Marken op til bakkerne

Oprindelig hørte hele marken til Finn Carlsens gård på Busenevej 19, den eneste firelængede gård i Mandemarke som ikke blev flyttet ud ved udskiftningen i 1802.

Da Finn Carlsen ville sælge gården, var det nødvendigt at reducere jordtilliggendet for at komme fri af reglerne om landbrugspligt. Derfor blev marken delt op og den nordligste del fra Busenevej og op til bakkerne blev købt af Lars Bjerregaard, som ejer Busenevej 13 samt den gamle busgarage ved siden af huset, som siden er blevet moderniseret af Lars.

Resten af marken hører stadig til gården på Busenevej 19.

Udsnit af det gamle kort fra 1798, som var gældende frem til 1860 (derfor overstregninger og tilføjelser med forskellig skrift og farve)

Som det ses af de stærkt gule veje og fællesarealer, fortsatte Skovstrædet i en ring rundt om marken – også kaldet forten – til Busenevej ved Mandemarkes sydlige udkant. Den blå sø i det store gule område til venstre er det gamle gadekær.

Bemærk at der siden kortet ophørte med at blive brugt som matrikelkort, er forsvundet endnu flere bygninger end de allerede overstregede den gang.

Når der meget sent i perioden kortet brugtes med stor sort skrift er skrevet No 1 på marken, er det fordi den da tilhørte Klintholm Gods, idet godset – naturligvis – var nummer 1. Jorden hørte nemlig til den gamle skole, idet jorden først blev frasolgt senere.

I det store Møn Kulturarvsatlas, som også er lagt på nettet, står der om marken:

Forten er nogenlunde bevaret, men stiforløbet omkring kunne med fordel fremhæves i højere grad, så fortens karakter af frit areal indenfor landsbyens rammer fremhæves.