Fartbegrænsning i Mandemarke (NYT 9/2018)

Vejen igennem landsbyen Mandemarke er ikke bred og overskuelig. Især i sommerhalvåret er der meget trafik i landsbyen, men mange som hele året skal til og fra Busene m.v. er meget utilbøjelige til at sænke hastigheden i landsbyen bare til de lovpligtige 50 kilometer i timen!

Bylauget havde i 2009 påpeget problemerne overfor kommunen uden at det førte til noget. I sommeren 2018 syntes bestyrelsen for Mandemarke Bylaug at tiden måtte være inde til at tage sagen op med kommunen igen og skrev til kommunen den 4. juli:

Vedr. : Anmodning om nedsættelse af fartgrænse på den del af Busenevej, der fører gennem Mandemarke, samt etablering af fartdæmpende vejbump eller chikaner

På talrige opfordringer fra beboerne i Mandemarke anmoder Mandemarke Bylaug hermed om, at fartgrænsen på 50 km/timen bliver nedsat til 40 km/timen på den del af Busenevej, der fører igennem landsbyen, og at der samtidig bliver opsat fartdæmpende foranstaltninger.

I 2009 indsendte vi en tilsvarende anmodning til Vordingborg Kommune, men fik afslag med henvisning til støj- og forureningsgener samt at visse typer bilister ikke respekterer foranstaltningerne, men forcerer dem med stor hastighed.

Vi vil nu hævde, at de anførte argumenter er ‘tynde’ og let kan modsiges:

• Hvis bump og chikaner medfører uforholdsmæssig store støj- og forureningsgener, hvorfor er de så etableret i andre lignende byområder, fx Ullemarke, Klintholm Havn og Kjeldby?

• Og hvis bump og chikaner ikke gavner trafiksikkerheden, hvorfor bliver de så stadig anlagt?

Da der desuden er sket en udvikling i trafikken siden 2009, beder Mandemarke Bylaug om, at spørgsmålet tages op til ny vurdering af Vordingborg Kommune.
Argumenter for hastighedsgrænse på 40 km/timen og vejbump eller chikaner:

• Flere biler og turistbusser: Trafikbelastningen gennem Mandemarke er generelt tiltaget siden 2009 bl.a. på grund af trafikken til Geocenteret, som via bilisternes GPS ledes gennem Mandemarke og ikke gennem skoven. Mange bilister opdager ikke det lille skilt på hjørnet af Klintevejen og Klintholm Havnevej, som henviser til at fortsætte ad Klintevejen. En tydeligere markering er ønskelig.

• Usikre trafikforhold for bløde trafikanter: Der er desuden et stigende antal cyklister og vandrere gennem Mandemarke på deres vej til Mandemarke Bakker/Klintholm Havn. De kan ikke gå i rimelig sikkerhed på vejen pga. fartglade bilister og manglende fortove.

• Smal vej uden fortov: Vejen er 4-5 meter bred, der er ingen fortove og mange steder heller ikke vejrabat. Det er svært at hoppe i sikkerhed, når en bred bus eller landbrugsmaskine kommer med stor fart.

• Dårlige oversigtsforhold: Vejen snor sig gennem et bakket landskab. Det giver meget dårlige oversigtsforhold, bl.a. ved udkørsel fra Skovstrædet og fra Strædet. Det svarer til forholdene i andre landsbyer, hvor der for længst er indført hastighedsbegrænsning, fx i Sømarke som længe har haft hastighedsbegrænsning til 40 km.

• Ingen rutebus i Mandemarke: Bussen til og fra Stege kører ikke længere gennem Mandemarke. Det betyder, at Mandemarkes beboere – også børn og ældre mennesker – er nødt til at færdes på den trafikerede og usikre Busenevej, når de vil benytte bussen på Klintholm Havnevej. Hvis der bliver etableret fartdæmpende vejbump, vil det til gengæld ikke være til gene for en rutebuschauffør.

• Påkørsel med personskade har allerede fundet sted: Mindst én person er blevet påkørt af en fartbilist et sted, hvor vejen var snoet, smal og uden fortov eller græsrabat. Det drejer sig om Birgitte Steen Jørgensen, som pådrog sig lettere skader ved påkørslen. Der blev optaget politirapport i forb. med ulykken, der fandt sted 31. januar 2015 kl. ca. 13 ud for Busenevej 4.

Selv om det øger trafikbelastningen, har vi ikke noget imod det stigende antal turister, der lægger deres vej forbi Mandemarke. Men vi ønsker, at både turister og fastboende kan færdes i rimelig sikkerhed uden at skulle springe for livet, når fartglade bilister farer igennem byen uden at ænse byzone-skiltet.

Venlig hilsen
Mandemarke Bylaug

Allerede den 6. juli kom der følgende svar fra kommunen:

Jeg har kigget i sagen fra 2009 og kan oplyse, at besvarelsen ikke er helt i overensstemmelse med den måde, som vi håndterer sådanne sager i dag.

Når vi får henvendelser om høje hastigheder, så plejer vi at starte med at foretage en eller flere trafiktællinger, hvis der ikke er nogen i forvejen. Disse giver et godt datagrundlag om trafikmængder, hastigheder og køretøjstyper at arbejde ud fra. Resultaterne bruger vi til at vurdere, hvordan situationen er på de pågældende, samt hvordan denne situation kan prioriteres i forhold til vores øvrige veje.

Foruden data om trafikken, så er det relevante at se på uheldsstatistikken for området.
Både mængden af uheld og typen af uheld kan ofte hjælpe med at finde frem til, hvor og hvilke udfordringer der er.

Det er dog klart, at det ikke er tilstrækkeligt kun at kigge på data. Derfor plejer vi også at besigtige vejene for at se, hvilke fysiske udfordringer der kan være.

I forhold til det ovenforstående, så har vi ikke tilstrækkeligt med trafiktællinger i Mandemarke. Der er dog en tælling fra 2015 på Hovvejen kort før byen. Vi vil derfor gerne bestille nogle nye tællinger. I den anledning vil vi gerne høre om I har nogen bemærkninger til, hvor I synes, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere tællingerne?

I forhold til uheld, så er der registreret 3 uheld de seneste 20 år. De skete dog alle i perioden 2008-15. Vi er klare over, at de registrerede trafikuheld ikke nødvendigvis er fyldestgørende, da de afhænger af, at de indberettes til politiet og at politiet opretter en sag. Men de burde dække alle de alvorlige uheld, da det er yderst sjældent, at disse foregår uden politiets viden og efterfølgende handling.

Vi har ikke endnu fået besigtiget forholdene, og vi når det heller ikke før efter sommerferien. I forhold til det fremadrettede arbejde kan vi oplyse, at selv om vi muligvis når at få udført nye trafiktællinger og besigtiget vejene i år, så vil vi ikke kunne realisere nogen tiltag i år.

Til gengæld kan vi oplyse, at vi er i gang med vores nye trafiksikkerhedsplan for kommunen og gerne vil behandle jeres ønsker i den anledning. Dvs undersøge om det kan komme med i planen som et fremtidigt indsatsområde. Ifm. trafiksikkerheds-planen vil alle lokalrådene efter sommerferien blive opfordret til at komme med bemærkninger/ønsker. Vi kan derfor anbefale, at I kontakter Østmøn Lokalråd, så jeres ønsker også kommer med igennem den dialog. Uanset om I gør det eller ej, så vil vi selvfølgelig tage jeres ønsker med til vores rådgiver.

God weekend. Venlig hilsen
Jón Petersen
Vejingeniør

Siden kommunen svarede, er der desværre sket det, at den ansvarlige og meget kompetente sagsbehandler Jón hos kommunen har opsagt sin stilling. Der er medio september endnu ikke fundet en afløser og bestyrelsen regner ikke med at der sker mere i sagen, før stillingen er genbesat.

En hjælpsom sagsbehandler hos kommunen har dog oplyst følgende:

Angående forskellige typer af tiltag i Mandemarke ser jeg kun en mulighed og det er bump. Ved brug af chikaner vil vi ikke overholde færdselsloven, da Busenevej er meget smal. Et af politiet lovligt godkendt køretøj skal kunne komme igennem og det er landbrugskøretøjer. Hvis foranstaltningerne skal have en effekt på personbilerne, er det kun bumpene som har den ønskede effekt.

På bredere veje hvor der er chikaner, ser vi at bilisterne tror det er en racerbane, hvor de tror det gælder om at komme hurtigst muligt igennem. Senest har Allerslev/Ammendrup bedt om at de blev fjernet, da de oplevede at de ingen effekt havde på bilerne.

Bylauget har efter opfordring fra kommunen rettet henvendelse til Østmøn Lokalråd den 25. september, idet kommunen har oplyst at langt de fleste ønsker i kommunen til trafiksikkerhed kommer ind via lokalrådene og at vores ønske skal alligevel i høring hos lokalrådet.

Vedr. anmodning til kommunen om trafikforanstaltninger i Mandemarke

Kære Torben Nielsen

På opfordring fra Vordingborg Kommune, v/ Knud Steen Jørgensen, henvender jeg mig til Østmøn Lokalråd og dig som formand vedr. de trafikale forhold i Mandemarke, se også vedhæftede brev til kommunen.

Mandemarke Bylaug ønsker, at kørehastigheden bliver nedsat til 40 km/t, og at der bliver etableret bump på Busenevej på strækningen igennem Mandemarke landsby. Baggrunden for vores ønske er bl.a. øget trafikbelastning, manglende fortove og græsrabatter samt tidligere trafikuheld. Vores argumentation fremgår af brevet.

Vi har fået flere tilbagemeldinger fra kommunen. Status er, at kommunen meddeler, at de vil foretage trafiktælling i landsbyen, før de kan tage stilling til bylaugets ønske. Og vi har udpeget to steder i landsbyen, hvor det vil være hensigtsmæssigt at opstille trafiktællingen.

Men der er stille i sagen i øjeblikket, fordi den medarbejder, som hidtil at haft sagen – Jón Petersen – har opsagt sin stilling, og en afløser endnu ikke er  fundet.

Kan Østmøn Lokalråd hjælpe os med sagen i kommunens Afdeling for Trafik, Park og Havne?

Du/I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

Venlig hilsen
Birgitte Dansgaard
På vegne af Mandemarke Bylaug

 

Bestyrelsens repræsentant holder sig fortsat i kontakt med kommunen om sagen, og vi ser frem til at kunne fortælle hvordan det går med sagsbehandlingen i kommunen og hvilken prioritering sagen får.

Den seneste oplysning er at kommunen er nødt til at genopslå stillingen som ansvarlig for trafiksikkerheden, således at det ikke bliver før januar (der tidligst kommer til at ske noget).