Hans Peter Hansen (Nyt 11/2018)

personer_Oleshus1

Hans Peter Hansen, hans kone Sidse Marie og deres datter var fattige folk med bopæl i Tørvelukkehuset på Skovstrædet 5. (Se registreringen af familien ved folketællingen tilbage i 1880 nederst på siden her).

De led den bet at skulle dyrke en bakket fattig jord, hvor markerne gik fra huset og et stykke op i bakkerne. Indtægten blev suppleret med tørvegraveri. Det var et hårdt og nøjsomt liv.

Måske var det årsagen til at Hans Peter Hansen på sine gamle dage var en meget let irritabel mand. Landsbyens børn skulle blot stikke en træskosnude ind på hans jord for at gøre ham rasende. Ifølge Edith Hemmingsen var Hans Peter Hansen det voksne ynglingsoffer for børnenes drillerier. De gik med vilje ind på hans jord, for at løbe grinende bort når han fik et af sine raserianfald. Billedet ovenfor er ifølge Edith taget engang i starten af 1920’erne.

Marie Møller husker ligeledes sin mand Karl Møller Johansen fortælle om, hvordan de da han var barn som en fast tradition nytårsaften drillede Hans Peter Hansen, der truede af dem med sin stok og råbte:  “Satans unger!

personer_DegamleOle

Hans Peter og Sidse Marie

Aage Post som boede mange år i Mandemarke har skrevet ‘Lidt om det gamle Mandemark‘, som blev trykt i Møns Dagblad den 23. december 1944 (som du kan åbne på ny fane ved at følge linket.

Herunder er et  klip fra artiklen, som efter indholdet synes at beskrive Hans Peter Hansen. Døm selv! Teksten er udskrevet ved siden af så den er lettere at læse.

(klik for at forstørre)

Mandemarks særprægede
Folketyper”
Vi vil nu tænke os et Spand af
Aar tilbage i Tiden for at være
sikker paa at træffe paa nogle af
de særprægede og interessante
Folketyper, som Mandemark har
været så rig paa. Manden, der
boede dér dengang, blev snart
kaldt for “Tørvelukkeren”. Han
levede her i mange Aar en ret
primitiv Tilværelse sammen med
sin Familie og de to graa Heste
og dyrkede den karrige Jord, der
hørte til Huset. Han var en me-
get karakteristisk Skikkelse med
det pragtfulde, lange hvide Skæg,
der gav hans Person et saare ær-
værdigt Udseende. Da han tillige
havde et kønt ansigt, mindede
han meget om en rigtig julenisse.
Tørvelukkeren var en livlig og
interessant Mand, der gerne tog
imod Gæster og utallige er de Hi-
storier, der blev fortalt ved
Langbordet inde i den lavloftede
Stue, hvor der forresten var gan-
ske hyggeligt. Samtidig blev der
pulset dygtigt paa Piberne og
drukket adskillige Kaffesorte
(sort Kaffe med Sukker og Bræn-
devin). Tørvelukkeren er stadig
i frisk Erindring hos de fleste i Byen.

Ifølge avisartiklen er billedet er af ‘Tørvelukkeren og Jens Post’.

 

.

.

Uddrag af Folketælling 1880 for Mandemarke:

128 F1 Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Gift Husfader,  Dagleier  ved Skovarbeide              
128 F1 Sise [Sidse] Marie Hansen 36 1844 Gift hans Hustru
128 F1 Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 Ugift deres Barn
128 F1 Vilhelm Hansen 3 1877 Ugift deres Barn [i 1906: Smedemester Busenevej 24]
128 F1 Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 Ugift deres Barn

Når der under familie nr. 128 står F1, er det fordi der i samme hus også boede en anden familie (F2), nemlig Hans Peters far, Hans Larsen f. 1821, om hvem der står at han er aftægtsmand, dvs. forsørges af sin søn, samt hans hustru, dvs. Hans Peters mor Kirsten Pedersdatter f. 1816, og disses 2 ugifte voksne børn, Marie Hansdatter f. 1847 og Jens Hansen f. 1858, som altså er søskende til Hans Peter.

Af disse gamle registreringer kan man altså se, at Hans Peter Hansen udover sin kone Sidse Marie og deres foreløbig (i 1880) 3 børn, også har sine forældre og 2 ældre søskende boende i samme hus, der var været opdelt i 2 meget små lejligheder, som det ofte var tilfældet i mange af de gamle huse. Børnebørn til en senere ejer har fortalt, at der i hver ende af huset var 2 rum, og i midten var der køkken og bryggers.

Men der har været flere som hed ‘Hans Peter Hansen’

Ser man på folketællingen for Mandemarke i 1880 viser det sig, at der også har været en anden ‘Hans Peter Hansen’ med præcis samme fødeår, 1850, som viser sig at have boet på den sidste gård mod Busene, nemlig “Bøgeholtgård” på Busenevej 40:

Hemming Hansen 32 1848 Ugift Gaardejer
Hans Peter Hansen (original liste) 30 1850 Ugift hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 Enke deres Moder
Lene Katrine Petersen 25 1855 Ugift Plejedatter

Vi kender ikke mere til denne Hans Peter Hansen, men så er der endnu en.

Det er nemlig blevet fortalt at Hans Peter Hansen i sin barndom havde boet på Busenevej 12. Men det er forkert, for der har nemlig været også været en tredje Hans Peter Hansen!

Den Jens Peter vi har hørt om i historien ovenfor var gift med Sidse Marie. Den anden Hans Peter som var født den 16. maj 1864 var gift med Sidse Kirstine som var født den 14. november 1854. At begges koners første navn har været ‘Sidse’ kan også have bidraget til forvirringen. Sidstnævnte Hans Peter som var gift med Sidse Kirstine flyttede lidt rundt efter arbejde, men ifølge folketællingerne boede de i 1901 i Klinteskoven og i 1906 i Karensby.

Senere boede de i Mandemarke – ved folketællingen i 1916 på matr. nr. 37 som er Busenevej 4 og ved folketællingen i 1925 på matr. nr. 28  som er Busenevej 12.

Og for at gøre forvirringen fuldkommen havde de en søn, Jens Peter Hansen, som slog sig ned i Tørvelukket efter at den tidligere beboer Hans Peter Hansen var død!

Jens Peter Hansen flyttede altså ind i huset på Skovstrædet 5 efter at en der havde heddet det samme som hans egen far var død! Hvornår han flyttede ind vides ikke helt præcist, men ved folketællingen i 1940 er han registreret i Tørvelukket, Skovstrædet 5.

Der er også kommet en historie på hjemmesiden om Jens Peter Hansen og hans familie.

Men tilbage til denne histories Hans Peter Hansen fra 1850, som måske skulle kaldes ‘Hans Peter Hansen, den ældre’.

Folketælling i 1901

Ved folketællingen i 1901 kan vi finde følgende (link til originalt skema, hvor det er svært at se om der står Peder eller Peter, men det vekslede også ofte hvordan man stavede dette fornavn):

115-1 Hans Peder Hansen 21/2 1849 Husfader Vognmand og Jordbruger
115-1 Mette Kirstine Larsen 5-2-1849 Husmoder (fra Pollerup og gift i 1887)
115-1 Laura Hansen 29/10 1881 Barn Husgerning og Markarbejde
115-2 Marie Hansen 18-10-1847 Husmoder Forhenværende Tjenestetyende, Fattighjælp

Af mikrofilmen af den originale liste for familie 115 kan man se, at personerne hører til ‘Matr. 49’, at Hans Peter Hansen var født 21/2 1849, og hans kone var født 5/2 1849, samt at hun, da de var blevet gift i 1887, kom fra Pollerup i Keldby Sogn. Når der tidligere har stået at deres fødeår var 1850, er det fordi man ved de gamle folketællinger kun spurgte til folks alder ved folketællingen. Det beregnede fødeår fremkom ved at trække alderen fra folketællingsåret, så hvis folk ikke havde haft fødselsdag endnu i folketællingsåret, blev det beregnede fødeår altså et år for højt.

Om Laura Hansen kan man se at hun er født 29/10 1881, og hun står nævnt efter sin mor som barn (men ikke noget om hvem faren har været – hun har været 6 da hendes mor blev gift med Hans Peter), samt at hendes erhverv er ‘Husgjærning og Markarbejde’.

Om den sidste i husstanden, Marie Hansen, står at hun er født 10/10 1847, født i Magleby Sogn, og at hun er ‘Forhenværende Tjenestetyende. Fattighjælp.’ Er hun mon en storesøster til Hans Peter, der aldrig er blevet gift og tidligere har været tjenestepige, og nu som 53-årig får fattighjælp, som bor i huset?

I dag har Skovstrædet 5 matrikelnr. 49b, så huset må være det oprindelige hus efter en mindre ændring af jordtilliggendet. Af en oversigt over familiernes hovedpersoner – husbond – står Hans Peter anført som husmand.

Folketælling 1906

Hans Peter Hansen 1849 Gift Husfader Vognmand
Mette Kirstine Hansen 1849 Gift Husmoder
Laura Hansen 1881 Ugift Datter

Denne ‘Hans Peter Hansen’ står anført med fødeår 1849 – hvor der i 1880 som nævnt ovenfor var 2 personer med dette navn og fødeår 1850. Der kan ikke være tvivl om det er den samme som er nævnt lige ovenover fra 1901, idet han er vognmand og gift med Mette Kirstine, som dog nu kaldes Hansen og ikke Larsen, som sikkert har været hendes fødenavn. (Forklaring på afvigelsen i årstal er fordi man kun anførte alderen på  folketællingsdagen).

Var det også ham vi fandt i 1880? Muligvis, for han blev jo først gift med Mette Kirstine i 1887, så han har måske først været gift med Sidse Marie?

TILBAGE TIL TOP