.

Borgerne skal underrette/involvere Vordingborg Kommune, hvis der skal ske beskæring af større og ældre gamle træer på privat grund (ældre end 25 år eller større end 30 cm i diameter målt 1 m over terræn). Dette gælder særligt for træer der er registreret i lokalplaner, eller som er angivet som ’særligt træ’, eller ’bevaringsværdigt træ’ i Vordingborg Kommunes GIS system eller i ’Miljøportalen’ mv.

Vordingborg Kommune skal underrettes, og der skal ansøges om beskæring eller evt. fældning, hvis træer står i skel til offentligt areal eller har en trækrone som går over skel.

 

Tillæg til ’Retningslinjer og mål for Træer’.

2.4 Solitære træer i haver, landsbyer, parker og i det åbne land.

Solitære træer kan have direkte eller indirekte indvirkning på byerne og landskabet som man færdes i. Træer skal således ikke nødvendigvis kun stå langs vejen eller være lige ved siden af beskueren for at have en betydning. Træer i periferien kan have en stor betydning af oplevelsen af byen og landskabet. Træer sætter ting i perspektiv og hjælper os med at orientere os i de landskabs- og byrum som vi befinder os i.

Landsbyer er kendetegnet ved at de set på afstand ligner en lund af træer – en ’oase’ der beskytter byens borgere mod vinden. Træerne i landsbyerne har stor menneskelig, naturmæssig og kulturel betydning. Og alle træer, både dem som er på de offentlige arealer, og dem som vokser i haver og øvrige grønne arealer, er lige vigtige. Alle træer bidrager til den grønne struktur og totaloplevelsen af landsbyerne og landskabet omkring.

Som Kommune har vi ikke råderet over træer på private arealer, men vi kan registrere dem, som har særlig betydning for landskabet og bymiljøerne, eller vi kan registrere træer som er bevaringsværdige.

I det åbne land ser vi ofte også solitære træer langs veje, i markskel, på opdyrkede arealer, ved vandløb og søer, samt ved fortidsminder. Mange solitære træer har et afsæt i fortidens landskab og er med til at fortælle historien om lokalområdet. Træerne har stor betydning for den måde vi opfatter landskabet på, og træerne hjælper os til at afstandsbedømme når vi er ude. Træerne er landskabets skulpturer, og er også vigtige biotoper for dyrelivet.