Godsets 4 nye udstykninger i Mandemarke (NY 2018)

Sent i 2017 hørte medlemmer i bylauget tilfældigt om en ansøgning fra Klintholm Gods til Vordingborg kommune om at udstykke og bebygge 4 grunde i selve landsbyen Mandemarke. Der følger her en summarisk gennemgang af forløbet – med bilagsliste til sidst med direkte links til de enkelte bilag.

Bestyrelsen bad Vordingborg kommune om fuldstændig aktindsigt i sagen og fik fik herefter tilsendt Godsets ansøgning som er dateret 21/8 2017 med kortbilag af 21/6, som dog først er registreret som modtaget hos kommunen den 22/9 2017, jfr. kommunens Aktliste. (Om vi fik fuldstændig aktindsigt kan diskuteres, idet dokument 5 på aktlisten, kommunens forelæggelse af sagen for Fredningsnævnet af 26/9, dog ikke medfulgte).

På baggrund af det modtagne og yderligere indhentede oplysninger, skrev bestyrelsen til alle bylaugets medlemmer og informerede om sagen (også med link til udsnit af fredningskort for landsbyen Mandemarke).

Bestyrelsen medsendte samtidigt et forslag til bylaugets bemærkninger til sagen, og efter at have modtaget bemærkninger hertil, fremsendte Mandemarkes Bylaug den 30/12 2017 sit svar på den høring, som vi selv havde måttet bede om. Det havde ellers været nærliggende om Vordingborg Kommune eller Klintholm Gods selv havde rettet henvendelse til bylauget, hvis formål efter vedtægterne netop er:

  • At bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter
  • At være talerør overfor myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for landsbyens trivsel og udvikling

Naturfredningsforeningen har afgivet en udtalelse i sagen til Fredningsnævnet den 7/12 2017

Peter Scavenius ønskede møde med Mandemarke Bylaug som afholdtes den 8/2 2018.

Fredningsnævnet afholdt møde Busenevej 20 den 20/2 2018 og har efterfølgende fremsendt protokollat den 28/2.

Bylaugets brev af 28/2 2018 til Fredningsnævnet efter mødet med bemærkninger til sagen (brevet har krydset fremsendelsen af Fredningsnævnets protokollat).

I Mandemarke ser vi frem til i 2018 at høre, hvordan godset og kommunen ser på vores ønsker om at bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter, således som de også er beskrevet her på vores hjemmeside. Alt naturligvis også med respekt for de værdier som den skete fredning i 1980 har haft til hensigt at bevare.

På hjemmesiden her ligger i forvejen de relevante bilag vedrørende Fredninger af Østmøn,  herunder naturligvis også Overfredningsnævnets afgørelse af 9/12 1980.


BILAG:

Godsets ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Mandemarke Udstyk 21.8.17.pdf_#3472363_v1 (først registreret som indgået til i Vordingborg Kommune den 22/9 2017)

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort Udstk 39A og del 39B 28.6.17.pdf_#3472361_v1

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort udstyk. Verner Petersen 28.06.17.pdf_#3472362_v1

Mandemarke Bylaug – Information til medlemmerne om sagen

Naturfredningsforeningens høringssvar til Fredningsnævnet af 7/12 2017

Mandemarke Bylaug – Høringssvar til Vordingborg kommune af 30/12 2017

Referat af møde mellem Peter Scavenius og Mandemarke Bylaug den 8/2 2018

Vordingborg Kommunes Aktliste pr. 21/2 2018

Bylaugets brev af 28/2 til Fredningsnævnet

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet vedr. møde den 20/2 2018 på Busenevej 20.

Fredningsnævnets afslag af 5/3 på Mandemarke Bylaugs anmodning om at berostille sagen

Vordingborg Kommunes tilladelse af 8/3 vedr. Skovstrædet: Tilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra Skovstrædet 7, 4791 Borre – matr.nr. 39a og 39b Mandema_34103-18_v1(1)

Vordingborg Kommunes tilladelse af af 8/3 vedr. Busenevej 20: Tilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra udstykke 2 byggegrunde fra Busenevej 20, 4791 Borre – m_34677-18_v1(1)

I begge tilladelser anføres det:

Der er for nuværende ikke konkrete planer for den kommende bebyggelse, som der efterfølgende også skal søges landzone- og byggetilladelse til. Det kan i denne forbindelse oplyses, at der herfra vil blive stillet krav til udsende, placering på grunden m.v.

Mandemarke Bylaug følger fortsat sagen nøje.