Godsets 4 nye udstykninger i Mandemarke (NYT 4/2018)

Sent i 2017 hørte medlemmer i bylauget tilfældigt om en ansøgning fra Klintholm Gods til Vordingborg kommune om at udstykke og bebygge 4 grunde i selve landsbyen Mandemarke.

Der følger her en gennemgang af forløbet – med bilagsliste til sidst med direkte links til de enkelte bilag.

Bestyrelsen bad Vordingborg kommune om fuldstændig aktindsigt i sagen og fik fik herefter tilsendt Godsets ansøgning som er dateret 21/8 2017 med kortbilag af 21/6, som dog først er registreret som modtaget hos kommunen den 22/9 2017, jfr. kommunens Aktliste. 

Om vi fik fuldstændig aktindsigt kan diskuteres, idet dokument 5 på aktlisten, kommunens forelæggelse af sagen for Fredningsnævnet af 26/9, dog ikke medfulgte. Først efter flere anmodninger, har kommunen den 5/4 2018 givet officiel aktindsigt både i brevet til Fredningsnævnet (jfr. bilagslisten nedenfor) og godsets mail af 21/8 2017, hvormed ansøgningen og kortbilag fremsendtes til kommunen:

Fra: Peter Scavenius
Sendt: 21. august 2017 13:37
Til: ‘tekpost@vordingborg.dk‘ <tekpost@vordingborg.dk>
Cc: ‘Carl Gustav Scavenius …
Emne: Udstykning i Mandemarke by.

Til Teknigskforvaltning:

Medsendt ansøgning til at udstykke 4 grunde til bebyggelse, samt én nedrivning.

MVH Peter Scavenius

Hvad der er sket den første måned hos kommunen efter modtagelsen vides ikke, idet første notering på kommunens aktliste (dokument 1), er angivet således: 22-09-2017 Ansøgning om Udstykning af 4 byggegrunde fra Busenevej 20, Klintholm Alle 1 A og Skovstrædet 7, 4791 Borre

Vordingborg kommune sender sagen til udtalelse hos Fredningsnævnet den 26/9 2017 og skriver bl.a. følgende:

I Kommuneplanen er landsbyen Mandemarke udlagt til blandet bolig og erhverv, hvorfor Vordingborg Kommune er sindet at meddele landzonetilladelse til de 4 ansøgte udstykninger.

Naturfredningsforeningen har afgivet en udtalelse i sagen til Fredningsnævnet den 7/12 2017 med betydelige reservationer, jfr. bilaget nedenfor.

På baggrund af det modtagne og yderligere indhentede oplysninger, skrev bestyrelsen til alle bylaugets medlemmer og informerede om sagen (også med link til udsnit af fredningskort for landsbyen Mandemarke).

Bestyrelsen medsendte samtidigt et forslag til bylaugets bemærkninger til sagen, og efter at have modtaget bemærkninger hertil, fremsendte Mandemarkes Bylaug den 30/12 2017 sit svar på den høring, som vi selv havde måttet bede om. Det havde ellers været nærliggende om Vordingborg Kommune eller Klintholm Gods selv havde rettet henvendelse til bylauget, hvis formål efter vedtægterne netop er:

  • At bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter
  • At være talerør overfor myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for landsbyens trivsel og udvikling

Peter Scavenius ønskede møde med Mandemarke Bylaug som afholdtes den 8/2 2018, hvor han bl.a. oplyste at godset ikke selv vil bebygge grundene, og at han var enig i at der skulle udarbejdes en lokalplan.

Fredningsnævnet afholdt møde Busenevej 20 den 20/2 2018 og har efterfølgende fremsendt protokollat den 28/2, hvoraf fremgår at da sagen intet konkret indeholder om bebyggelse og den således foreløbigt kun drejer sig om udstykning, kan Fredningsnævnet slet ikke tage stilling til sagen, idet rene udstykninger ligger udenfor nævnets kompetence.

Bylaugets brev af 28/2 2018 til Fredningsnævnet efter mødet med bemærkninger til sagen (brevet har krydset fremsendelsen af Fredningsnævnets protokollat).

Vordingborg Kommune har den 8/3 givet udsted tilladelser både vedr. Skovstrædet og Busenevej 20.  I begge tilladelser anføres det: Der er for nuværende ikke konkrete planer for den kommende bebyggelse, som der efterfølgende også skal søges landzone- og byggetilladelse til. Det kan i denne forbindelse oplyses, at der herfra vil blive stillet krav til udsende, placering på grunden m.v. Det vides ikke hvorfor kommunen kun har taget stilling til udstykningerne men ikke bebyggelsen, idet Klintholm Gods jo rent faktisk har ansøgt om “tilladelse til udstykning med henblik på bebyggelse”.

Østmøn Lokalråd har 30/3 sendt brev til Vordingborg kommune, hvor man bl.a. skriver således (hele brevet ligger som bilag nedenfor):

Østmøn Lokalråd er forundret over, at Vordingborg Kommune ikke ønsker at imødekomme bylaugets ønske om en lokalplan. I Miljøministeriets vejledning om lokalplanpligt nævnes, at et hovedhensyn bag planlovens § 13, stk. 2 er at sikre offentlighedens medindflydelse på planlægningen.

Danmarks Naturfredningsforening har også drøftet sagen i bestyrelsens lokalafdeling og har meddelt Mandemarke Bylaug at man har besluttet ikke at klage over udstykningerne, men at man anbefaler at dem der er naboer gør det, idet man mener at sagen først og fremmest er en nabosag. Et medlem af naturfredningsforeningens bestyrelse, som selv har arbejdet med planloven, er ikke er imponeret over de to landzonetilladelser der er givet af følgende grunde:

Grundenes beliggenhed og afgrænsning fremgår alene af et groft kortudsnit. Der er i tilladelserne ikke redegjort nærme for grundenes størrelse og beliggenhed. Det kan dermed ikke udledes, hvad der konkret er givet tilladelse til.

Der er ikke redegjort nærmere for områdets særlige natur- og landskabsværdier, samt forholdet til fredningsbestemmelserne for fredningen af Østmøn.

Der er ikke foretaget en nærmere vurdering eller redegørelse for
spørgsmålet om lokalplanpligt, som være skærpet henset til områdets natur- og landskabsværdier og landsbyens størrelse.

Sagerne er derfor ikke tilstrækkeligt oplyst.

Der er i tilladelsernes begrundelse alene henvist til kommuneplanens rammebestemmelser uden en nærmere konkret vurdering, hvilket fremstår som skøn under regel.

Afgørelserne lider således af væsentlige mangler og bør omgøres eller hjemvises til fornyet behandling.

Den 5. april er kommunens afgørelser af 8. marts indbragt for Planklagenævnet er på baggrund heraf og generel utilfredshed med kommunens behandling. Vi afventer herefter Planklagenævnets udtalelse om sagen, og håber naturligvis stadig at kommunen kan formås til at lave en lokalplan som også Peter Scavenius som nævnt er enig i, således at alle forholdene omkring udstykningerne og kravene til bebyggelsen (placering og udformning) kan blive underkastet en samlet offentlig debat.

–  –  –  *  –  –  –

I Mandemarke ser vi – stadig – frem til at høre, hvordan godset og kommunen ser på vores ønsker om at bevare Mandemarke landsby som en karakteristisk dansk landsby med dens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter, således som de også er beskrevet her på vores hjemmeside. Alt naturligvis også med respekt for de værdier som den skete fredning i 1980 har haft til hensigt at bevare. På hjemmesiden her ligger i forvejen de relevante bilag vedrørende Fredninger af Østmøn,  herunder naturligvis også Overfredningsnævnets afgørelse af 9/12 1980.


BILAG:

Godsets ansøgning af 21/8 2017: Udstykning i Mandemarke by. – Mandemarke Udstyk 21.8.17.pdf_#3472363_v1 (først registreret som indgået til i Vordingborg Kommune den 22/9 2017, jfr. bemærkningerne ovenfor)

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort Udstk 39A og del 39B 28.6.17.pdf_#3472361_v1

Kortbilag til ansøgning: Udstykning i Mandemarke by. – Kort udstyk. Verner Petersen 28.06.17.pdf_#3472362_v1

Vordingborg Kommunens brev til Fredningsnævnet af 26/9 2017

Naturfredningsforeningens høringssvar til Fredningsnævnet af 7/12 2017

Mandemarke Bylaug – Information til medlemmerne om sagen

Mandemarke Bylaug – Høringssvar til Vordingborg kommune af 30/12 2017

Referat af møde mellem Peter Scavenius og Mandemarke Bylaug den 8/2 2018

Vordingborg Kommunes Aktliste pr. 21/2 2018

Bylaugets brev af 28/2 til Fredningsnævnet

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet vedr. møde den 20/2 2018 på Busenevej 20.

Fredningsnævnets afslag af 5/3 på Mandemarke Bylaugs anmodning om at berostille sagen

Vordingborg Kommunes tilladelse af 8/3 vedr. Skovstrædet: Tilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra Skovstrædet 7, 4791 Borre – matr.nr. 39a og 39b Mandema_34103-18_v1(1)

Vordingborg Kommunes tilladelse af af 8/3 vedr. Busenevej 20: Tilladelse til at udstykke 2 byggegrunde fra udstykke 2 byggegrunde fra Busenevej 20, 4791 Borre – m_34677-18_v1(1)

I begge tilladelser anføres det:

Der er for nuværende ikke konkrete planer for den kommende bebyggelse, som der efterfølgende også skal søges landzone- og byggetilladelse til. Det kan i denne forbindelse oplyses, at der herfra vil blive stillet krav til udsende, placering på grunden m.v.

Østmøn Lokalråd – brev af 30. marts til Vordingborg kommune: Østmøn Lokalråd – brev til kommunen – Udstykning i Mandemarke

Kommunens afgørelser af 8. marts er blevet indbragt for Planklagenævnet den 5. april: Brev til Planklagenævnet