Fredningsafgørelsens betydning for Mandemarke

Det kan være svært at overskue, hvad Overfredningsnævnets afgørelser fra 1980 betyder specifikt for Mandemarke, men følgende – enstemmige udtalelse – fra afgørelsen er værd at fremhæve:

Som anført bør fredningen ikke omfatte landsbyerne Mandemarke og Kraneled. Disse bymæssige bebyggelser afgrænses over for det omgivende fredede eller under fredning værende område, således som det er vist på kortet, der hører til Overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet). Ved afgrænsningen af Kraneled er der taget hensyn til, at en vis yderligere bymæssig bebyggelse kan ske uden hensyn til fredningen. Afgrænsningen af Mandemarke findes derimod at burde følge landsbyen, som den nu ligger, men således at fredningen umiddelbart viger for en mindre udvidelse af landsbyen mod nordøst, hvis amtsrådet ved administrati­onen af by- og landzoneloven og på baggrund af regionplanlægningen tillader landsbyen udvidet. Der er ved denne beslutning, som delvis imødekommer fremsatte ejerønsker, lagt vægt på, at der ved vilkår for zonelovstilladelser til udstykning og bebyggelse eller eventuelt i lokalplan kan sikres en nødvendig hensyntagen til det omgivende landskab.

Overfredningsnævnets afgørelse af 9/12 1980 indeholder på den baggrund følgende fredningsbestemmelse:

§ 2. Bevaring af områdets tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. De arealer nordøst for Mandemarke by, der er vist på fredningskor­tet med særlig signatur, udgår af fredningen i takt med, at arealerne bebygges i henhold til lokalplan eller med amtsrådets tilladelse i medfør af by- og landzoneloven.

Udsnit af det omtalte fredningskort for selve Mandemarke by kan ses ved at følge linket.

Det kan oplyses at Vordingborg Kommune ikke har vedtaget nogen lokalplaner for Mandemarke. Vordingborg Kommune har på sin hjemmeside en indgang til alle lokalplaner, som indtil nu er vedtaget.

Da der efter den seneste kommunalreform ikke længere findes noget amtsråd, til at fastlægge vilkårene for udstykning og bebyggelse der skal sikre en nødvendig hensyntagen til det omgivende landskab, må man forvente at kommunen vil sørge herfor ved at udarbejde en lokalplan.

Som det blev formuleret i indledningen til Møn Kulturarvsatlas fra 2008, hvor Mandemarke var en af de lokaliteter som blev særligt fremhævet (læs også indledningen om formålet med Kulturarvsatlas):